OZB niet-woningen

Dit taakveld bevat de onroerendezaakbelasting (OZB) op het eigendom en het gebruik door bedrijven van onroerende zaken anders dan woningen.

De maatregelen die wereldwijd genomen zijn i.v.m. Covid-19 hebben een grote impact op zowel ondernemers als burgers. Wat betreft het betalen van belastingen zien we dat veel belastingplichtigen keurig aan hun verplichtingen (blijven) voldoen. Waar dat minder is, bieden we de belastingplichtige maatwerk in de betaling; zo zijn er meer betalingsregelingen afgesproken dan voorheen. De menselijke maat staat hierbij centraal: er wordt gekeken naar de mogelijkheden tot betaling rekening houdend met de financiële draagkracht van de belastingplichtige, uiteraard binnen de geldende wet- en regelgeving.

Ontwikkelingen 2022-2025

Grote aanpassingen in de gemeentelijke belastingen staan niet op stapel. De stad groeit gestaag, en de belastingen groeien mee. Uiteraard voeren we aanpassingen in de landelijke wetgeving tijdig door. We werken aan de ontwikkeling naar één basisregistratie voor objectgegevens en continu verbeteren van de basisgegevens en de uitvoerende processen. Verder streven we naar goede dienstverlening door digitalisering en toegankelijke heldere communicatie, zowel online als fysiek. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een nieuw digitaal belastingportaal. Het portaal zal opnieuw worden ontwikkeld om te voldoen aan de wet toegankelijkheid overheidswebsites, aan de gemeentelijke huisstijl en aan de dienstverleningsprincipes. In technische zin is het loket aan het einde van zijn levensduur dus ook dat vraagt om vernieuwing. Hierdoor ontstaat een digitaal loket waar burgers en ondernemers op termijn eenvoudig inzage krijgen in hun belastingstukken en digitaal belastingzaken kunnen regelen.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten OZB niet-woningenRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves206.046205.279207.866207.866207.948207.948

Bijdragen rijk en medeoverheden 18 0 0 0 0 0
Belastingen 206.024 205.279 207.866 207.866 207.948 207.948
Overige opbrengsten derden 3 0 0 0 0 0
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves12.03810.56710.39710.24810.24810.248

Apparaatslasten 5.812 6.514 6.417 6.268 6.268 6.268
Inhuur 287 586 187 187 187 187
Overige apparaatslasten 222 306 214 214 214 214
Personeel 5.303 5.622 6.016 5.868 5.868 5.868
Intern resultaat 85 80 8 8 8 8
Intern resultaat 85 80 8 8 8 8
Programmalasten 6.141 3.973 3.973 3.973 3.973 3.973
Overige programmalasten 6.141 3.973 3.973 3.973 3.973 3.973
Saldo voor vpb en reserveringen 194.008 194.713 197.470 197.618 197.700 197.700
Saldo voor reserveringen 194.008 194.713 197.470 197.618 197.700 197.700
Saldo 194.008 194.713 197.470 197.618 197.700 197.700

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de onroerend zaakbelasting (OZB) op het eigendom en het gebruik door bedrijven van onroerende zaken anders dan woningen. De uitvoeringskosten bevatten onder andere het taxeren en waarderen van niet-woningen, de heffing en inning van de OZB en het afhandelen van bezwaar en beroep. Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoort verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.