Overhead

De gemeentelijke primaire processen (opgenomen in de andere taakvelden) worden centraal ondersteund. Dit gebeurt door bestuurlijke besluitvorming, financiën, inkoop, verzekeringen, juridische diensten, communicatie, HR, ICT, facilitair, onderzoek, concernhuisvesting, auditing, control en alle leidinggevenden en de daarbij horende ondersteuning. Het doel is een kwalitatief hoogwaardige en zo efficiënt mogelijke organisatie, die samenwerkt met de uitvoering met als doel het verbeteren van de dienstverlening aan de Rotterdammer. Zo draagt het programma bij aan de collegedoelstellingen.

TAAKVELD 1

Overhead - Activering overhead

Dit taakveld geeft aan wat de dekking op overhead is ten aanzien van geactiveerde uren.

TAAKVELD 2

Overhead - Audits en control

Dit taakveld heeft betrekking op de ondersteuning van het bestuur en management ten aanzien van audits en control.

TAAKVELD 3

Overhead - Clusterondersteuning

Onder dit taakveld is het management en de directe ondersteuning van de beleidsmatige programma's opgenomen.

TAAKVELD 4

Overhead - Concernondersteuning

Dit taakveld gaat om de ondersteuning van de organisatie op het gebied van bestuursondersteuning, financiën, inkoop, HRO, communicatie, juristen, ICT, onderzoek, business intelligence en concernhuisvesting.

TAAKVELD 5

Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL

Dit taakveld heeft betrekking op het begeleiden van medewerkers naar ander werk binnen of buiten de gemeente.

TAAKVELD 6

Overige baten en lasten - Verzekeringen

Onder het taakveld verzekeringen zijn de baten en lasten van het afdekken van risico's opgenomen.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten OverheadRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves11.14711.3317.2497.1677.1267.126

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.231 1.161 901 901 901 901
Belastingen 7 0 0 0 0 0
Dividenden 978 2.972 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 7.797 6.181 6.348 6.265 6.225 6.225
Overige baten 1.135 1.017 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves444.068466.894495.746478.715470.718469.456

Apparaatslasten 346.990 377.637 370.309 366.693 366.513 366.447
Inhuur 31.393 30.718 20.726 20.821 20.821 20.821
Overige apparaatslasten 8.546 11.265 9.335 9.437 9.418 9.421
Personeel 307.051 335.654 340.248 336.434 336.274 336.205
Intern resultaat -13.374 -32.274 -18.782 -20.226 -21.342 -21.385
Intern resultaat -13.374 -32.274 -18.782 -20.226 -21.342 -21.385
Programmalasten 110.452 121.532 144.219 132.248 125.548 124.394
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 82.445 95.623 112.862 94.316 89.953 92.415
Kapitaallasten 23.193 21.127 26.458 35.204 32.864 29.247
Overige programmalasten 2.789 2.716 598 596 596 596
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.025 2.065 4.301 2.133 2.135 2.136
Saldo voor vpb en reserveringen -432.921 -455.563 -488.497 -471.548 -463.592 -462.330
Saldo voor reserveringen -432.921 -455.563 -488.497 -471.548 -463.592 -462.330
Reserves-1.720-4.478-212000

Onttrekking reserves 3.429 2.026 8 0 0 0
Toevoeging reserves 5.480 7.504 220 0 0 0
Vrijval reserves 332 1.000 0 0 0 0
Saldo -434.640 -460.041 -488.709 -471.548 -463.592 -462.330

Financiële bijstellingen

Bijstellingen OverheadBegroting 2021
Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 -459.966
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2021 -75
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -75
Begroting na wijzigingen -460.041

Toelichting financiële bijstellingen

Technische wijzigingen
In programma Overhead zijn er diverse technische wijzigingen geweest.  Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven.

  • Clusterondersteuning (- € 65). Deze wijzigingen zijn BBV-technisch van aard. Apparaatslasten binnen de clusters worden - op basis van de aard ervan - toegerekend aan het programma Overhead of aan het primair proces. Deze bijstellingen bestaan uit diverse mutaties binnen de clusters met een effect op de (cluster)overhead.
  • Doorbelasting overhead van projecten (- € 10). Ook deze wijzigingen zijn BBV-technisch van aard: bij investeringsprojecten en grondexploitaties wordt de overheadcomponent geactiveerd (opgenomen op de balans). Dat is in lijn met de voorschriften voor integrale kostentoerekening. Door kosten voor overhead te activeren ontstaat dekking in de exploitatie en dalen de totale kosten van het programma Overhead.
  • Overige technische wijzigingen. Onder meer als gevolg van de inzet van personeel voor de corona-organisatie is een bedrag van € 1,2 mln van personele lasten verschoven naar inhuur en overige apparaatslasten. Deze wijziging is per saldo neutraal.

Risico's en aandachtspunten

Huurdersonderhoud
In de afgelopen periode is gebleken dat de prognose voor gepland huurdersonderhoud voor concernhuisvesting lager uitkomt. Dit wordt deels veroorzaakt doordat COVID-19 versoepelingen pas later zijn ingegaan, leveranciers door krapte van de markt niet tijdig meer in 2021 kunnen leveren en deels door prioritering om kantoorlocaties weer open te stellen vanaf 18 oktober.

 

Actualisatie kapitaallasten

Bij overdracht van 2 activa van Vastgoed naar CHV is geconstateerd dat de gehanteerde afschrijvingsduur niet correct was,  de resterende afschrijvingstermijn is aangepast en verkort naar de resterende gebruiksduur door CHV, waardoor de jaarlijkse kapitaalslasten stijgen. Deze lasten zijn al aangepast en verwerkt bij 2e herziening/Begroting 2022.

Bijstellingen per taakveld

Programma / TaakveldMutatie
2021
(€)
Mutatie
2021
(%)
Overhead-750%

Overhead - Activering Overhead -10 0%
Overhead - Audit & Control 0 0%
Overhead - Clusterondersteuning -65 0%
Overhead - Concernondersteuning 0 0%
Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL 0 0%
Overige baten en lasten - Verzekering 0 0%

Omschrijving programma

In de paragraaf bedrijfsvoering beschrijven wij de inhoudelijke doelstellingen, programma’s en projecten.

Met ingang van de Begroting 2020 is er naast de bestaande taakvelden Concernondersteuning, Clusterondersteuning, Audit & Control, Van Werk Naar Werk en Verzekeringen een nieuw taakveld Activering Overhead opgenomen.

Bij investeringsprojecten wordt de overheadcomponent geactiveerd (opgenomen op de balans). Dat is in lijn met de voorschriften voor integrale kostentoerekening. Door kosten voor overhead te activeren ontstaat dekking in de exploitatie en dalen de totale kosten van het programma Overhead. Dit heeft een positief effect op de verplichte BBV indicator Overhead / Totale lasten.