Bestuur - College

Doeltreffende en doelmatige uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en taken die voortvloeien uit wetten en regelingen van het Rijk en de provincie en tijdige en hoogwaardige verantwoording over de uitvoering. De gemeenteraad stelt als hoogste bestuursorgaan kaders vast die door het college van B&W worden uitgevoerd. Hierover legt het college verantwoording af, zodat de raad de naleving van de kaders kan controleren.

Er zijn bij het opstellen van de begroting 2022 geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

In 2022 vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats en start er een nieuw college en een nieuwe bestuursperiode. Dit zal gedurende het jaar mogelijk leiden tot aangepaste of nieuwe doelstellingen.

Ontwikkelingen 2022-2025

In 2022 worden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden en start er een nieuwe stadsbestuur (college en raad).

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Bestuur - CollegeRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves1494747474747

Overige opbrengsten derden 2 0 0 0 0 0
Overige baten 147 47 47 47 47 47
Lasten exclusief reserves11.3924.8534.9374.9374.9374.937

Apparaatslasten 2.142 2.199 2.376 2.378 2.381 2.381
Overige apparaatslasten 136 250 303 303 303 303
Personeel 2.006 1.949 2.073 2.075 2.078 2.078
Intern resultaat 0 0 0 0 0 0
Intern resultaat 0 0 0 0 0 0
Programmalasten 9.250 2.654 2.561 2.559 2.556 2.556
Financieringslasten 0 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 622 850 750 748 745 745
Overige programmalasten 8.597 1.764 1.770 1.770 1.770 1.770
Subsidies en inkomensoverdrachten 31 40 41 41 41 41
Saldo voor vpb en reserveringen -11.243 -4.806 -4.890 -4.890 -4.890 -4.890
Saldo voor reserveringen -11.243 -4.806 -4.890 -4.890 -4.890 -4.890
Reserves1512020202020

Onttrekking reserves 15 120 20 20 20 20
Saldo -11.228 -4.686 -4.870 -4.870 -4.870 -4.870

Omschrijving taakveld

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van Rotterdam.