Reserves

Reserves zijn middelen die in het verleden opzij zijn gezet om in de toekomst te kunnen besteden. De meeste reserves hebben een specifiek bestedingsdoel. De Algemene Reserve is vrij aanwendbaar.

Verloopstaat reserves

Hieronder staat de verloopstaat 2021 van de bestemmingsreserves van de gemeente Rotterdam.

Mutaties reserves

In onderstaande tabel zijn de voorgestelde mutaties in de begrote toevoegingen, onttrekkingen en vrijval van reserves opgenomen. De reservemutaties zijn op programmaniveau toegelicht.

ReservesMutaties