Begraafplaatsen en crematorium

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium zijn voor iedereen veilig, beschikbaar en toegankelijk. Bezoekers zijn tevreden over de dienstverlening en het resultaat van de wijze waarop de gemeente deze (openbare ruimte) beheert en onderhoudt.

De inrichting, beheer en onderhoud van de gemeentelijk begraafplaatsen en crematorium dragen bij aan Rotterdamse klimaat- en circulaire doelstellingen (weerbaarheid).

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel.

Voor het jaar 2022 ligt nog een opgave om de werkzaamheden op dit taakveld, uit te voeren met minder middelen, omdat vanwege de onderstaande omstandigheden de baten zijn gedaald en de lasten zijn gestegen.

De covid-19 crisis had in 2021 nog sterke gevolgen. Zo mochten er nog steeds beperkt consumpties worden geserveerd tijdens de uitvaarten. Dit was vanwege de verplichte 1,5 meter afstand, daardoor konden nog steeds weinig personen gebruik maken van onze accommodaties en faciliteiten.

Door een nieuwe aanbesteding eind 2020 voor de sociale uitvaart in de gemeente Rotterdam kwamen op jaarbasis circa 125 uitvaarten te vervallen. Voorheen vonden deze uitvaarten verplicht plaats op de gemeentelijke begraafplaats Crooswijk of in het gemeentelijk crematorium van Hofwijk. Vanaf 2021 is deze verplichting komen te vervallen.

Ontwikkelingen 2022-2025

Cremeren

De gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van een bestaand uitvaartcentrum (Langenhorst) naar een crematorium, dit zal een negatieve invloed hebben op de omzet van het gemeentelijk crematorium. In Rotterdam zijn na realisatie van deze verbouwing in totaal 4 crematoria, waarvan 1 gemeentelijk crematorium (Hofwijk). Hierdoor zal het aantal crematies zeker afnemen op het gemeentelijk crematorium.

 

Covid-19

Eventueel nieuwe en oude opgelegde maatregelen naar aanleiding van covid-19 kunnen voor 2022 en verder nog financiële gevolgen hebben.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Begraafplaatsen en crematoriaRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves6.3916.5576.6316.6516.6676.684

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 6.350 6.495 6.549 6.548 6.548 6.548
Overige baten 40 62 82 102 119 135
Lasten exclusief reserves5.9105.3425.4665.4875.5015.516

Apparaatslasten 2.333 2.431 2.558 2.556 2.556 2.556
Inhuur 4 6 6 6 6 6
Overige apparaatslasten 135 143 144 143 143 143
Personeel 2.195 2.282 2.407 2.407 2.407 2.407
Intern resultaat -383 -957 -979 -979 -979 -979
Intern resultaat -383 -957 -979 -979 -979 -979
Programmalasten 3.960 3.868 3.887 3.910 3.924 3.938
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.884 3.180 3.208 3.240 3.160 3.120
Kapitaallasten 723 689 679 671 764 818
Overige programmalasten 353 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 481 1.215 1.165 1.163 1.166 1.167
Saldo voor reserveringen 481 1.215 1.165 1.163 1.166 1.167
Saldo 481 1.215 1.165 1.163 1.166 1.167

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging:

  • begraafplaatsen en crematorium
  • lijkschouw (het vaststellen dat de betrokkene is overleden)
  • baten begraafplaatsrechten (via categorie 3.7)
  • baten afkoopsommen grafrechten (via categorie 4.4.8)