Jonge Rotterdammers groeien veilig, gezond en kansrijk op.

Effectieve en efficiënte Jeugdhulp met aandacht voor wachttijden binnen de gestelde normen.

Passende Jeugdhulp voor Rotterdamse jeugdigen en gezinnen dichtbij.

Het leven van veel jongeren staat door corona momenteel op z'n kop. De grootste pijnpunten van Rotterdammers tussen 13 en 23 jaar worden nu blootgelegd in gesprekken ter voorbereiding voor de Jongerentop010 dit najaar. Van de gesprekken wordt een urgentielijst maken, de verwachting is dat thema’s als herstel van vertrouwen in de toekomst, tegengaan van verveling en aanpak van jeugdwerkloosheid op deze lijst komen. Dit najaar worden drie zwaarwegende adviezen aan de gemeente Rotterdam aangeboden, die wij zullen betrekken in ons beleid.

De eerste beelden zijn dat er als gevolg van de coronacrisis sprake is van minder vraag naar Jeugdhulp in zijn algemeenheid. Tijdens de crisis zijn alternatieve vormen van jeugdhulp ingezet voor het ambulante deel, bijvoorbeeld meer online contacten. Deze alternatieve vormen worden verder ontwikkeld en ingezet, waar ze effectief zijn en jeugdigen helpen.

De verblijfsfunctie is op gewone bezetting operationeel gebleven. De effecten van minder intensieve ambulante hulp tijdens de crisis kan leiden tot een opschuiving van de behandeling, waardoor de trajecten langer doorlopen dan gebruikelijk. We zullen deze effecten monitoren.

Ontwikkelingen 2021-2024

-    Het Rijk heeft bij de overheveling van taken aan de gemeenten minder geld meegegeven dan er eerder mee was gemoeid. Voor Rotterdam bedroeg de korting op het budget 11% bij Jeugd.
De investeringen in het voorveld (gebiedsgericht werken, subsidie preventiekader, hulp in onderwijs, hulp in wijkteams en bij huisarts) zijn effectief op langere termijn en vragen om voorfinanciering bij een teruglopend rijksbudget. De gemeenten hebben daardoor te maken met oplopende kosten. Bij Jeugdhulp zien we namelijk een stijgend beroep op lichte vormen van jeugdhulp. De vraag naar specialistische jeugdhulp daalt evenwel (nog) niet. We zien dat het budget dat het Rijk beschikbaar stelt voor zorg, welzijn en jeugdhulp onvoldoende meegroeit met deze ontwikkelingen, de groei van cliënten en de hogere uitgaven die hieruit voortkomen.


-    Jeugdwet heeft een brede reikwijdte die niet goed is afgebakend.
Het risico hiervan is dat voor steeds meer vormen van ondersteuning een beroep wordt gedaan op hulp vanuit de gemeente zonder dat er voldoende mogelijkheden zijn dit af te wijzen. Dit geldt ook voor zorg die op een grensvlak zit met andere onderdelen in het zorgstelsel, zoals de Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg. We zien dat de verschuiving tussen zorgdomeinen in het stelsel anders uitpakt dan gedacht en dat de kosten en baten op verschillende plekken vallen.


-    Bij Jeugdhulp en een aantal andere zorgketens is er de urgentie en noodzaak voor betere samenwerking.
Dit is niet alleen nodig om tijdig passende zorg en ondersteuning aan cliënten te bieden. Het is ook nodig om deze met elkaar te kunnen (blijven) organiseren. Bijvoorbeeld omdat er personele krapte is in de zorg. Deze krapte werkt ook door in de cao’s die afgesloten worden en in de kosten van de zorg die de gemeente inkoopt.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Effectieve en efficiënte Jeugdhulp met aandacht voor wachttijden binnen de gestelde normen

Passende Jeugdhulp voor Rotterdamse jeugdigen en gezinnen dichtbij

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Effectieve en efficiënte Jeugdhulp met aandacht voor wachttijden binnen de gestelde normen

Passende Jeugdhulp voor Rotterdamse jeugdigen en gezinnen dichtbij

Effectindicatoren 201820192020202120222023
*Collegetarget 9: Van 2018 naar 2021 wordt ingezet op een daling van 10% jeugdigen in instellingen Streefwaarde            
Realisatie            
Daling aantal jongeren met jeugdbeschermings-maatregel OTS Streefwaarde 1.333 1.305 1.285 1.262 1.248  
Realisatie 1.285 1.204 764 (t/m juni)      
Daling verblijfsduur jeugdigen in gesloten jeugdzorg (in maanden) Streefwaarde < 8 7 7 6 6  
Realisatie     7      
Daling aantal delicten gepleegd door R’damse jeugdigen per 1.000 inwoners Streefwaarde 19 18 17 16 15  
Realisatie 19          
Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Terugbrengen wachttijden jeugdbescherming (bij toewijzing casusregie aan jeugdbescherming binnen 5 werkdagen face-to-face contact)** Streefwaarde 50% 75% 90% 95% 95%  
Realisatie 53% 24% 79% (t/m juni)      
Doorlooptijden verminderen crisishulp: residentiele plaatsingen terugbrengen naar de vastgestelde norm van gemiddeld 4 weken Streefwaarde 8-10 wkn 5-7 wkn 0-4 wkn 0-4 wkn 0-4 wkn  
Realisatie 8,5 wkn   0-4 wkn      
Verminderen totale duur ondertoezichtstelling (OTS) (in maanden) Streefwaarde 27,6 27,4 27,2 27,0 26,8  
Realisatie 20,04 22,5        

Toelichting indicatoren

* Voor collegetarget 9 wordt de nulmeting en daarbij de overige streefwaarden herzien, om er zeker van te zijn dat de target alleen het aantal cliënten in verblijf meetelt.

In de administratie tussen aanbieders en gemeente blijkt onvoldoende gespecificeerd of kinderen in een instelling verblijven of gebruik maken van de nieuwe en/of ambulante zorgvormen. Dit heeft effect op zowel de nulmeting, als de tussentijdse meting. De gemeente heeft afspraken gemaakt met de aanbieders om de ambulante cliënten alsnog apart in kaart te brengen. Op basis van die informatie wordt dan het cijfer 2019 en de nulmeting over 2018 vastgesteld.

**  2020 - De indicator terugdringen wachttijden jeugdbescherming is de verwachting dat het resultaat niet wordt gehaald. Dit heeft onder ander te maken met de interne organisatie (onder ander registratie discipline) en lastigheden die er zijn om de capaciteit op orde te krijgen door een complexe arbeidsmarkt.

2020 - T.a.v de andere indicatoren zijn er geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Geëscaleerde zorg 18-Realisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves1.9793.0943.5213.4383.4383.438

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.979 3.094 3.521 3.438 3.438 3.438
Lasten exclusief reserves120.077133.458124.218118.230121.533125.054

Apparaatslasten 1.831 1.987 1.725 1.720 1.822 1.565
Inhuur 261 687 495 495 492 402
Overige apparaatslasten 34 -1 9 9 146 146
Personeel 1.536 1.301 1.221 1.216 1.185 1.017
Intern resultaat 64 15 0 0 0 0
Intern resultaat 64 15 0 0 0 0
Programmalasten 118.182 131.456 122.493 116.510 119.711 123.489
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 9 7 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 118.173 131.449 122.493 116.510 119.711 123.489
Saldo voor vpb en reserveringen -118.099 -130.364 -120.696 -114.792 -118.095 -121.616
Saldo voor reserveringen -118.099 -130.364 -120.696 -114.792 -118.095 -121.616
Reserves-8.30916.4570000

Onttrekking reserves 14.291 16.457 0 0 0 0
Toevoeging reserves 22.600 0 0 0 0 0
Saldo -126.408 -113.907 -120.696 -114.792 -118.095 -121.616

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Beleidskaders

Beleidsmonitor

Wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Binnen het taakveld Geëscaleerde zorg 18- gaat het om situaties waarbij de sociale en/of fysieke veiligheid van een jeugdige in het geding kan zijn. In die gevallen kan het nodig zijn effectieve en efficiënte jeugdhulp te bieden en/of samenhangende hulp te organiseren rond de jeugdige en/of het gezin. In sommige situaties is het zelfs noodzakelijk dat de jeugdige naar een residentieel verblijf (24-uurs verblijf + jeugdhulp) gaat.

Vormen van jeugdhulp die onder dit taakveld vallen worden uitgevoerd binnen het samenwerkingsverband Jeugdhulp Rijnmond. Het gaat dan om o.a. Jeugdbescherming, Veilig Thuis, crisishulp, gesloten Jeugdzorg, jeugd-GGZ.