Informatievoorziening en IT

Ontwikkelingen

 

Voor ons college en onze organisatie staan de maatschappelijke opgaven in de stad centraal. Digitalisering biedt voorzieningen en de bijbehorende dienstverlening om onze doelen sneller en beter te realiseren. De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en de digitale overheid gaan snel. De IV(informatievoorziening)/IT-organisatie moet hiervoor goed toegerust zijn. Dit betekent dat de IV/IT-organisatie betrouwbare ICT-voorzieningen levert, en snel en flexibel inspeelt op nieuwe ontwikkelingen.

 

De basis hiervoor is vastgelegd in de Digitaliseringsagenda. Deze bevat projecten en programma’s die de clusters gezamenlijk hebben gekozen. Met deze projecten en programma’s willen ze hun dienstverlening gebruiksvriendelijk, efficiënt en eigentijds vormgeven, en innovatieve projecten mogelijk maken. De inzet vindt plaats langs twee lijnen:

 • Solide basis: een veilig en betrouwbaar netwerk en goede ICT-faciliteiten, inclusief goede gebruikersondersteuning
 • Differentiatie en innovatieve projecten: deze maken het mogelijk om op een moderne en efficiënte manier te werken.

 

De lange periode van thuiswerken door een groot deel van de organisatie, onderstreept het belang van de inzet op digitalisering. Nieuwe manieren van werken en samenwerken zijn door de coronacrisis in een stroomversnelling gekomen. Verder is in 2021 de Digitaliseringsagenda herijkt. Begin 2022 leggen wij het geactualiseerde informatiebeleid aan de gemeenteraad voor. Verder zijn er in 2022 enkele andere belangrijke speerpunten:

 

 • Afronding van de invoering van de governance en het instrumentarium rondom de toepassing van algoritmes.
 • Verdere invoering van de Datastrategie; deze strategie is de basis voor de verantwoorde inzet van data om maatschappelijke vragen te kunnen aanpakken. Het jaar 2022 staat in het teken van de werkwijzen, techniek, houding en gedrag die datagedreven werken van leiding en medewerkers vraagt.
 • De verbinding met Europa is steeds belangrijker. De samenwerking met [Europese landen/gemeenten/organisatie?] die in 2020 en 2021 in gang is gezet, heeft onder meer geleid tot het vice-voorzitterschap van onze gemeente van het Knowledge Society Forum. In 2022 bouwen we de Europese samenwerking verder uit.
 • De bestuurlijke samenwerking in VNG-verband en met andere grote gemeenten zetten we door. Waar mogelijk groeit deze samenwerking toe naar één digitale overheidsarchitectuur en één basisinfrastructuur, met gezamenlijke kaders en gezamenlijke voorzieningen. In VNG-verband gebeurt dit onder de noemers Common Ground en Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (‘1x ontwikkelen, 350x toepassen’).
 • Digitalisering is verweven met vrijwel elk beleidsterrein. Dat vraagt om medewerkers die digitaal kunnen bijblijven en digitale mogelijkheden weten te benutten. In 2022 komt er een traject dat leidinggevenden en medewerkers meeneemt in de verschillende aspecten van digitalisering.
 • Informatiebeveiliging blijft in 2022 een belangrijk onderdeel van de digitaliseringsaanpak. De eerder gestarte awareness-campagne loopt in 2022 door. Verder voldoet dwordt gecontinueerd. De gemeente zorgt ook in 2022 dat zij voldoet aan aan de landelijke verplichtingen, zoals de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en het verantwoordingsproces over informatieveiligheid bij gemeenten, oftewel Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA).
 • Met het programma Rotterdamse Digitale Infrastructuur (RDI) werkt onze ICT-organisatie aan een aantal ontwikkelingen. Het gaat om vernieuwing van de toegang tot systemen, de digitale werkomgeving, de integratie van data en werkomgevingen, en de IT- en data-infrastructuur. Dit is onder meer nodig met het oog op Anders Werken: de nieuwe en andere manieren van werken in onze organisatie.
 • In 2022 gaat naar verwachting de Wet Open Overheid (WOO) in. Er is een programma opgezet om de werkprocessen en de ondersteunende systemen hierop voor te breiden.
 • De dienstverlening aan de Rotterdammers wordt steeds meer digitaal. Realisatie van Generieke ICT-voorzieningen is hiervan een onderdeel. Voorbeelden hiervan zijn de livechat voorzieningen en de virtuele assistenten.

Monitor ICT-projecten

 

Met de Monitor Grote Projecten rapporteert het college de gemeenteraad over de status en voortgang van risicovolle projecten. De Monitor ICT-projecten (URL nog toevoegen) is hiervan een onderdeel en is als aparte rapportage naast deze begroting beschikbaar.