Overhead - Audits en control

In opdracht van het college of de concerndirectie voert Concern Auditing audits uit op het gebied van doelmatigheid en doeltreffendheid van processen, systemen, projecten, programma’s en organisatieonderdelen. Middelen en Control ondersteunt het bestuur en management van de gemeente Rotterdam in het realiseren van organisatiedoelstellingen. De afdeling adviseert vanuit een bedrijfseconomisch perspectief over een verantwoorde inzet van middelen. Hierdoor kan de organisatie sturen, beheersen en beslissen, zodat de organisatie doelen kan realiseren met beschikbare middelen.

Bestuursopdracht ‘Borging investeringsruimte vervanging, renovatie of restauratie huidige bezittingen’
Als onderdeel van de ambitie om de investeringsruimte van de gemeente beter te borgen, zal bij Voorjaarsnota 2021 (komend voorjaar) een voorstel tot borging van de investeringsruimte voor vervanging, renovatie of restauratie van de huidige bezittingen worden gedaan. Hierbij moet worden gedacht aan de kapitaalgoederen in de openbare ruimte (bruggen, wegen, parken, openbare verlichting, etc.), het gemeentelijke vastgoed, ICT-systemen en inventaris. Waar nu nog vaak ad hoc moet worden gezocht naar dekkingsmiddelen om vervanging, renovatie of restauratie mogelijk te maken, is het streven om de begroting en meerjarenraming meer toekomstbestendig te maken. Zo houden we de kwaliteit van onze voorzieningen op orde (basis op orde) en scheppen begrotingsrust.

 

Doorontwikkeling stuurinformatie
De doorontwikkeling van de stuurinformatie omvat meerdere projecten die tot een betere sturing van gemeentelijke activiteiten moeten leiden en daarmee tot een meer doeltreffende en doelmatige gemeente Rotterdam.
Voor een goede sturing van de organisatie is het van belang dat er periodiek op alle niveaus van de organisatie sturingsgesprekken plaatsvinden, op basis van bruikbare stuurinformatie. Om die stuurinformatie, bijvoorbeeld in de vorm van een dashboard, te kunnen genereren, worden de gegevens in de gemeentelijke systemen bijeen gebracht in een datawarehouse. Doel is om de sturingsgesprekken te enten op de doelstellingen die door het gemeentebestuur zijn bepaald en vastgelegd in de programma’s en taakvelden die in de p&c-documenten worden onderscheiden. Tegelijkertijd worden initiatieven ontplooid om de kwaliteit van deze p&c-documenten te verbeteren.

 

Auditprogramma

Concern Auditing voert, in opdracht van het college en/of de concerndirectie, audits uit op het gebied van doelmatigheid en doeltreffendheid van processen, systemen, projecten, programma’s en beleid.
In het 4e kwartaal 2020 zal het auditprogramma voor 2021 worden gemaakt. Hierbij zal, indien nodig, rekening worden gehouden met de effecten die de coronacrisis heeft op de risicoprofielen van onder meer de collegedoelstellingen en grote projecten.

Jaarlijks wordt een auditprogramma opgesteld. Een aantal onderwerpen zullen vanuit het auditprogramma 2020 gedeeltelijk doorlopen in 2021:

  • energietransitie en omgevingswet
  • informatiebeveiliging
  • doelmatigheid van processen
  • ambtelijke integriteit

Ontwikkelingen 2021-2024

Het coronavirus heeft de komende jaren flinke impact op de gemeente Rotterdam. Een crisis brengt echter ook kansen voor de stad. Dat vraagt om leiderschap en keuzes maken. Vanuit control zal het bestuur worden ondersteund bij het sturen op risico's en kansen.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Overhead - Audit & ControlRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves325320204204204204

Bijdragen rijk en medeoverheden 302 290 204 204 204 204
Overige opbrengsten derden 23 30 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves16.76818.77818.71818.71818.71818.718

Apparaatslasten 16.299 17.759 18.184 18.184 18.184 18.184
Inhuur 638 1.019 282 282 282 282
Overige apparaatslasten 336 299 317 317 317 317
Personeel 15.325 16.441 17.584 17.584 17.584 17.584
Intern resultaat 111 550 0 0 0 0
Intern resultaat 111 550 0 0 0 0
Programmalasten 358 470 534 534 534 534
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 358 470 534 534 534 534
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -16.443 -18.459 -18.514 -18.514 -18.514 -18.514
Saldo voor reserveringen -16.443 -18.459 -18.514 -18.514 -18.514 -18.514
Reserves000000

Onttrekking reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -16.443 -18.459 -18.514 -18.514 -18.514 -18.514

Omschrijving taakveld

In opdracht van het college of de concerndirectie voert Concern Auditing audits uit op het gebied van doelmatigheid en doeltreffendheid van processen, systemen, projecten, programma’s en organisatieonderdelen. Middelen en Control ondersteunt het bestuur en management van de gemeente Rotterdam in het realiseren van organisatiedoelstellingen. De afdeling adviseert vanuit een bedrijfseconomisch perspectief over een verantwoorde inzet van middelen. Hierdoor kan de organisatie sturen, beheersen en beslissen, zodat de organisatie doelen kan realiseren met beschikbare middelen.