Volksgezondheid en zorg

Zorgen voor adequate ondersteuning en zorg voor Rotterdammers die dat nodig hebben

Het beschermen en bevorderen van de gezondheid van Rotterdammers en het beschermen en bevorderen van een gezonde en veilige leefomgeving voor Rotterdammers

TAAKVELD 1

Geëscaleerde zorg 18+

In Rotterdam hoeft niemand op straat te slapen

Mensen wonen zo zelfstandig mogelijk in de wijk, eventueel met ambulante ondersteuning gericht op versterking of behoud van de zelfredzaamheid en participatie

Eerder en beter in beeld brengen huiselijk geweld en het duurzaam oplossen hiervan

TAAKVELD 2

Geëscaleerde zorg 18-

Jonge Rotterdammers groeien veilig, gezond en kansrijk op

Effectieve en efficiënte Jeugdhulp met aandacht voor wachttijden binnen de gestelde normen

Passende Jeugdhulp voor Rotterdamse jeugdigen en gezinnen dichtbij

TAAKVELD 3

Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo

Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren

TAAKVELD 4

Maatwerkdienstverlening 18-

Samenhangende aanpak voor kwetsbare jongeren en/of kwetsbare gezinnen

Versterken van next skills en jong leiderschap

Passende, tijdige en integrale hulp van het lokale wijknetwerk, om het beroep op dure gespecialiseerde jeugdhulp te verminderen (verschuiving van de achterkant naar de voorkant)

TAAKVELD 5

Maatwerkvoorziening (Wmo)

Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren

TAAKVELD 6

Volksgezondheid

Gezonde en vitale Rotterdammers

Waarborgen van de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen

Kinderen gezond, veilig en kansrijk op laten groeien tot zelfstandige, zelfredzame en participerende burgers

Uitvoeren wettelijke taak bestrijding infectieziekten inclusief bestrijding bijzonder resistente micro-organismen

TAAKVELD 7

Wijkteams en Wmo-loketten

Het informeren en adviseren over en het bieden van toegang tot passende en integrale zorg en ondersteuning

Integrale aanpak wijkteams

Doorontwikkeling wijkteams

Omschrijving programma

De gemeente bewaakt en bevordert de gezondheid van haar bewoners en grijpt, indien nodig, in om de gezondheid te beschermen. Rotterdammers werken in de eerste plaats zelf aan hun gezondheid en de gemeente stimuleert hen zo lang mogelijk zelfstandig mee te doen. Voor Rotterdammers die dat – al dan niet tijdelijk – nodig hebben, zorgen we voor passende en tijdige zorg, hulp en ondersteuning.

 

Zorgen voor adequate ondersteuning en zorg voor (jonge) Rotterdammers
We zetten in op het nog verder toegankelijk maken van de zorg. Zo willen we het makkelijker maken voor ouderen en mensen met een beperking om langer zelfstandig te wonen en mee te doen in de maatschappij.  We zorgen er voor dat Rotterdammers met een beperking en ouderen gebruik kunnen blijven maken van een woning, zich kunnen verplaatsen in en rondom die woning en sociale contacten kunnen onderhouden.

We stimuleren  elke jongere in Rotterdam actief mee te doen in de stad, biedt lichte ondersteuning als dat - zelfstandig of als gezin - niet voldoende lukt en wanneer de omgeving dat zelf niet kan bieden. In die gevallen biedt de gemeente samenhangende hulp aan kwetsbare jongeren en/of hun gezin. Tegelijkertijd investeren we ook in jongeren met wie het wel goed gaat. We versterken beschermende factoren als next skills en jong leiderschap en scheppen goede voorwaarden op basis waarvan zij zich nog beter kunnen ontwikkelen.

Steeds meer Rotterdammers krijgen een vorm van ondersteuning vanuit de gemeente in het kader van de Wmo of de Jeugdwet. Daarmee werken we aan het realiseren van zorg dichtbij. Tegelijkertijd betekent het ook dat de kosten sterker stijgen dan dat er rijksmiddelen beschikbaar komen. Deze lijn zet zich ook in 2019 door en dat leidt tot de noodzaak om in de zorg te blijven investeren. Tegelijk is het noodzakelijk om goed te letten op de efficiency en waar mogelijk kosten te besparen. De gemeente heeft daarom een pakket aan maatregelen in gang gezet om meer grip te krijgen op de kostenontwikkeling.

Uitgangspunt in het coalitieakkoord is dat alle zorguitgaven worden gedaan binnen het budget dat Rotterdam krijgt van het rijk. We zien dat dat op dit moment niet haalbaar is. Er is afgelopen periode daarom sterk ingezet in de onderhandelingen met het Rijk om te komen tot een passend budget voor alle gemeenten. Dit heeft voor de jaren 2020 en 2021 een effect gehad doordat extra rijksmiddelen ten behoeve van de jeugdwet aan de gemeentebegroting zijn toegevoegd. Voor de jaren daarna voert het Rijk in samenwerking met de gemeenten nader onderzoek uit.

Toegankelijke en betaalbare zorg zijn voor alle Rotterdammers cruciaal. Om ook tot een lange termijn beeld van de benodigde financiën voor het zorgdomein te komen heeft het college een bestuursopdracht verstrekt. Hierbij wordt allereerst in kaart gebracht wat de effecten zullen zijn van de demografische ontwikkelingen in Rotterdam (onder andere toenemend aantal ouderen en mensen met een (verstandelijke of psychiatrische) beperking die zelfstandig zullen blijven wonen) op de te verwachten kosten voor zorg, jeugdhulp en ondersteuning. Tevens zal aandacht worden besteed aan de mogelijk effecten van de herziening van de landelijke verdeelmodellen. Uitgangspunt blijft dat Rotterdammers die zorg en ondersteuning nodig hebben, deze ook krijgen.

Op die manier ontstaat een realistisch beeld over de te verwachten kosten voor zorg en ondersteuning en hoe zich dat verhoudt tot de beschikbare rijksmiddelen. Dit kan bijdragen aan het gesprek met het Rijk om te zorgen dat gemeenten voldoende gefinancierd worden om de burgers met zorg te ondersteunen. Bovendien kan het de gemeente helpen in het maken van eventuele keuzes gelet op het beschikbare budget.

 

Het beschermen en bevorderen van de gezondheid van Rotterdammers en hun leefomgeving
We zetten in op een vitale stad met vitale Rotterdammers. Om dit te kunnen realiseren leggen we dwarsverbanden met taakvelden die (in)direct bijdragen aan een vitaler Rotterdam. Zo zijn investeringen in gezondheidsvaardigheden, in het opleidingsniveau en de inkomenspositie van Rotterdammers essentieel. We werken samen met partners uit de stad aan het stimuleren van gezonder gedrag en een gezondere leefomgeving. Daarbij besteden we aandacht aan gezond gewicht en terugdringen van diabetes type 2, psychische en seksuele gezondheid, minder roken en alcoholgebruik, het tegengaan van drugsgebruik en de inzet van E-publieke gezondheid. Ook zetten we in op haar wettelijke beschermingstaken (zoals infectieziektebestrijding), een gezondere leefomgeving en het tegengaan van gehoorschade bij jongeren.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid  Bron
Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar Streefwaarde 13,9% CBS
Realisatie 14,6% (2018)
Jongeren met jeugdbescherming % van alle jongeren tot 18 jaar Streefwaarde 1,8% CBS
Realisatie 1,9% (2018)
Jongeren met jeugdreclassering % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar Streefwaarde 1,0% CBS
Realisatie 0,9% (2018)
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO Aantal per 1.000 inwoners Streefwaarde N.v.t. GMSD
Realisatie 83 (2019)
Meer informatie over de BBV-indicatoren is te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Volksgezondheid en zorgRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves31.981113.13332.25352.40652.41352.388

Bijdragen rijk en medeoverheden 24.865 105.582 22.907 43.059 43.066 43.041
Overige opbrengsten derden 7.115 7.551 9.347 9.347 9.347 9.347
Lasten exclusief reserves648.037789.887693.110648.592649.961654.141

Apparaatslasten 83.230 124.742 87.366 84.904 84.303 84.018
Inhuur 6.285 36.398 4.069 4.085 4.084 3.994
Overige apparaatslasten 2.020 1.816 2.593 2.240 2.454 2.454
Personeel 74.925 86.527 80.704 78.580 77.765 77.570
Intern resultaat 2.921 1.368 187 186 29 29
Intern resultaat 2.921 1.368 187 186 29 29
Programmalasten 561.886 663.778 605.557 563.502 565.629 570.094
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 65.476 113.855 76.926 90.996 87.473 87.661
Kapitaallasten 834 1.210 796 783 769 18
Overige programmalasten 180 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 300.099 325.959 316.669 271.549 274.710 276.960
Subsidies en inkomensoverdrachten 195.297 222.754 211.166 200.174 202.677 205.455
Saldo voor vpb en reserveringen -616.056 -676.754 -660.857 -596.186 -597.549 -601.753
Saldo voor reserveringen -616.056 -676.754 -660.857 -596.186 -597.549 -601.753
Reserves-23.4878.4170000

Onttrekking reserves 19.446 19.931 0 0 0 0
Toevoeging reserves 42.933 11.515 0 0 0 0
Vrijval reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -639.544 -668.337 -660.857 -596.186 -597.549 -601.753

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Volksgezondheid en zorgBegroting
2020
Begroting 2020 (2e Herz.) -669.449
Bijstellingen 10-maands 2020 1.111
Brede aanpak dak en thuislozen Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 9.778
Covid-19 Kosten inhuur personeel, lab onderzoeken etc Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 938
Vrouwenopvang Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 1.141
Mutatie rijksbijdrage brede aanpak dak en thuisloosheid Taakmutaties -9.778
Mutatie rijksbijdrage maatschappelijke opvang openbare geestelijke gezondhiedszorg Taakmutaties -86
Mutatie rijksbijdrage vrouwenopvang Taakmutaties -1.141
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 259
Begroting na wijzigingen -668.337

Toelichting financiële bijstellingen

Mutatie rijksbijdrage brede aanpak dak- en thuisloosheid

Het Rijk stelt voor de aanpak van dak- en thuisloosheid een financiële impuls beschikbaar voor de jaren 2020 en 2021. Aangezien de extra middelen niet in 2020 kunnen worden ingezet, wordt een ramingsbijstelling gedaan en zal voor deze middelen bij de jaarrekening een bestemmingsvoorstel worden ingediend.

 

Mutatie rijksbijdrage maatschappelijke opvang openbare geestelijke gezondheidszorg

De huidige bijdrage vanuit het Rijk is aangepast op basis van meer actuele gegevens met betrekking tot de uitvoering van de taken.

 

Mutatie rijksbijdrage vrouwenopvang

Vanuit het Rijk zijn extra middelen ontvangen voor de aanpak van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HGKM), voor acute crisissituaties in de vrouwenopvang en het aanpakken van door- en uitstroomproblematiek. Aangezien de extra middelen niet in 2020 kunnen worden ingezet wordt een ramingsbijstelling gedaan en zal voor deze middelen bij de jaarrekening een bestemmingsvoorstel worden ingediend.

 

Covid-19 kosten inhuur personeel, lab onderzoeken

De meerkosten en de verwachte baten rondom de bestrijding van Covid-19 zijn begroot. Het betreft onder andere inhuur van personeel voor bron- en contactonderzoek, laboratorium onderzoeken en test materialen. De mutatie is saldo-neutraal verwerkt. Binnen het Programma Volksgezondheid en Zorg zijn € 69,4 mln aan baten opgenomen en € 68,5 mln aan lasten. Het saldo van € 938 wordt verantwoord binnen het Programma Overhead.

 

Technische wijzigingen

Dit betreft diverse kleine afwijkingen zowel binnen als buiten het programma.