Rotterdam heeft een economische stedelijke identiteit welke ruimte biedt voor bedrijven om zich in Rotterdam thuis te voelen

De coronacrisis heeft grote impact op de Rotterdamse economie. De Rotterdamse economie is in 2020 met ongeveer 3% gekrompen. Met name de horeca, toerisme, retail (non-food), de culturele sector en specifieke bedrijfsgroepen hebben nadelige gevolgen ondervonden van de contactbeperkende maatregelen. De ontmoetingsfunctie en aantrekkelijkheid van de stad is aangetast. Veel activiteiten van Economie zijn gericht op het herstellen van de economie op de korte en lange termijn. Voor 2021 wordt er groei verwacht, maar deze groei in de Rotterdamse regio zal minder uitbundig zijn in vergelijking met andere regio's en Nederland. Dit heeft onder meer te maken doordat de opkomende consumentendiensten minder vlees op de botten hebben, er relatief minder hoger opgeleiden zijn (die productiever zijn) en schaaleffecten in toerisme nog ontbreken.


Om in te spelen op de effecten van de Coronacrisis is in samenspraak met stakeholders in de stad en de regio een Herstel- en vernieuwingsagenda voor de langere termijn opgesteld. De Herstel- en vernieuwingsagenda is in september 2020 vastgesteld in het college en aan de raad aangeboden. De komende jaren wordt gewerkt aan herstel en vernieuwing van de Rotterdamse economie aan de hand van zes sporen:

 • Human capital: naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt;
 • Brede sectorstructuur: naar een veerkrachtige en weerbare economie;
 • Versnelling transitiepaden (digitaal, energie, circulair): naar vernieuwing van de economie;
 • Aantrekkelijke stad: herstellen van de ontmoetingsfunctie en aantrekkingskracht van de stad;
 • Ondernemerschap en innovatie ecosysteem: herstellen en versnellen van de vernieuwing van de economie.

Dienstverlening en launching customer: gemeentelijke dienstverlening en rol als leading en launching customer. De monitor stelt dat, op basis van de impact op Rotterdam, in samenhang met de al genomen maatregelen de huidige koers en maatregelen uit de agenda bijdragen aan het pad van herstel en vernieuwing. De zes sporen zijn de goede aandachtsgebieden, omdat ze gezamenlijk het palet van (extra) maatschappelijke behoefte aan ondersteuning afdekken en ze ook aansluiten bij de voor corona al genomen maatregelen. Op basis van de analyse van de maatregelen en de impact van de coronacrisis ziet de monitor een aantal onderwerpen die in de komende periode om focus en verdieping vragen:

 • Human capital
 • Financiële positie ondernemers
 • Sociale crisis/brede welvaart
 • Aantrekkingskracht stad
 • Innovatie, talent en vernieuwing

 
Op deze thema’s gaan we in de tweede helft van 2021 in gesprek, zowel met interne- als met externe stakeholders, of aanvullende maatregelen nodig zijn en er wordt bekeken of de maatregelen aangescherpt dienen te worden. De uitkomsten van dit traject betrekken wij bij de tweede monitor die in de tweede helft van 2021 zal uitkomen.
Voor de korte en middellange termijn zijn om in te spelen op de coronacrisis en aanvullend op bestaande activiteiten de volgende activiteiten in 2021 opgestart of geïntensiveerd:

 • Het uitvoeren van promotiecampagnes gericht op de regionale en landelijke bezoekersmarkt.
 • Is er optimaal gebruik gemaakt van de internationale exposure van het songfestival.
 • Organiseert venture café elke donderdag de thursday gathering. Online zolang dat moet, hybride en liefst fysiek, wanneer mogelijk.

Ontwikkelingen 2022-2025

Om in te spelen op de effecten van de coronacrisis is in samenspraak met stakeholders in de stad en de regio een herstel- en vernieuwingsagenda voor de langere termijn opgesteld.

De komende jaren wordt gewerkt aan herstel en vernieuwing van de Rotterdamse economie aan de hand van zes sporen:

 1. Human capital: naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt;
 2. Brede sectorstructuur: naar een veerkrachtige en weerbare economie;
 3. Versnelling transitiepaden (digitaal, energie, circulair) naar vernieuwing van de economie;
 4. Aantrekkelijke stad: herstellen van de ontmoetingsfunctie en aantrekkingskracht van de stad;
 5. Ondernemerschap en innovatie ecosysteem: Herstellen en versnellen van de vernieuwing van de economie;
 6. Dienstverlening en launching customer: gemeentelijke dienstverlening en rol als leading en launching customer.

Activiteiten onder dit taakveld wordt ondergebracht bij de sporen van de herstel- en vernieuwingsagenda. In 2022 blijven we de ontwikkelingen in de economie continu monitoren en bekijken we of onze inzet hierop aangepast moet worden.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Economische promotieRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves1204520000

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 117 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 120 335 0 0 0 0
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves13.65516.23815.95015.14814.66913.641

Apparaatslasten 870 1.297 1.334 1.334 1.289 1.289
Inhuur 0 45 86 86 40 40
Overige apparaatslasten 5 13 14 14 14 14
Personeel 864 1.239 1.235 1.235 1.235 1.235
Intern resultaat 835 452 351 351 351 351
Intern resultaat 835 452 351 351 351 351
Programmalasten 11.950 14.489 14.265 13.463 13.029 12.001
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.971 4.872 5.187 4.927 4.874 3.846
Kapitaallasten 110 124 126 126 126 126
Overige programmalasten 2 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 9.866 9.493 8.952 8.410 8.029 8.029
Saldo voor vpb en reserveringen -13.535 -15.786 -15.951 -15.148 -14.669 -13.641
Saldo voor reserveringen -13.535 -15.786 -15.951 -15.148 -14.669 -13.641
Reserves815-260260000

Onttrekking reserves 815 190 260 0 0 0
Toevoeging reserves 0 450 0 0 0 0
Saldo -12.719 -16.046 -15.691 -15.148 -14.669 -13.641

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat activiteiten met als doel het "op de kaart zetten" van de gemeente, waaronder; promotionele activiteiten gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werkers, het aantrekken van overige instellingen ter versterking van het profiel van de gemeente, investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis- en economische relatienetwerken, promotie van toerisme, beurzen en jaarmarkten en Citymarketing.