Stedelijke inrichting en ontwikkeling

De stijging van de CO2-uitstoot wordt in deze collegeperiode omgebogen naar een dalende trend die leidt tot 49% CO2-reductie in 2030, gemeten t.o.v. het jaar 1990

Stijging van het percentage panden dat geen verhoogde kans op wateroverlast bij hevige regen heeft van 88% naar 90%

Tenminste 15.000 bestaande woningen zijn verduurzaamd en 10.000 aardgas vrij of daarop voorbereid

TAAKVELD 1

Beheer overige gebouwen en gronden

Vastgoed en gronden inzetten als middel voor behalen maatschappelijke doelen

Goed rentmeesterschap uitoefenen

Sturing geven aan en handhaving van het gebruik van onroerend goed

TAAKVELD 2

Cultureel erfgoed - Monumenten

De gemeente Rotterdam draagt zorg voor haar gebouwde en aangelegde cultuurhistorisch erfgoed waaronder de beschermde monumenten en stadsgezichten. Dit wordt bereikt door middel van de thema’s: Bescherming en instandhouding, kennisontwikkeling en kennisoverdracht (Erfgoedagenda Rotterdam)

De gemeente Rotterdam zet gebouwd erfgoed in als aanjager bij transformaties en gebiedsontwikkelingen.

TAAKVELD 3

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Het initiëren en sturen van ruimtelijke ontwikkelingen door actief gemeentelijk grondbeleid: verwerving, verkoop, sanering, bouwrijp maken en inrichten van gronden

TAAKVELD 4

Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving

Het realiseren van de energietransitie (gezamenlijk met alle betrokken partijen in en rondom de stad) om te voldoen aan doelen van Parijsakkoord en economische kansen worden benut

Een betere luchtkwaliteit

Regisseren van het stimuleren van circulariteit in het grondstoffengebruik binnen de stad (verminderen gebruik grondstoffen, hergebruik en recyclen van afval)

Het realiseren van een klimaatadaptieve stad

Verminderen van geluidsoverlast

Een betere regie op het gebruik van de ondergrond

Een adequaat extern veiligheidsniveau voor alle inwoners

Verduurzaming van de gemeentelijke bedrijfsvoering en verduurzaming gemeentelijk vastgoed

TAAKVELD 5

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap

Een aantrekkelijke en leefbare stad voor iedereen, nu en in de toekomst

Meer gezonde Rotterdammers die bewegen, spelen, sporten, ontmoeten, ontspannen en recreëren

Een investering in de doorontwikkeling van de klimaat adaptieve deltastad

Samenwerking met Rotterdammers en gedeeld eigenaarschap

TAAKVELD 6

Ruimtelijke ordening - Ontwikkeling

Ontwikkelen van een integrale omgevingsvisie en strategie voor de ontwikkeling en groei van de stad

Zorgen voor de Implementatie van de Omgevingswet

Zorgen voor actuele, flexibele en toekomstgerichte juridische kaders voor de ontwikkeling van de stad

TAAKVELD 7

Wonen en bouwen

Groei van de woningvoorraad en aantrekkelijke woonmilieus

Woningvoorraad met toekomstwaarde

Basis op orde

Omschrijving programma

Vervolg programmadoelstellingen:

 • 20 hectare groen erbij in 2022 t.o.v. 2018
 • Binnen vier jaar start bouw van 18.000 nieuwe woningen

 

Omschrijving

Fijn wonen en leven in Rotterdam begint bij een fijne woning in een prettige, groene buurt voorzien van alle essentiële voorzieningen en infrastructuren (water, riool, energie, groen, fietspaden etc). Nieuwe of huidige bewoners moeten in onze stad een woning van hun wensen en mogelijkheden kunnen vinden. De komende jaren zal de stad en het aantal inwoners flink gaan groeien. We bouwen kwalitatieve, duurzame en toekomstbestendige woningen voor elke portemonnee, waarbij huizen voor de middeninkomens prioriteit hebben. Door de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen en kantoren en winkels te transformeren tot woningen, kunnen ook meer mensen een fijne woonplek in Rotterdam vinden.

Bouwen en ontwikkelen in Rotterdam moet voor nu en voor de lange termijn. Wonen in Rotterdam wordt toekomstbestendiger en klimaatadaptiever. We anticiperen op ontwikkelingen op het gebied van klimaat en onze bevolkingssamenstelling, we zorgen voor groen en mooie buitenruimte, een veilige en gezonde ondergrond.

De gemeente doet dit door de ontwikkeling en groei van de stad goed te plannen. We koppelen de bouwopgave van nu aan de lange termijn ontwikkeling van de stad. Onder andere de klimaatopgaven uit het Akkoord van Parijs vragen om een transitie hoe we de stad inrichten en ontwikkelen.

De gemeente werkt hieraan door zich in te zetten voor een duurzaam en energiezuinig Rotterdam, met een betere luchtkwaliteit. Daarvoor werken we aan belangrijke overeenkomsten, zoals het Klimaat- en energieakkoord. En werken we aan lange termijn visies en kaders die terug gaan komen in de omgevingswet en omgevingsvisie die nu ontwikkeld worden. Daarnaast voert de gemeente de wettelijke taken uit, zoals de behandeling van aanvragen om een omgevingsvergunning, aandacht voor erfgoed en het maken van bestemmings- (en straks omgevings-) plannen.

Door bovenstaande inzet te combineren met de sociale en economische context wordt gebouwd aan de weerbaarheid en veerkracht (de resilience) van de mensen, de organisaties en de systemen in de stad.

Dit doet de gemeente uiteraard niet alleen. Bewoners en ondernemers dragen bij aan een fijne stad door eigen initiatieven, bijvoorbeeld meer groen, betere speelruimte voor de kinderen, een prettige en gezellige buitenruimte en het oprichten van energie-coöperaties of buurtontmoetingsplekken. De gemeente faciliteert dergelijke initiatieven graag.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid  Bron
Hernieuwbare elektriciteit % Streefwaarde N.v.t. RWS
Realisatie 15,9 (2017)
Gemiddelde WOZ-waarde Duizend euro Streefwaarde N.v.t. CBS
  Realisatie 166 (2018)
Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen Streefwaarde N.v.t. Basisregistratie adressen en gebouwen
Realisatie 2,4 (2016)
Demografische druk (groene + grijze druk tov 20-64) % Streefwaarde N.v.t. CBS
Realisatie 58,4% (2019)
Meer informatie over de BBV-indicatoren is te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Stedelijke inrichting en ontwikkelingRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves317.213279.016281.220243.216229.920188.002

Bijdragen rijk en medeoverheden 18.910 29.231 14.596 10.685 5.616 3.581
Financieringsbaten 248 1.052 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 304.504 287.937 263.868 245.265 228.286 171.384
Overige baten -6.448 -39.204 2.755 -12.733 -3.982 13.037
Lasten exclusief reserves333.991454.660394.492321.146294.631263.586

Apparaatslasten 127.255 142.566 137.881 137.935 140.644 138.821
Inhuur 23.705 27.352 17.695 17.749 20.728 18.905
Overige apparaatslasten 2.849 2.483 2.913 2.913 2.912 2.912
Personeel 100.701 112.731 117.273 117.273 117.004 117.004
Intern resultaat -133.248 -130.674 -123.603 -124.112 -128.691 -133.436
Intern resultaat -133.248 -130.674 -123.603 -124.112 -128.691 -133.436
Programmalasten 339.984 442.768 380.213 307.322 282.678 258.202
Financieringslasten 0 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 188.090 263.666 234.049 159.270 126.970 105.052
Kapitaallasten 98.889 127.812 95.618 100.150 113.497 111.178
Overige programmalasten 21.093 17.119 16.371 16.299 16.177 15.937
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 31.912 34.172 34.175 31.603 26.034 26.034
Saldo voor vpb en reserveringen -16.778 -175.645 -113.272 -77.930 -64.711 -75.584
Saldo voor reserveringen -16.778 -175.645 -113.272 -77.930 -64.711 -75.584
Reserves20.009127.21584.85558.58340.64127.762

Onttrekking reserves 50.047 148.863 91.267 62.870 40.841 27.962
Toevoeging reserves 72.451 27.278 6.412 4.287 200 200
Vrijval reserves 42.413 5.630 0 0 0 0
Saldo 3.232 -48.430 -28.418 -19.347 -24.070 -47.822

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Stedelijke inrichting en ontwikkelingBegroting
2020
Begroting 2020 (2e Herz.) -45.902
Bijstellingen 10-maands 2020 -2.528
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0
Actualisatie opbrengsten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -1.700
Actualisatie veilingopbrengst brandstofverkooppunten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -2.582
Actualisatie verkoopopbrengsten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 3.784
Extra inzet binnen taakveld Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -3.000
Inkomende bijdragen en subsidies Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0
Ramingsbijstelling duurzame projecten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -1.500
Wabo leges 2020 Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 2.736
Bestemmingsreserve Aanloopkosten depot Collectiegebouw Reserves 0
Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit Reserves 0
Bestemmingsreserve Bodem Reserves 0
Bestemmingsreserve Energietransitie Reserves 0
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling Reserves 0
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam Reserves 0
Bestemmingsreserve Mooi Mooier Middeland Reserves 0
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid Reserves 0
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds Reserves 0
Aardgasvrije wijken Taakmutaties 0
Europese richtlijn energieprestatie gebouwen Taakmutaties -71
Handhaving energielabel C kantoren Taakmutaties -19
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -175
Begroting na wijzigingen -48.430

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaalslasten
De kapitaallasten zijn aangepast als gevolg van nieuwe en bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen per jaarschijf. In de paragraaf investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen. Dit is een saldo neutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.

Actualisatie opbrengsten Erfpacht

De canonopbrengsten worden neerwaarts bijgesteld voor het jaar 2020 (- € 1,7 mln). Door de omzetting van erfpachtcontracten naar eigendom in de afgelopen jaren, en beperkte aanvragen van nieuwe erfpachtcontracten, lopen de canonopbrengsten terug.

Actualisatie veilingopbrengst brandstofverkooppunten

De veiling van vier brandstofverkooppunten heeft € 2,6 mln minder opgebracht dan begroot. De verplichting tot het plaatsen van twee snelladers en de wens om een zero emissie zone in te voeren in 2025 hebben vermoedelijk effect gehad op het behaalde veilingresultaat. De effecten van de uitbraak van het coronavirus lijken vooralsnog beperkt.

Actualisatie verkoopopbrengsten

Er zijn in 2020 verkopen gerealiseerd die werden verwacht in 2021 en later. Het verkoopresultaat 2020 valt daarom € 3,8 mln hoger uit. De mogelijkheid bestaat dat er in het laatste deel van 2020 ook (nog) verkopen worden gerealiseerd die niet in dit jaar waren voorzien waardoor het resultaat verder kan verbeteren. Een aanleiding hiervoor is de hogere overdrachtsbelasting per 2021.

Extra inzet binnen taakveld

Het lastenbudget wordt met € 3,0 mln bijgesteld als gevolg van extra inzet op diverse beleidsterreinen binnen het taakveld Wonen en bouwen.

Inkomende bijdragen en subsidies

Er wordt € 378 minder aan kosten, maar ook aan inkomsten verwacht. Het effect op het saldo is 0. De uitgaven voor Getijdepark Keilehaven en Blue City zijn naar beneden bijgesteld, aangezien een groot deel van de werkzaamheden in 2021 plaats zullen vinden. De daarmee samenhangende inkomsten zijn ook naar beneden bijgesteld (€ 0,95 mln). Anderzijds is er voor € 0,6 mln aan nieuwe beschikkingen toegevoegd voor de uitgaven voor de Bonaventurastraat, de Beijerlandselaan/Groene Hilledijk en de Pleinweg.

Ramingsbijstelling duurzame projecten

Door een grotere vraag van gemeentelijke ondersteuning bij projecten, die de duurzaamheidsambities van de gemeente Rotterdam vooruit helpen, worden naar verwachting meer kosten gemaakt dan begroot. Om die reden wordt een ramingsbijstelling van € 1,5 mln aangevraagd.

Wabo leges 2020

Het aantal plannen dat ingediend is in de hoge schijven loopt voor op de begroting van 2020. Dit resulteert in meer opbrengsten tot nu toe. De verwachting is dat de baten van de leges met € 1,55 mln zullen toenemen. Het aantal restituties voor 2020 zal minder zijn dan begroot. Dit resulteert in een verlaging van het budget en kan er € 1,53 mln vrijvallen. Er wordt € 350 toegevoegd aan de voorziening debiteuren.

Bestemmingsreserve Aanloopkosten depot Collectiegebouw

De middelen uit de bestemmingsreserve worden ingezet ter dekking van de bouwkostenoverschrijding (€ 2,4 mln) en ter dekking van de kosten van het tussenjaar tussen de oplevering van de bouw en start van de exploitatie van het Collectiegebouw (€ 1,55 mln).

Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit

In de Koersnota Schone Lucht zijn de maatregelen beschreven om de knelpunten luchtkwaliteit opgelost te hebben in dit jaar (2020) en voor de lange termijn te werken aan de verdere verbetering van de luchtkwaliteit. Een aantal activiteiten die samenhangen met bewustwording en communicatie worden later uitgevoerd dan initieel gepland. De uitvoering start in het laatste kwartaal 2020 waardoor de lasten deels doorschuiven naar 2021. De begroting wordt hierop bijgesteld. Het lastenbudget en de dekking uit de bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit worden met € 500 naar beneden bijgesteld.

Bestemmingsreserve Bodem

Bodem Gasfabrieken

In de begroting 1e Herziening 2020 zijn het lastenbudget en de dekking uit de bestemmingsreserve Bodem Gasfabrieken met € 9,1 mln naar beneden bijgesteld, omdat er pas vanaf 2021 weer saneringswerkzaamheden worden verwacht. Ook voor dit jaar geplande werkzaamheden vinden nog niet plaats, waardoor de begroting opnieuw wordt bijgesteld. Het lastenbudget en de dekking uit de bestemmingsreserve Bodem Gasfabrieken worden met € 1,0 mln naar beneden bijgesteld.

Bodem Spoed

In de begroting 1e Herziening 2020 zijn het lastenbudget en de dekking uit de bestemmingsreserve Bodem Spoed met € 4,4 mln naar beneden bijgesteld, omdat er in 2020 voor dit deelprogramma weinig saneringswerkzaamheden werden verwacht.

Inmiddels heeft een inhaalslag op onderzoek en rapportagegebied plaatsgevonden, wat leidt tot meer lasten in 2020 dan begroot. De begroting wordt hierop bijgesteld. Het lastenbudget en de dekking uit de bestemmingsreserve Bodem Spoed worden met € 500 naar boven bijgesteld.

Bestemmingsreserve Energietransitie

Vanuit het Energietransitiebudget is in 2020 € 9,4 mln toegekend aan het programma van Duurzaamheid. Om diverse redenen wordt voor een aantal projecten de financiële verplichting naar 2021 verschoven. Dit resulteert in een verlaging van de onttrekking aan de reserve van € 3,7 mln en daaraan gerelateerde programmakosten en inzet op uren in 2020.

 

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling

Uitvoeringsprogramma Rivieroevers 2019-2022

Vanuit het uitvoeringsprogramma Rivieroevers Rotterdam 2019-2022 wordt er geld beschikbaar gesteld voor speerpunt 2 Rivieroevers (de Rotte en de Maas), kust en regio en de focuswijken Rotterdam-Zuid, waar een gecombineerde aanpak met vergroening en verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte plaatsvindt. De bijdrage aan rivieroever de Rotte en de dekking uit de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling zijn in 2021 begroot, terwijl de projecten 750 jaar Dam in de Rotte en Markeringen langs de Rotte in 2020 worden uitgevoerd. De begroting wordt hierop bijgesteld. Het lastenbudget en de dekking uit de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling – Uitvoeringsprogramma Rivieroevers 2019-2022 worden met € 295 verhoogd.

Programma Extra Vergroening

Vanuit het programma Groenoffensief “Rotterdam gaat voor groen!” wordt er geld beschikbaar gesteld voor allerlei projecten binnen de gemeente Rotterdam waar groen wordt toegevoegd. De voorbereiding en uitvoering van buitenruimteprojecten kost tijd; er zit vaak minimaal een jaar tussen het maken van plannen en de uitvoering. Enkele projecten starten begin 2021 in plaats van eind 2020, waardoor er in 2020 vanuit het programma minder geld beschikbaar wordt gesteld. De begroting wordt hierop bijgesteld. Het lastenbudget en de dekking uit de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling - Programma Extra Vergroening worden met € 977 naar beneden bijgesteld.


Voor de buitenruimteprojecten wordt het lastenbudget en de onttrekking aan de bestemmingsreserve met € 3.614 naar beneden bijgesteld. Dit wordt vooral veroorzaakt door 3 grote projecten:

 • De werkzaamheden aan het evenementendek starten pas in oktober 2021, waardoor € 1,4 mln doorschuift naar 2021-2022
 • De bouw van de steigers voor het floating office Rotterdam vindt voor een groter deel in 2021 plaats, waardoor € 1,5 mln doorschuift naar 2021
 • De werkzaamheden voor getijdepark Keilehaven verschuiven voor een groot deel naar 2021, waardoor dit jaar € 0,5 mln minder onttrokken wordt aan de reserve.

Grondexploitaties

Voor de grondexploitaties met een verwacht verlies (negatieve netto contante waarde) dient een verliesvoorziening getroffen te worden. Indien middelen beschikbaar zijn in bestemmingsreserves mogen deze ingezet worden ter dekking van de te treffen verliesvoorziening. In de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling zijn middelen beschikbaar ter dekking van het te verwachten verlies op de grondexploitaties Oudeland (€ 1,0 mln).

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

De uitgaven ten laste van de reserve IFR worden met € 2.334 naar beneden bijgesteld. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat werkzaamheden naar 2021 doorschuiven bij de volgende projecten:

 • Bestaande Voorraad (Boergoesehof) - € 500
 • Essenburpark - € 350
 • Coolsingel - € 353
 • Timmerhuis - € 330
 • Buitenruimte Binnenstad - € 250
 • Tuin van Noord - € 350 (subsidievaststelling verwacht in 2021).

Het Rotterdam Ahoy Convention Center (RACC) is een onderdeel van Hart van Zuid en wordt in november opgeleverd en opgenomen in de administratie. Aangezien de boekwaarde van het object hoger is dan de beleggingswaarde dient er na oplevering een afboeking plaats te vinden ter grootte van het verschil tussen boekwaarde en beleggingswaarde ad € 21,3 mln. Dekking vindt conform besluitvorming plaats door onttrekking van het hiervoor gereserveerde bedrag in het IFR wat gereserveerd staat voor het project Hart van Zuid.

Bestemmingsreserve Mooi Mooier Middelland

Een deel van de werkzaamheden schuift door naar 2021, waardoor ook € 169 vanuit de bestemmingsreserve doorschuift naar 2021.

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid

De uitgaven en de bijdrage vanuit de reserve wordt met € 2.243 naar boven bijgesteld. Dit wordt vooral veroorzaakt door:

 • € 1.075 extra is toegekend voor Mijnkintbuurt 1+2
 • € 700 is toegekend voor samenvoegen woningen in Van Swietenlaan/Goereesestraat
 • € 350 extra aan voorbereidingskosten is toegekend voor de Vogelbuurt
 • € 280 extra aan voorbereidingskosten buitenruimteprojecten is toegekend
 • Bij Malieklos verschuift juist een deel van de werkzaamheden naar 2021, waardoor dit jaar € 167 minder aan de reserve onttrokken wordt.

Grondexploitaties

Voor de grondexploitaties met een verwacht verlies (negatieve netto contante waarde) dient een verliesvoorziening getroffen te worden. Indien middelen beschikbaar zijn in bestemmingsreserves mogen deze ingezet worden ter dekking van de te treffen verliesvoorziening. In de bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) zijn middelen beschikbaar ter dekking van de verwachte verliezen op de in uitvoering te nemen grondexploitatie Fazantstraat (€ 23,6 mln) en de lopende grondexploitaties 2e Carnissestraat (€ 400), Urkersingel (€ 200) en Tweebosbuurt (€ 1,2 mln).

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

Het programma Bestaand Rotterdams Gebied is in 2020 in een afrondende fase. Op basis van de laatste inzichten en verdere verwachtingen worden er in 2020 € 139 lasten besteed met dekking uit de bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds die niet zijn begroot. De begroting wordt hierop bijgesteld. De lasten en de dekking uit de bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds worden met € 139 naar boven bijgesteld.

Aardgasvrije wijken

Aan het einde van dit jaar of begin volgend jaar doen we in Pendrecht het aardgasvrij aanbod aan de wijk. Dit resulteert er in dat het grootste deel van de kosten naar verwachting in de jaarschijven 2022 en 2023 zal vallen. De begrote onttrekking en daaraan gerelateerde programmakosten voor 2020 wordt van € 3,6 mln verlaagd naar € 0,4 mln.

Europese richtlijn energieprestatie gebouwen

Er is € 71 beschikbaar gesteld voor toezicht en handhaving op de eisen uit de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD III). De EPBD III is in maart geïmplementeerd in de Nederlandse bouwregelgeving.

Handhaving energielabel C kantoren

In het Bouwbesluit is geregeld dat per 1 januari 2023 een kantoor energielabel C of beter moet hebben om als kantoor gebruikt te mogen worden. Deze wetgeving moet gehandhaafd worden. Hiervoor is € 19 beschikbaar gesteld.

Technische wijzigingen

Dit betreft diverse kleinere technische wijzigingen.