Openbare orde en veiligheid

Rotterdam wil een veilige stad zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt.

TAAKVELD 1

Crisisbeheersing en brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten

De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Nadere informatie over deze gemeenschappelijke regelingen is te vinden op de site/pagina van ‘verbonden partijen'.

TAAKVELD 2

Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht

Het bevorderen van naleving van wet- en regelgeving, het vergroten van het veiligheidsgevoel op straat en het verhogen van de kwaliteit van de buitenruimte.

TAAKVELD 3

Openbare orde en veiligheid – Veiligheid

Rotterdam wil een veilige stad zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid  Bron
Verwijzingen Halt Aantal per 10.000 jongeren Realisatie

151

(2019)

Bureau Halt
         
Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners Realisatie 5,3 (2016) CBS
Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 inwoners Realisatie 9,3 (2019) CBS
Diefstallen uit woning Aantal per 1.000 inwoners Realisatie 4,6 (2016) CBS
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Aantal per 1.000 inwoners Realisatie 8,9 (2019) CBS

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheidRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves6.01420.96813.9438.0508.0508.081

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.985 16.733 8.777 2.886 2.886 2.917
Overige opbrengsten derden 4.025 4.235 5.166 5.164 5.164 5.164
Overige baten 4 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves143.737168.357164.501156.652149.868149.441

Apparaatslasten 62.855 66.789 62.548 62.032 59.381 59.381
Inhuur 4.126 5.908 1.179 679 679 679
Overige apparaatslasten 1.674 1.768 1.819 1.795 1.804 1.804
Personeel 57.056 59.113 59.549 59.558 56.897 56.897
Intern resultaat 626 -178 -135 -277 -277 -277
Intern resultaat 626 -178 -135 -277 -277 -277
Programmalasten 80.255 101.746 102.088 94.897 90.765 90.338
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 10.047 24.201 29.554 19.909 15.790 15.713
Kapitaallasten 755 652 672 940 926 577
Overige programmalasten 796 138 138 138 138 138
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 68.657 76.755 71.724 73.910 73.910 73.910
Saldo voor vpb en reserveringen -137.723 -147.390 -150.557 -148.602 -141.818 -141.360
Saldo voor reserveringen -137.723 -147.390 -150.557 -148.602 -141.818 -141.360
Reserves70250000

Onttrekking reserves 70 25 0 0 0 0
Saldo -137.653 -147.365 -150.557 -148.602 -141.818 -141.360

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Openbare orde en veiligheidBegroting 2021
Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 -144.383
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2021 -2.981
Leges Stadszaken Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -800
Nieuwe stadsmariniers Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -1.050
Handhaving quarantaineplicht Taakmutaties -120
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -1.011
Begroting na wijzigingen -147.365

Toelichting financiële bijstellingen

Leges Stadszaken
Als gevolg van de coronacrisis zijn de legesinkomsten bij horeca- en evenementenvergunningen enorm teruggelopen. De verwachting is dat maximaal de helft van de oorspronkelijk begrote inkomsten in 2021 wordt ontvangen (€ 800).

Nieuwe stadsmariniers
Er zijn dit jaar twee nieuwe stadmariniers gestart in de wijken Carnisse en Delfshaven. De nieuwe stadsmariniers zullen in 2021 naar verwachting € 1,05 mln besteden in deze wijken.

Handhaving quarantaineplicht
Gemeenten ontvangen voor het handhaven van de quarantaineplicht in 2021 € 3 mln. De quarantaineplicht wordt centraal via de 25 veiligheidsregio’s via handhavingsteams gehandhaafd. De uitvoering is in samenwerking tussen Rijk, VNG en gemeenten voorbereid en er wordt voorzien in een handreiking, modelbesluiten en een mandaatregeling (€ 120).

Technische wijzigingen
In het programma Openbare orde en veiligheid is een technische wijziging doorgevoerd. De wijziging betreft een correctie op de herverdeling concernopgaven (€ 1,0 mln).

Risico's en aandachtspunten

Binnen het programma Openbare orde en Veiligheid is sprake van een overbezetting op apparaat. De oorzaken hiervan zijn divers (langdurig zieken, extra taken, diverse overige oorzaken). Het streven is om deze overschrijding op apparaat zoveel mogelijk op te vangen door een onderschrijding op het programmabudget in 2021.

Bijstellingen per taakveld

Programma / TaakveldMutatie
2021
(€)
Mutatie
2021
(%)
Openbare orde en veiligheid-2.9812%

Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten 0 0%
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht -1.131 3%
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid -1.850 5%
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid 0 0%

Omschrijving programma

Samen met partners, bewoners en ondernemers werkt het college aan het minimaal handhaven van het huidige veiligheidsniveau en versterking waar het nodig is.

Voor de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige zorg neemt de gemeente deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Daarnaast neemt de gemeente deel aan de gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Brandweer, samen met bedrijven uit het Rotterdamse havengebied die een brandweeraanwijzing hebben.
Tot dit programma behoren naast toezicht op en handhaving van wet- en regelgeving door boa’s en wijkbeheerders ook de taken op het gebied van cameratoezicht en de meldkamer.