Volksgezondheid en zorg

Zorgen voor adequate ondersteuning en zorg voor Rotterdammers die dat nodig hebben.

Het beschermen en bevorderen van de gezondheid van Rotterdammers en het beschermen en bevorderen van een gezonde en veilige leefomgeving voor Rotterdammers.

TAAKVELD 1

Geëscaleerde zorg 18+

In Rotterdam hoeft niemand op straat te slapen.

Mensen wonen zo zelfstandig mogelijk in de wijk, eventueel met ambulante ondersteuning gericht op versterking of behoud van de zelfredzaamheid en participatie.

Eerder en beter in beeld brengen huiselijk geweld en het duurzaam oplossen hiervan.

TAAKVELD 2

Geëscaleerde zorg 18-

Jonge Rotterdammers groeien veilig, gezond en kansrijk op.

Effectieve en efficiënte Jeugdhulp met aandacht voor wachttijden binnen de gestelde normen.

Passende Jeugdhulp voor Rotterdamse jeugdigen en gezinnen dichtbij.

TAAKVELD 3

Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo

Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren.

TAAKVELD 4

Maatwerkdienstverlening 18-

Versterken van next skillls en jong leiderschap.

Passende, tijdige en integrale hulp van het lokale wijknetwerk, om het beroep op dure gespecialiseerde jeugdhulp te verminderen (verschuiving van de achterkant naar de voorkant).

Wijkprogrammering is meer en meer sturend voor samenwerking en maatwerk in wijknetwerken.

TAAKVELD 5

Maatwerkvoorziening (Wmo)

Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren.

TAAKVELD 6

Volksgezondheid

Gezonde en vitale Rotterdammers.

Waarborgen van de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen.

Kinderen gezond, veilig en kansrijk op laten groeien tot zelfstandige, zelfredzame en participerende burgers.

Uitvoeren wettelijke taak bestrijding infectieziekten inclusief bestrijding bijzonder resistente micro-organismen.

TAAKVELD 7

Wijkteams en Wmo-loketten

Het informeren en adviseren over en het bieden van toegang tot passende en integrale zorg en ondersteuning.

Integrale aanpak wijkteams.

Doorontwikkeling wijkteams.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid  Bron
Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar Streefwaarde 13,9% CBS
Realisatie 9,3% (2020)
Jongeren met jeugdbescherming % van alle jongeren tot 18 jaar Streefwaarde 1,8% CBS
Realisatie 1,6% (2020)
Jongeren met jeugdreclassering % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar Streefwaarde 1,0% CBS
Realisatie 0,9% (2020)
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO Aantal per 1.000 inwoners Streefwaarde N.v.t. GMSD
Realisatie 70 (2019)
Meer informatie over de BBV-indicatoren zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl.

Toelichting BBV-indicatoren

De indicator 'Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo' geeft een inschatting van het aandeel van de Rotterdamse bevolking dat gebruik maakt van een Wmo maatwerkvoorziening. Dit kan gaan om een integraal Wmo-arrangement, maar ook om een woningaanpassing of vervoer op maat. Het gaat namelijk om alle vormen van ondersteuning die op grond van de Wmo verstrekt worden en waarvoor in Rotterdam een beschikking vereist is. De indicator toont het aantal cliënten met een Wmo maatwerkvoorziening per 1.000 inwoners.

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Volksgezondheid en zorgRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves105.712196.995103.55658.48353.83653.836

Bijdragen rijk en medeoverheden 98.579 189.281 93.963 48.890 44.243 44.243
Overige opbrengsten derden 7.133 7.714 9.593 9.593 9.593 9.593
Lasten exclusief reserves772.140907.645830.286684.169679.246686.242

Apparaatslasten 117.817 183.666 116.943 90.066 89.951 89.964
Inhuur 33.075 84.185 25.685 3.670 3.670 3.670
Overige apparaatslasten 2.278 2.239 2.214 2.154 2.154 2.167
Personeel 82.463 97.242 89.044 84.243 84.127 84.127
Intern resultaat 3.326 3.503 628 482 482 482
Intern resultaat 3.326 3.503 628 482 482 482
Programmalasten 650.997 720.476 712.715 593.620 588.813 595.796
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 113.297 159.024 138.942 102.325 97.748 97.768
Kapitaallasten 1.210 796 780 768 18 0
Overige programmalasten 413 1.468 594 0 0 0
Sociale uitkeringen 325.121 331.659 347.793 279.887 282.214 289.190
Subsidies en inkomensoverdrachten 210.956 227.530 224.607 210.640 208.834 208.838
Saldo voor vpb en reserveringen -666.428 -710.650 -726.730 -625.686 -625.411 -632.406
Saldo voor reserveringen -666.428 -710.650 -726.730 -625.686 -625.411 -632.406
Reserves3.77522.702-19.2361.07100

Onttrekking reserves 15.290 23.902 6.664 1.071 0 0
Toevoeging reserves 11.515 1.200 25.900 0 0 0
Saldo -662.652 -687.948 -745.966 -624.615 -625.411 -632.406

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Volksgezondheid en zorgBegroting 2021
Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 -683.773
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2021 -4.176
Rijksregeling Heroïneverstrekking Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0
Bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp Reserves 0
Aanpak problematiek jeugdzorg: restant middelen wachttijden Taakmutaties -2.451
Beschermd Wonen Taakmutaties -2.860
Jeugdhulp kinderen in een asielzoekerscentrum Taakmutaties -7
Maatschappelijke opvang en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Taakmutaties -60
Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wet langdurige zorg Taakmutaties 541
Vrouwenopvang Taakmutaties 7
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 653
Begroting na wijzigingen -687.948

Toelichting financiële bijstellingen

Rijksregeling Heroïneverstrekking
Het budget voor de rijksregeling Heroïneverstrekking is aangepast op basis van de beschikking van het Rijk. Hierin is een indexering opgenomen. Zowel de baten als de lasten stijgen met € 23.

Bestemmingsreserve tweedelijns Wmo en Jeugdhulp
De begrote onttrekking Bestemmingsreserve tweedelijns Wmo en Jeugdhulp is aangepast aan de meest actuele prognose van de zorgkosten voor 2021. Het betreft een extra onttrekking van € 2,9 mln.

Aanpak problematiek jeugdzorg: restant middelen wachttijden
In aanvulling op de middelen uit de meicirculaire is het restant van € 2,5 mln voor 2021 uitgekeerd. Deze middelen zijn bedoeld voor het verminderen van wachttijden in de jeugdzorg. 

Beschermd Wonen
In de septembercirculaire 2021 is het budget voor Beschermd wonen bijgesteld als gevolg van de openstelling van de Wet langdurige zorg (Wlz) voor mensen met een psychische stoornis per 1 januari 2021.

Jeugdhulp kinderen in een asielzoekerscentrum
De Rijksbijdrage voor jeugdhulp aan kinderen in een AZC is aangepast aan de actualiteit.

Maatschappelijke opvang en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
De huidige bijdrage vanuit het Rijk is aangepast op basis van meer actuele gegevens met betrekking tot de uitvoering van de taken.

Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wet langdurige zorg (Wlz)
De hulpmiddelenzorg aan cliënten die in een Wlz-instelling wonen wordt vereenvoudigd. De mobiliteitshulpmiddelen worden voor alle cliënten in een Wlz-instelling verstrekt vanuit de Wlz en niet meer vanuit de Wmo. De middelen zijn overgeheveld naar de Wlz. Op basis van actuele realisatiegegevens heeft nacalculatie plaatsgevonden.

Vrouwenopvang
De huidige bijdrage vanuit het Rijk is aangepast op basis van meer actuele gegevens met betrekking tot de uitvoering van de taken.

Technische wijzigingen
De decentralisatie-uitkering Landelijke functies opvang is omgezet naar de Regeling specifieke uitkering specialistische functies aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

Bij specifieke uitkeringen staan zowel de baten als de lasten op programma Volksgezondheid. Dit geeft een verschuiving tussen dit programma en programma Algemene middelen.

Risico's en aandachtspunten

Jeugdhulp
De wachtlijsten in de geëscaleerde jeugdzorg nemen toe. Met het Rijksbudget voor 2021 en 2022 worden de wachtlijsten met volle inzet aangepakt. Een deel van de middelen is pas laat in het jaar beschikbaar gekomen (september circulaire), waardoor mogelijk niet alle middelen dit jaar worden besteed.

Hulpteam toeslagen 010
De kosten van toeslagenproblematiek worden achteraf in rekening gebracht bij het Rijk. Het risico ligt in het feit of de gemeente Rotterdam alle kosten kan aantonen, zodat deze kosten gedeclareerd kunnen worden bij het Rijk.

Compensatie meerkosten corona 2021
Er is nog onzekerheid over de hoogte van de te ontvangen rijkscompensatie meerkosten corona 2021 voor Wmo, jeugdhulp en maatschappelijke opvang. De beoogde publicatie van de bedragen in de septembercirculaire 2021 is door latere oplevering van het onderzoek door Significant niet gehaald. De uitkomsten van dit onderzoek moeten nog definitief worden vastgesteld. De bedragen worden naar verwachting gepubliceerd in de decembercirculaire 2021.
 

 

Bijstellingen per taakveld

Programma / TaakveldMutatie
2021
(€)
Mutatie
2021
(%)
Volksgezondheid en zorg-4.1761%

Geëscaleerde zorg 18- 0 0%
Geëscaleerde zorg 18+ -2.259 2%
Maatwerkdienstverlening 18- -2.458 5%
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo -1.175 1%
Maatwerkvoorziening (Wmo) 1.716 13%
Volksgezondheid 0 0%
Wijkteams en Wmo-loketten 0 0%

Omschrijving programma

De gemeente bewaakt en bevordert de gezondheid van haar bewoners en grijpt, indien nodig, in om de gezondheid te beschermen. Rotterdammers werken in de eerste plaats zelf aan hun gezondheid en de gemeente stimuleert hen zo lang mogelijk zelfstandig mee te doen. Voor Rotterdammers die dat – al dan niet tijdelijk – nodig hebben, zorgen we voor passende en tijdige zorg, hulp en ondersteuning.

 

Zorgen voor adequate ondersteuning en zorg voor (jonge) Rotterdammers

We zetten in op het nog verder toegankelijk maken van de zorg. Zo willen we het makkelijker maken voor ouderen en mensen met een beperking om langer zelfstandig te wonen en mee te doen in de maatschappij. We zorgen er voor dat Rotterdammers met een beperking en ouderen gebruik kunnen blijven maken van een woning, zich kunnen verplaatsen in en rondom die woning en sociale contacten kunnen onderhouden.

We stimuleren elke jongere in Rotterdam actief mee te doen in de stad, bieden lichte ondersteuning als dat - zelfstandig of als gezin - niet voldoende lukt en wanneer de omgeving dat zelf niet kan bieden. In die gevallen biedt de gemeente samenhangende hulp aan kwetsbare jongeren en/of hun gezin. Tegelijkertijd investeren we ook in jongeren met wie het wel goed gaat. We versterken beschermende factoren als next skills en jong leiderschap en scheppen goede voorwaarden op basis waarvan zij zich nog beter kunnen ontwikkelen.

Steeds meer Rotterdammers krijgen een vorm van ondersteuning vanuit de gemeente in het kader van de Wmo of de Jeugdwet. Daarmee werken we aan het realiseren van zorg dichtbij. Tegelijkertijd betekent het ook dat de kosten sterker stijgen dan dat er rijksmiddelen beschikbaar komen. Deze lijn zet zich ook in 2021 en verder door en dat leidt tot de noodzaak om in de zorg te blijven investeren. Tegelijk is het noodzakelijk om goed te letten op de efficiency en waar mogelijk kosten te besparen. Daarom blijft het college werken aan vernieuwing in de zorg en ondersteuning. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om inzet op preventie, lichtere vormen van ondersteuning en e-health. De inhoudelijke lijnen waarlangs het college aan vernieuwing in de zorg en ondersteuning werkt staat beschreven in het Beleidsplan Heel de stad 2021-2026.

Om ook voor de lange termijn tot een financieel stabiele situatie voor het zorgdomein te komen heeft het college het meerjarig financieel kader zorg, welzijn en jeugdhulp herijkt. Hiervoor zijn de verwachte effecten van de demografische ontwikkelingen in Rotterdam (onder andere toenemend aantal ouderen en mensen met een (verstandelijke of psychiatrische) beperking die zelfstandig zullen blijven wonen) op de te verwachten kosten voor zorg, jeugdhulp en ondersteuning in kaart gebracht. Tevens is aandacht besteed aan de mogelijke effecten van de herziening van de landelijke verdeelmodellen. Het komende jaar wordt op onder andere het macrobudget Jeugd en het nieuwe verdeelmodel Sociaal Domein een landelijke bijstelling verwacht. Uitgangspunt blijft dat Rotterdammers die zorg en ondersteuning nodig hebben, deze ook krijgen.

Toegankelijke en betaalbare zorg zijn voor alle Rotterdammers cruciaal. Uitgangspunt in het coalitieakkoord is dat alle zorguitgaven worden gedaan binnen het budget dat Rotterdam krijgt van het rijk. Gezien de toenemende vraag naar zorg is er de afgelopen periode daarom sterk ingezet in de onderhandelingen met het Rijk om te komen tot een passend budget voor alle gemeenten. Dit heeft voor de jaren 2020 tot en met 2022 een effect gehad doordat extra rijksmiddelen ten behoeve van de jeugdwet aan de gemeentebegroting zijn toegevoegd. Besluitvorming over extra rijksmiddelen Jeugd voor de jaren daarna wordt overgelaten aan een nieuw kabinet.

Met het bovenstaande is een stabiele situatie op het sociaal domein gewaarborgd. Er is een realistisch beeld ontstaan over de te verwachten kosten voor zorg en ondersteuning. Dit draagt bij aan het gesprek met het Rijk om te zorgen dat gemeenten voldoende gefinancierd worden om de burgers met zorg te ondersteunen en hoe zich dat verhoudt tot de beschikbare rijksmiddelen. Bovendien helpt het de gemeente in het maken van eventuele keuzes gelet op het beschikbare budget.

 

Het beschermen en bevorderen van de gezondheid van Rotterdammers en hun leefomgeving

We zetten in op een vitale stad met vitale Rotterdammers. Om dit te kunnen realiseren leggen we dwarsverbanden met taakvelden die (in)direct bijdragen aan een vitaler Rotterdam. Zo zijn investeringen in gezondheidsvaardigheden, in het opleidingsniveau en de inkomenspositie van Rotterdammers essentieel. We werken samen met partners uit de stad aan het stimuleren van gezonder gedrag en een gezondere leefomgeving. Daarbij besteden we aandacht aan gezond gewicht en terugdringen van diabetes type 2, psychische en seksuele gezondheid, minder roken en alcoholgebruik, het tegengaan van drugsgebruik en de inzet van E-publieke gezondheid. Ook zetten we in op haar wettelijke beschermingstaken (zoals infectieziektebestrijding), een gezondere leefomgeving en het tegengaan van gehoorschade bij jongeren.