Maatwerkvoorziening (Wmo)

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren.

Woonvoorzieningen

In 2019 is een subsidieregeling ingegaan voor het vergoeden van in of bij bestaande wooncomplexen aangebrachte collectieve voorzieningen voor het stallen van scootmobielen. Het doel van deze voorzieningen is dat de bewoners, die aangewezen zijn op het gebruik van een scootmobiel, gebruik kunnen blijven maken van hun scootmobiel, door verbeterde stallingsmogelijkheden in het wooncomplex, waar dat vóór het aanbrengen van die voorzieningen niet goed mogelijk was. De regeling loopt tot 1 januari 2021.

 

Hulpmiddelen

In april 2020 is één van de gecontracteerde leveranciers in staat van faillissement gesteld. Na landelijk overleg is een derde partij bereid gevonden de verplichtingen van de failliete partij over te nemen.  De continuïteit van zorg is hierbij niet in het geding geweest.

 

Eigen bijdrage

Met ingang van 1 januari 2020 is vanuit het Rijk de regelgeving aangepast voor het inkomensonafhankelijk abonnementstarief. Daar wordt voor de eigen bijdragen voor de extramurale Wmo-voorzieningen nu een maandbedrag (maximaal € 19 per maand) gehanteerd. Mede door het vaste abonnementstarief doen meer Rotterdammers een beroep op de gemeente voor een Wmo-maatwerkvoorziening. De eerder gesignaleerde stijging van het aantal aanvragen voor Wmo-ondersteuning, met name bij de doelgroep ouderen, leek zich begin 2020 voort te zetten. Door de coronacrisis is dit voor de maanden vanaf maart 2020 nog moeilijk te beoordelen. In de maanden tot en met juli sloot Rotterdam aan bij de landelijke afspraken over een omzetgarantie voor de zorgaanbieders.

Vanwege de wijziging van de regelgeving per 1-1-2020 heeft het CAK een nieuw ICT-systeem ontwikkeld. Dit systeem is voor Rotterdam vanaf eind juni 2020 operationeel, met als gevolg dat het CAK van begin juli facturen voor extramurale Wmo-ondersteuning heeft verstuurd over het jaar 2020. VWS heeft besloten om de eigen bijdrage over de maanden april en mei geheel kwijt te schelden. Hierdoor lopen gemeenten inkomsten mis. Het Rijk en de VNG hebben afspraken gemaakt over compensatie voor deze gederfde inkomsten van gemeenten. We gaan er vooralsnog van uit dat Rotterdam na de compensatie vanuit het Rijk geen substantiële inkomstenderving uit de wettelijke eigen bijdragen Wmo over het tweede kwartaal zal hebben.

Ontwikkelingen 2021-2024

In de loop van 2021 zullen we te maken krijgen met een nieuwe regering en dus ook nieuw Rijksbeleid. Het Rijk heeft op diverse beleidsterreinen Brede Maatschappelijke Heroverwegingen gemaakt, en Zorgkeuzes voor een nieuwe regeerperiode in kaart gebracht. Bij een nieuw coalitieakkoord na de verkiezingen van maart 2021 kunnen ook andere keuzes ten aanzien van de systematiek voor wettelijke eigen bijdragen Wmo aan de orde zijn. Gemeenten pleiten al langer voor meer sturingsmogelijkheden hierop, zodat schaarse voorzieningen ook ten goede blijven komen aan de burgers die deze het hardst nodig hebben. Vanuit Rotterdam ondersteunen wij de lobby in deze richting.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Maatwerkvoorziening (Wmo)Realisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves-40000000

Overige opbrengsten derden -400 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves10.95811.77512.4267.4237.3827.382

Apparaatslasten 75 74 69 69 69 69
Inhuur 0 0 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 1 1 1 1 1 1
Personeel 73 73 67 67 67 67
Intern resultaat 70 35 0 0 0 0
Intern resultaat 70 35 0 0 0 0
Programmalasten 10.813 11.666 12.357 7.354 7.314 7.314
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 176 -52 0 0 0 0
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 10.614 11.032 12.357 7.354 7.314 7.314
Subsidies en inkomensoverdrachten 23 685 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -11.358 -11.775 -12.426 -7.423 -7.382 -7.382
Saldo voor reserveringen -11.358 -11.775 -12.426 -7.423 -7.382 -7.382
Saldo -11.358 -11.775 -12.426 -7.423 -7.382 -7.382

Omschrijving taakveld

Dit taakveld omvat de ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) voor zover het hulpmiddelen en woningaanpassingen betreft voor mensen die zelfstandig wonen. In de taakvelden Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo en Geëscaleerde zorg 18+ worden de andere maatwerkvoorzieningen Wmo toegelicht.