Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Markten

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het realiseren van aantrekkelijke Rotterdamse warenmarkten voor bezoekers en marktvergunninghouders.

De coronacrisis heeft nog steeds grote impact op de Rotterdamse economie. Het ondernemersklimaat is zwaar aangetast en daarmee staat de economische groei onder druk. De gevolgen voor de Rotterdamse economie zijn fors. Deze gevolgen verschillen per sector, en ook de kooplieden van de Rotterdamse warenmarkten ondervinden veel nadelige gevolgen van de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen.  Er wordt samen met de kooplieden voor gezorgd dat de markt, ook met de verschillende aanpassingen vanwege coronamaatregelen, zo goed mogelijk doorgang kan vinden.

Vanwege de coronamaatregelen heeft de uitwerking van de marktvisie vertraging opgelopen. De planning is dat begin vierde kwartaal 2021 de marktvisie aan het college wordt aangeboden.  De aan de visie gekoppelde pilots starten zodra besluitvorming heeft plaatsgevonden en de coronamaatregelen het toelaten.

Ontwikkelingen 2022-2025

Samen met de kooplieden zal er, aan de hand van de geplande pilots, gewerkt worden aan de implementatie van de visie van de markten. Doel is om de markten de kwalitatieve impuls te geven die zij nodig hebben.  Het streven is om de markt een vliegwiel van de wijk te maken. De pilots zullen zich onder andere richten op het stimuleren van het ondernemerschap op de markt, aanpak afval en de sociale rol van de markt in de wijk. De aan de visie gekoppelde pilots starten zodra besluitvorming heeft plaatsgevonden en de coronamaatregelen het toelaten.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- MarktenRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves1.2851.7192.0592.0583.6003.600

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 1.285 1.719 2.059 2.058 3.600 3.600
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves3.1464.0763.2193.2213.2223.222

Apparaatslasten 1.104 1.908 1.433 1.433 1.433 1.433
Inhuur 2 499 3 3 3 3
Overige apparaatslasten 35 41 41 40 40 40
Personeel 1.067 1.368 1.390 1.390 1.390 1.390
Intern resultaat 1.179 1.186 1.214 1.214 1.214 1.214
Intern resultaat 1.179 1.186 1.214 1.214 1.214 1.214
Programmalasten 863 982 571 575 575 575
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 859 897 486 490 490 490
Overige programmalasten 4 85 85 85 85 85
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -1.860 -2.357 -1.159 -1.163 379 379
Saldo voor reserveringen -1.860 -2.357 -1.159 -1.163 379 379
Saldo -1.860 -2.357 -1.159 -1.163 379 379

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Tot het taakveld Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen behoort de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente. In dit Rotterdamse taakveld gaat het om:

  • regelen straathandel, markten alsook veemarkten
  • marktgelden en staanplaatsgelden markten (via baten categorie 3.7)