Overhead

De gemeentelijke primaire processen (opgenomen in de andere taakvelden) worden centraal ondersteund. Dit gebeurt door bestuurlijke besluitvorming, financiën, inkoop, verzekeringen, juridische diensten, communicatie, HR, ICT, facilitair, onderzoek, concernhuisvesting, auditing, control en alle leidinggevenden en de daarbij horende ondersteuning. Het doel is een kwalitatief hoogwaardige en zo efficiënt mogelijke organisatie, die samenwerkt met de uitvoering met als doel het verbeteren van de dienstverlening aan de Rotterdammer. Zo draagt het programma bij aan de collegedoelstellingen

TAAKVELD 1

Overhead - Activering overhead

Dit taakveld geeft aan wat de dekking op overhead is ten aanzien van geactiveerde uren

TAAKVELD 2

Overhead - Audits en control

Dit taakveld heeft betrekking op de ondersteuning van het bestuur en management ten aanzien van audits en control

TAAKVELD 3

Overhead - Clusterondersteuning

Onder dit taakveld is het management en de directe ondersteuning van de beleidsmatige programma's opgenomen

TAAKVELD 4

Overhead - Concernondersteuning

Dit taakveld gaat om de ondersteuning van de organisatie op het gebied van bestuursondersteuning, financiën, inkoop, HRO, communicatie, juristen, ICT, onderzoek, business intelligence en concernhuisvesting

TAAKVELD 5

Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL

Dit taakveld heeft betrekking op het begeleiden van medewerkers naar ander werk binnen of buiten de gemeente

TAAKVELD 6

Overige baten en lasten - Verzekeringen

Onder het taakveld verzekeringen zijn de baten en lasten van het afdekken van risico's opgenomen

Omschrijving programma

In de paragraaf bedrijfsvoering beschrijven wij de inhoudelijke doelstellingen, programma’s en projecten.

Met ingang van de Begroting 2020 is er naast de bestaande taakvelden Concernondersteuning, Clusterondersteuning, Audit &Control, Van Werk Naar Werk en Verzekeringen een nieuw taakveld Activering Overhead opgenomen.

Bij investeringsprojecten wordt de overheadcomponent geactiveerd (opgenomen op de balans). Dat is in lijn met de voorschriften voor integrale kostentoerekening. Door kosten voor overhead te activeren ontstaat dekking in de exploitatie en dalen de totale kosten van het programma Overhead. Dit heeft een positief effect op de verplichte BBV indicator Overhead / Totale lasten.

 

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten OverheadRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves9.2808.7756.1266.0536.0536.053

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.099 1.276 788 788 788 788
Dividenden 675 978 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 6.821 5.521 5.338 5.265 5.265 5.265
Overige baten 685 1.000 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves439.975449.454462.625460.004451.134447.914

Apparaatslasten 333.259 348.815 345.799 345.828 340.708 340.026
Inhuur 32.178 31.782 26.317 26.260 25.340 24.740
Overige apparaatslasten 10.241 7.902 8.042 7.965 8.159 8.159
Personeel 290.841 309.131 311.441 311.603 307.209 307.127
Intern resultaat -4.577 -11.407 -12.349 -11.862 -12.513 -14.607
Intern resultaat -4.577 -11.407 -12.349 -11.862 -12.513 -14.607
Programmalasten 111.293 112.046 129.175 126.038 122.940 122.495
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 87.159 87.028 104.194 92.877 92.509 94.160
Kapitaallasten 18.937 19.346 21.798 29.979 27.249 25.153
Overige programmalasten 3.081 3.550 581 581 581 581
Sociale uitkeringen 2 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.114 2.122 2.601 2.601 2.601 2.601
Saldo voor vpb en reserveringen -430.695 -440.679 -456.499 -453.951 -445.081 -441.861
Saldo voor reserveringen -430.695 -440.679 -456.499 -453.951 -445.081 -441.861
Reserves12.635-898810800

Onttrekking reserves 5.753 4.251 810 8 0 0
Toevoeging reserves 1.423 5.480 0 0 0 0
Vrijval reserves 8.306 332 0 0 0 0
Saldo -418.060 -441.577 -455.690 -453.943 -445.081 -441.861

Financiële bijstellingen

Bijstellingen OverheadCategorieBegroting 2020
Begroting 2020 (2e Herz.)   -442.475
Bijstellingen 10-maands 2020   898
Dividend SSC Flex BV Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 978

Lagere gebruikskosten in verband met aanscherping Covid19-maatregelen

Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 1.600
Bestemmingsreserve Cloudkosten Reserves 0
Bestemmingsreserve Energietransitie Reserves 0
Bijstellingen Clusterondersteuning Diverse categorieën -1.608
Doorbelasting overhead van projecten Technische wijzigingen -57
Diverse wijzigingen Technische wijzigingen -15
Begroting na wijzigingen   -441.577

Toelichting financiële bijstellingen

Dividend SSC Flex BV
De gemeente ontvangt een dividenduitkering vanuit SSC Flex BV van € 978 vanwege het behaalde resultaat in boekjaar 2019.

 

Lagere gebruikskosten in verband met aanscherping Covid19-maatregelen
Door de meest recente aanscherpingen van de COVID-19 maatregelen, wordt het gebruik van gemeentelijke locaties verder gereduceerd. Hierdoor zullen de gebruikskosten lager uitvallen dan eerder was geprognosticeerd.

 

Bestemmingsreserve Cloudkosten
Omdat cloudkosten niet geactiveerd mogen worden, is bij de 2e herziening de "Bestemmingsreserve Cloudkosten" gevormd en is voor 2020 een onttrekking begroot van € 600. Op basis van de huidige prognose schuift een deel hiervan door naar 2021. De cloudkosten en de onttrekking aan de reserve worden voor 2020 beide met € 300 verlaagd.

 

Bestemmingsreserve Energietransitie
Het beschikbare budget 2020 voor de energiebesparing Kleinpolderplein zal naar verwachting voor de helft in 2021 aangewend worden. Hierdoor verschuift € 400 aan budget van 2020 naar 2021. De dekking vanuit de bestemmingsreserve wordt dienovereenkomstig aangepast.

 

Bijstellingen Clusterondersteuning
Apparaatslasten binnen de clusters worden - op basis van de aard ervan - toegerekend aan het programma Overhead of aan het primair proces. Deze bijstellingen bestaan uit vele mutaties binnen de clusters met een effect op de (cluster)overhead.

 

Doorbelasting overhead van projecten
De doorbelasting van overhead aan projecten is technisch van aard: bij investeringsprojecten en grondexploitaties wordt de overheadcomponent geactiveerd (opgenomen op de balans). Dat is in lijn met de voorschriften voor integrale kostentoerekening. Door kosten voor overhead te activeren ontstaat dekking in de exploitatie en dalen de totale kosten van het programma Overhead.

 

Diverse wijzigingen
Enkele geringe budgetten zijn verschoven van andere programma's naar programma Overhead (per saldo €-15). Daarnaast zijn binnen het programma Overhead technische wijzigingen doorgevoerd die per saldo neutraal zijn en slechts leiden tot een verschuiving tussen kostencategorieën. Hierbij is ca € 3 mln verschoven naar arbeidskosten. Zie paragraaf arbeidskosten voor een verdere toelichting op de arbeidskosten.