Samenvatting bijstellingen

In dit onderdeel zijn verschillende samenvattende overzichten van de financiële bijstellingen opgenomen. Voor meer informatie over de afzonderlijke bijstellingen wordt verwezen naar de programma's.

Financieel kader

Financieel kaderBegroting 2021
Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 0
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2021 0
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 14.229
Reserves -14.229
Taakmutaties 0
Technische wijzigingen 0
Begroting na wijzigingen 0

Bijstellingen t.o.v. Tweede Herziening 2021

In onderstaande tabel is per programma en taakveld het saldo van de bijstellingen inzichtelijk gemaakt ten opzichte van de Tweede Herziening 2021.

Programma / TaakveldMutatie
2021
(€)
Mutatie
2021
(%)
Algemene middelen-9.7140%

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 8.694 0%
Belastingen overig 96 0%
Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting 5 0%
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen -17.283 78%
OZB niet-woningen 97 0%
OZB woningen 65 0%
Treasury 8 0%
Vennootschapsbelasting (VpB) -1.396 174%
Beheer van de stad-2.8552%

Afval - Grondstoffen 207 1%
Begraafplaatsen en crematoria -8 1%
Cultureel erfgoed - Archeologie -2 0%
Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer 0 0%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer -11 0%
Openbare orde en veiligheid - Ontplofbare oorlogsresten -2.814 226%
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel -22 0%
Riolering 0 0%
Ruimtelijke Ordening - Beheer -13 0%
Verkeer en vervoer - Beheer -191 0%
Bestuur en dienstverlening1710%

Bestuur - College 0 0%
Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie 0 0%
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman 433 3%
Burgerzaken -262 1%
Musea - Stadsarchief 0 0%
Cultuur, sport en recreatie00%

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 0%
Media 0 0%
Musea - Cultuur 0 0%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME 0 0%
Sportaccommodaties 0 0%
Sportbeleid en activering 0 0%
Economische zaken-9093%

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie 0 0%
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten -902 62%
Economische ontwikkeling -7 0%
Economische promotie 0 0%
Maatschappelijke ondersteuning-5.9753%

Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk 0 0%
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding -5.338 9%
Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening 0 0%
Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen 0 0%
Samenkracht en burgerparticipatie -637 1%
Onderwijs00%

Onderwijsbeleid en leerlingzaken 0 0%
Onderwijshuisvesting 0 0%
Openbare orde en veiligheid-2.9812%

Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten 0 0%
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht -1.131 3%
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid -1.850 5%
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid 0 0%
Overhead-750%

Overhead - Activering Overhead -10 0%
Overhead - Audit & Control 0 0%
Overhead - Clusterondersteuning -65 0%
Overhead - Concernondersteuning 0 0%
Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL 0 0%
Overige baten en lasten - Verzekering 0 0%
Stedelijke inrichting en ontwikkeling12.15752%

Beheer overige gebouwen en gronden -375 1%
Cultureel erfgoed - Monumenten 0 0%
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 11.992 57%
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving -7 0%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap -1 0%
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling -14 1%
Wonen en bouwen 562 1%
Verkeer en vervoer1.3613%

Openbaar vervoer 0 0%
Parkeerbelasting -17 0%
Parkeren 491 2%
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid 900 14%
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling -13 0%
Volksgezondheid en zorg-4.1761%

Geëscaleerde zorg 18- 0 0%
Geëscaleerde zorg 18+ -2.259 2%
Maatwerkdienstverlening 18- -2.458 5%
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo -1.175 1%
Maatwerkvoorziening (Wmo) 1.716 13%
Volksgezondheid 0 0%
Wijkteams en Wmo-loketten 0 0%
Werk en inkomen12.9967%

Arbeidsparticipatie - Werk -1.189 3%
Begeleide participatie -15 0%
Inkomensregelingen - Inkomen 14.201 28%
Totaal 0 693%

Totaaloverzicht bijstellingen

In onderstaande tabellen zijn de bijstellingen per soort (ramingsbijstellingen, reserves en taakmutaties) uitgesplitst naar taakvelden.

Ramingsbijstellingen onvermijdelijkBegroting 2021
Actualisatie BUIG18.061

Inkomensregelingen - Inkomen 18.061
Actualisatie gemeentefonds-4.308

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -4.308
Actualisatie rente8

Treasury 8
Coronakosten Markten-898

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten -898
Coulanceregeling vastgoed-2.500

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -2.500
Grex raming12.000

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 12.000
Huurcoulanceregeling2.500

Beheer overige gebouwen en gronden 2.500
Lagere verkoopopbrengst panden-7.331

Beheer overige gebouwen en gronden -7.331
Leges Stadszaken-800

Openbare orde en veiligheid - Veiligheid -800
Nieuwe stadsmariniers-1.050

Openbare orde en veiligheid - Veiligheid -1.050
Pensioenvoorziening ex-raadsleden433

Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman 433
Toevoeging voorziening Vennootschapsbelasting-1.396

Vennootschapsbelasting (VpB) -1.396
Veilingopbrengst brandstofverkooppunten-490

Beheer overige gebouwen en gronden -490
Totaal 14.229

ReservesBegroting 2021
Bestemmingsreserve BUIG-2.475

Inkomensregelingen - Inkomen -2.475
Bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp0

Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo -1.175
Maatwerkvoorziening (Wmo) 1.175
Rotterdam Ahoy Congres Centrum0

Beheer overige gebouwen en gronden 5.530
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen -5.530
Sluitpost algemene reserve-11.753

Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen -11.753
Totaal -14.229

TaakmutatiesBegroting 2021
Aanpak problematiek jeugdzorg: restant middelen wachttijden-2.451

Maatwerkdienstverlening 18- -2.451
Actualisatie taakmutaties16.155

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 16.155
Beschermd Wonen-2.860

Geëscaleerde zorg 18+ -2.860
Bommenregeling-2.814

Openbare orde en veiligheid - Ontplofbare oorlogsresten -2.814
Compensatie corona Huizen van de Wijk-637

Samenkracht en burgerparticipatie -637
Handhaven energieprestatie gebouwen 2021-72

Wonen en bouwen -72
Handhaving quarantaineplicht-120

Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht -120
Jeugdhulp kinderen in een asielzoekerscentrum-7

Maatwerkdienstverlening 18- -7
Maatschappelijke opvang en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg-60

Geëscaleerde zorg 18+ -60
Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wet langdurige zorg541

Maatwerkvoorziening (Wmo) 541
Taakmutatie Participatiebudget238

Begeleide participatie 238
Taakmutatie uitvoering en implementatie Breed Offensief-1.189

Arbeidsparticipatie - Werk -1.189
Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)-6.733

Inkomensregelingen - Inkomen -1.385
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding -5.348
Vrouwenopvang7

Geëscaleerde zorg 18+ 7
Totaal 0