Maatwerkvoorziening (Wmo)

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren.

Woonvoorzieningen

In 2021 is een vernieuwde subsidieregeling ingegaan voor het vergoeden van in of bij bestaande wooncomplexen aangebrachte collectieve voorzieningen voor het stallen van scootmobielen. Hierdoor worden woningcorporaties in staat gesteld om met een bijdrage van de gemeente collectieve woningaanpassingen te doen voor het verbeteren van de door- en toegankelijkheid van wooncomplexen en het stallen van scootmobielen.

Eigen bijdrage

Met ingang van 1 januari 2020 is vanuit het Rijk de regelgeving aangepast voor het inkomensonafhankelijk abonnementstarief. Daar wordt voor de eigen bijdragen voor de extramurale Wmo-voorzieningen nu een maandbedrag (maximaal € 19 per maand) gehanteerd. Mede door het vaste abonnementstarief doen meer Rotterdammers een beroep op de gemeente voor een Wmo-maatwerkvoorziening. De eerder gesignaleerde stijging van het aantal aanvragen voor Wmo-ondersteuning, met name bij de doelgroep ouderen, zet zich ook in 2021 voort.

Ontwikkelingen 2022-2025

In de loop van 2021 zullen we te maken krijgen met een nieuwe regering en dus ook nieuw Rijksbeleid. Het Rijk heeft op diverse beleidsterreinen Brede Maatschappelijke Heroverwegingen gemaakt, en Zorgkeuzes voor een nieuwe regeerperiode in kaart gebracht. Bij een nieuw coalitieakkoord na de verkiezingen van maart 2021 kunnen ook andere keuzes ten aanzien van de systematiek voor wettelijke eigen bijdragen Wmo aan de orde zijn. Gemeenten pleiten al langer voor meer sturingsmogelijkheden hierop, zodat schaarse voorzieningen ook ten goede blijven komen aan de burgers die deze het hardst nodig hebben. Vanuit Rotterdam ondersteunen wij de lobby in deze richting.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Maatwerkvoorziening (Wmo)Realisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves000000

Overige opbrengsten derden 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves11.71811.58312.3487.5777.5777.577

Apparaatslasten 65 69 70 70 70 70
Inhuur 0 0 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 0 1 1 1 1 1
Personeel 65 68 69 69 69 69
Intern resultaat 32 1 0 0 0 0
Intern resultaat 32 1 0 0 0 0
Programmalasten 11.621 11.512 12.278 7.507 7.507 7.507
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 216 -1.111 -12 -7 -7 -7
Sociale uitkeringen 11.034 12.124 12.290 7.514 7.514 7.514
Subsidies en inkomensoverdrachten 371 500 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -11.718 -11.583 -12.348 -7.577 -7.577 -7.577
Saldo voor reserveringen -11.718 -11.583 -12.348 -7.577 -7.577 -7.577
Saldo -11.718 -11.583 -12.348 -7.577 -7.577 -7.577

Omschrijving taakveld

Dit taakveld omvat de ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) voor zover het hulpmiddelen en woningaanpassingen betreft voor mensen die zelfstandig wonen. In de taakvelden Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo en Geëscaleerde zorg 18+ worden de andere maatwerkvoorzieningen Wmo toegelicht.