Overhead - Concernondersteuning

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het bestuur en de primaire processen worden ondersteund met kwalitatief hoogwaardige, efficiënte en duurzame interne dienstverlening op het gebied van bestuursondersteuning, financiën, inkoop, HRO, communicatie, juristen, ICT, onderzoek en business intelligence en concernhuisvesting. Gezamenlijk zetten zij zich in voor het verbeteren van de dienstverlening aan de Rotterdammer.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Voor een toelichting op de ontwikkelingen en voortgang wordt verwezen naar de Paragraaf Bedrijfsvoering.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Overhead - ConcernondersteuningRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves6.0655.9952.8242.7412.7002.700

Bijdragen rijk en medeoverheden 851 760 593 593 593 593
Belastingen 7 0 0 0 0 0
Dividenden 978 2.972 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 4.229 2.262 2.231 2.148 2.107 2.107
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves350.622372.559394.591378.041370.543369.278

Apparaatslasten 237.805 258.484 250.454 247.370 246.686 246.616
Inhuur 29.172 29.516 20.402 20.497 20.497 20.497
Overige apparaatslasten 5.538 7.408 5.685 5.575 5.555 5.555
Personeel 203.095 221.560 224.367 221.297 220.633 220.563
Intern resultaat 11.128 3.792 11.381 10.419 10.413 10.370
Intern resultaat 11.128 3.792 11.381 10.419 10.413 10.370
Programmalasten 101.689 110.283 132.756 120.252 113.444 112.291
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 75.983 86.685 101.399 82.320 77.850 80.312
Kapitaallasten 23.193 21.127 26.458 35.204 32.864 29.247
Overige programmalasten 489 405 598 596 596 596
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.024 2.065 4.301 2.133 2.135 2.136
Saldo voor vpb en reserveringen -344.557 -366.565 -391.767 -375.300 -367.844 -366.578
Saldo voor reserveringen -344.557 -366.565 -391.767 -375.300 -367.844 -366.578
Reserves-2.872-4.785-220000

Onttrekking reserves 2.277 1.719 0 0 0 0
Toevoeging reserves 5.480 7.504 220 0 0 0
Vrijval reserves 332 1.000 0 0 0 0
Saldo -347.428 -371.350 -391.987 -375.300 -367.844 -366.578

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Beleidskader

Beleidsmonitor

Wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.