Economische zaken

Het programma Economische zaken beoogt een sterke Rotterdamse economie door een betere samenwerking van overheid, onderwijs en bedrijfsleven, gericht op een sterkere economische structuur en een grotere arbeidsmarkt. Het programma bestaat uit de taakvelden Economie en Markten. Bij het programma zijn als partners onderwijsinstellingen, ondernemers- en werkgevers(organisaties) betrokken. Als gevolg van economische impact van Corona zal voor deze ambitie in 2021 een andere, concernbrede inzet nodig zijn. Deze inzet is gericht op herstel en vernieuwing van de Rotterdamse economie.

TAAKVELD 1

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Economie

Dit taakveld bevat de op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening zoals het bedrijvenloket, het ondernemersloket, het stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers, het aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven, het bieden van financiële steunregelingen voor bedrijven en de BIZ-bijdrage.

TAAKVELD 2

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Markten

Het realiseren van voor bezoekers en marktvergunninghouders aantrekkelijke Rotterdamse warenmarkten.

TAAKVELD 3

Economische ontwikkeling

Dit taakveld betreft het versterken van de economische bedrijvigheid door:

Een duurzame en veerkrachtige economie door vanuit de transitiepaden te werken aan cruciale en kansrijke sectoren in de stad

Een transitie naar een nieuwe economie voor Rotterdam: digitaal, circulair en gebruik makend van duurzaam opgewekte energie

Transformatie van haven en stad. Rotterdam wordt de innoverende maritieme hoofdstad

Herstel en ontwikkeling van een aantrekkelijke stad en vestigingsklimaat

Invulling van de digitale randvoorwaarden waardoor de transitie naar de nieuwe economie kan worden gerealiseerd

TAAKVELD 4

Economische promotie

Dit taakveld bevat activiteiten met als doel het "op de kaart zetten" van de gemeente, waaronder; promotionele activiteiten gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werkers, het aantrekken van overige instellingen ter versterking van het profiel van de gemeente, investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis- en economische relatienetwerken, promotie van toerisme, beurzen en jaarmarkten en Citymarketing inclusief vermakelijkhedenretributies.

Het programma Economische zaken beoogt een sterke Rotterdamse economie door een betere samenwerking van overheid, onderwijs en bedrijfsleven, gericht op een sterkere economische structuur en een grotere arbeidsmarkt. Het programma bestaat uit de taakvelden Economie en Markten. Bij het programma zijn als partners onderwijsinstellingen, ondernemers- en werkgevers(organisaties) betrokken. Als gevolg van economische impact van Corona zal voor deze ambitie ook in 2022 een andere, concernbrede inzet nodig blijven zijn. Deze inzet is gericht op herstel en vernieuwing van de Rotterdamse economie.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid  Bron
Functiemenging % Streefwaarde N.v.t. LISA
Realisatie 55,4% (2020)
Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar Streefwaarde N.v.t. LISA
Realisatie 142,0 (2020)
Meer informatie over de BBV-indicatoren is te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl

Toelichting BBV-indicatoren

Functiemenging:
De functiemenging geeft de verhouding weer tussen wonen en werken. De economie, vestigingen/ arbeidsplaatsen is harder gestegen dan het aantal woningen/inwoners.

Vestiging van bedrijven:
Het aantal banen per 1.000 inwoners ligt hoger dan het landelijk gemiddelde, echter het aantal vestigingen van bedrijven is lager dan het gemiddelde in Nederland. Dit wordt verklaard doordat Rotterdam bovengemiddeld veel grote bedrijven kent.

Recentere cijfers dan 2020 over functiemenging en vestiging van bedrijven zijn nog niet bekend.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Economische zakenRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves1.9292.5642.0592.0583.6003.600

Bijdragen rijk en medeoverheden 508 511 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 1.421 2.053 2.059 2.058 3.600 3.600
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves33.64737.08537.87331.14526.81425.786

Apparaatslasten 6.490 8.874 8.639 8.639 8.401 8.401
Inhuur 78 749 469 469 230 230
Overige apparaatslasten 92 164 178 177 177 177
Personeel 6.320 7.962 7.992 7.994 7.994 7.994
Intern resultaat 2.885 2.452 2.208 2.208 2.208 2.208
Intern resultaat 2.885 2.452 2.208 2.208 2.208 2.208
Programmalasten 24.272 25.759 27.026 20.298 16.205 15.177
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 10.197 12.776 15.859 11.193 7.481 6.453
Kapitaallasten 110 124 126 126 126 126
Overige programmalasten 10 85 85 85 85 85
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 13.954 12.774 10.956 8.894 8.514 8.514
Saldo voor vpb en reserveringen -31.718 -34.521 -35.814 -29.088 -23.215 -22.187
Saldo voor reserveringen -31.718 -34.521 -35.814 -29.088 -23.215 -22.187
Reserves4.9962.3261.856000

Onttrekking reserves 4.996 2.776 1.856 0 0 0
Toevoeging reserves 0 450 0 0 0 0
Saldo -26.721 -32.195 -33.959 -29.088 -23.215 -22.187

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Economische zakenBegroting 2021
Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 -31.286
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2021 -909
Coronakosten Markten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -898
Bestemmingsreserve Energietransitie Reserves 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -11
Begroting na wijzigingen -32.195

Toelichting financiële bijstellingen

Coronakosten Markten
De overschrijding wordt veroorzaakt door de kosten van maatregelen, waaronder de inhuur van toezichthouders, die op de markten zijn genomen om naleving van corona-regels te waarborgen.

Bestemmingsreserve Energietransitie
Voor een tweetal projecten van de afdeling Economie die gefinancierd worden uit het Energietransitie budget (ETB) worden bij de 10M de budgetten voor 2021 naar beneden bijgesteld. Voor het project Phario komen de begeleidingskosten van de subsidie te vervallen. De geplande subsidie aan het CARR project gaat niet door. Om diverse redenen krijgt het bedrijf de subsidieaanvraag niet rond en is er geen zicht op dat dit op korte termijn wel lukt. Daarmee komt de ETB bijdrage aan dit project te vervallen. De lasten en de onttrekking aan de Bestemmingsreserve Energietransitie worden in 2021 met € 135 verlaagd.

Technische wijzigingen
In het programma Economische zaken zijn er diverse kleine technische wijziging geweest (- € 11).

Risico's en aandachtspunten

Geen

Bijstellingen per taakveld

Programma / TaakveldMutatie
2021
(€)
Mutatie
2021
(%)
Economische zaken-9093%

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie 0 0%
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten -902 62%
Economische ontwikkeling -7 0%
Economische promotie 0 0%

Omschrijving programma

Wie fijn wil wonen en werken is gebaat bij een stad die zich aanpast aan de nieuwe ontwikkelingen in de economie. Een stad die ook ruimte blijft bieden voor voldoende plekken om te werken en ondernemen, zodat Rotterdam een inclusieve woon-werkstad blijft. Want elke Rotterdammer verdient een kans om zich door werk te ontwikkelen.

2020 en 2021 stonden in het teken van de Coronacrisis. De coronacrisis heeft grote impact op de Rotterdamse economie. Het ondernemersklimaat is zwaar aangetast en daarmee staat toekomstige economische groei onder druk. De gevolgen voor de Rotterdamse economie zijn fors. Deze verschillen per sector, maar onder meer de horeca, toerisme, de petrochemische industrie, de culturele sector, het maritieme cluster en de specifieke bedrijfsgroepen ZZP’ers, sociaal ondernemers en start-ups & scale ups ondervinden nadelige gevolgen van de contactbeperkende maatregelen voor vraag naar producten, het stil leggen van productie-processen en het tot stilstand komen van de (internationale) handel. Ook de ontmoetingsfunctie en aantrekkelijkheid van de stad is aangetast.  Voor de korte en middellange termijn zijn onder andere de volgende aanvullende activiteiten in 2021 geïntensiveerd en zetten we door in 2022:

 1. Intensivering van inzet op innovatie ondersteuning van het MKB langs de lijnen van digitalisering, duurzaam en circulair ondernemerschap door voorlichting van het MKB, uitvoeren  van
  bedrijfsscans en het  aanbieden van workshops en trainingen;
 2. Beschikbaar stellen van vouchers voor het koppelen van startups aan MKB en multinationals voor het opzetten van innovatieprojecten;
 3. Door ontwikkelen aanpak Vitale Kernen waarbinnen intensieve samenwerking plaatsvindt tussen stakeholders in de betreffende winkelgebieden;
 4. Het faciliteren van de 1,5 meter economie in sectoren zoals de horeca;
 5. Intensivering van de inzet op de Smart Health Tech Campus als aanjager van het LS&H cluster;
 6. Intensivering van het programma Rotterdam Digitaal  door o.a.
 7. o Vervolg, vorming en uitvoering actieagenda Rotterdam Digitaal en doorontwikkeling van  
     Rotterdam tot voorbeeldstad in en digitale wereld;
  o Opzetten en uitvoeren van een programma Digitale Economie;
  o Faciliteren van de uitrol glasvezel en 5G in Rotterdam;
 8. Inzet op herstel van de aantrekkingskracht van de stad onder meer door uitbreiding van terrassen in de stad te faciliteren en het uitvoeren van een promotiecampagne gericht op regionale en landelijke bezoekers.

Om in te spelen op de effecten van de Coronacrisis is in samenspraak met stakeholders in de stad en de regio een Herstel- en vernieuwingsagenda voor de langere termijn opgesteld. De Herstel- en
vernieuwingsagenda is in september 2020 door het college vastgesteld en aan de raad aangeboden.