Overhead - Clusterondersteuning

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

De clusterondersteuning omvat alle leidinggevenden en hun directe ondersteuning bij de clusters. Op grond van BBV regels presenteren we deze kosten onder het programma Overhead. Hierdoor ontstaat een totaaloverzicht van overhead.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Voor taakveld Clusterondersteuning zijn geen relevante ontwikkelingen of voortgang te melden.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Overhead - ClusterondersteuningRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves000000

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves88.59295.87896.33195.11495.07395.076

Apparaatslasten 88.592 95.878 96.331 95.114 95.073 95.076
Inhuur 1.004 384 35 35 35 35
Overige apparaatslasten 2.557 3.237 3.073 3.239 3.240 3.243
Personeel 85.030 92.257 93.223 91.840 91.798 91.798
Intern resultaat 0 0 0 0 0 0
Intern resultaat 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -88.592 -95.878 -96.331 -95.114 -95.073 -95.076
Saldo voor reserveringen -88.592 -95.878 -96.331 -95.114 -95.073 -95.076
Reserves000000

Onttrekking reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -88.592 -95.878 -96.331 -95.114 -95.073 -95.076

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)