Arbeidsparticipatie - Werk

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Zoveel mogelijk Rotterdammers werken (geheel of gedeeltelijk) en verdienen zo hun eigen inkomen.

Arbeidsontwikkeling: gericht op het versterken van de arbeidsmarktpositie werkzoekenden.

Het via (regionale) samenwerking en werkgeversdienstverlening versterken van de arbeidsmarkt.

De coronacrisis raakt de grote steden verhoudingsgewijs hard. In de grote steden wonen relatief meer mensen met een flexibel contract. Hiermee zijn ze kwetsbaarder en komen de gevolgen van economische neergang harder aan. In Rotterdam zijn er ten opzichte van de G4 bovendien relatief veel laagopgeleide mensen, wat de kwetsbaarheid nog eens vergroot. Wel is het zo dat na een stijging van het aantal mensen in de bijstand begin dit jaar, het aantal weer aan het dalen is. Sinds eind april is het bijstandsvolume gedaald van 36.609 naar 35.693 uitkeringen. Het aantal vacatures stijgt. Werkgevers durven het weer aan, in bijvoorbeeld sectoren als de bouw, de zorg en de horeca. Met het aantrekken van de arbeidsmarkt en doorvoeren van versoepelingen krabbelen sommige sectoren weer op of kampen met personeelstekorten. De culturele en de facilitaire sector zitten nog in zwaar weer.

Hoewel de doelstelling van 30.000 voor deze collegeperiode niet meer haalbaar is, willen we aan het eind van deze collegeperiode nog steeds substantieel minder mensen in de bijstand hebben dan toen we begonnen (37.667). De mismatch tussen de vacatures en het aantal werkzoekenden blijft een grote opgave. De inzet van onder meer het Regionaal Mobiliteitsteam en om-, her- en bijscholing is nu harder nodig dan ooit.

Mensen die door de coronacrisis hun baan zijn verloren of dreigen te verliezen kunnen per mei 2021 terecht bij het regionaal mobiliteitsteam van Rijnmond voor van-werk(loosheid)-naar-werk-begeleiding.

De coronacrisis toont het belang aan van om-, her- en bijscholing en investeringen in leven lang ontwikkelen. Scholing houdt mensen duurzaam inzetbaar. Tot 1 september 2021 hebben 1.259 Rotterdammers uit de diverse doelgroepen zich gemeld bij het Scholingsfonds. Op basis daarvan zijn 282 positieve adviezen voor een Scholingsvoucher afgegeven. 207 vouchers zijn inmiddels ook toekend, waardoor deze Rotterdammers kunnen starten of zijn gestart met hun studie. Inmiddels is het Rotterdamse Scholingsfonds integraal onderdeel van de dienstverlening in het kader van de Participatiewet. Vanaf augustus 2021 wordt de regeling verruimd en kunnen ook werkenden (inclusief zzp’ers), aanspraak maken op een scholingsvoucher om zo zijn/haar positie op de arbeidsmarkt te verstevigen

Ontwikkelingen 2022-2025

Op basis van ramingen van het Centraal Planbureau (Juniraming) houden we rekening met een toename van het aantal uitkeringen naar 37.100 eind 2021, en een stijging van het bijstandsvolume naar 37.700 eind 2022. Het verwachte aantal bijstandsuitkeringen eind 2021 is aanzienlijk lager dan in de Voorjaarsnota werd verwacht (toen: 38.400). De verwachting is inmiddels dat de piek in het bijstandsvolume pas na 2022 optreedt. Om die reden passen we een begrotingswijziging toe. De inzet van de extra middelen van het Rijk schuiven we deels door naar 2022 en 2023, zodat de middelen corresponderen met de inzet en verloop van het bijstandsvolume. Zie hiervoor ook de Financiële bijstellingen. Onze ambitie blijft het om het beter te doen dan het landelijk gemiddelde. Zowel qua daling van het bijstandsvolume als de kwaliteit van de dienstverlening.

 

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren
Effectindicatoren 201820192020202120222023
Collegetarget: Minder Rotterdammers in de bijstand: in deze collegeperiode daalt het aantal bijstandsuitkeringen in Rotterdam naar 30.000 Streefwaarde 36.000 33.700 32.000 30.000    
Realisatie 35.292  33.666 36.203 35.693    
1.2 NPRZ (aandeel) in de bijstand (%) Streefwaarde 38,9% 38,4% 37,9% 37,4%    
Realisatie 40,3%  40,1% 40,2% 40,2%    
2.2 Jongeren in de bijstand Streefwaarde 2.250 2.200 2.200 2.080    
Realisatie 2.235  2.037 2.919 2.792    

De genoemde realisatie cijfers over 2021 zijn cijfers t/m tweede tertaal 2021, tenzij anders aangegeven.

Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
1.1 Instroom in de bijstand (aantal) Streefwaarde 7.800 7.600 7.050 6.550    
Realisatie 7.186 6.929 10.319 5.426    
1.2 Uitstroom naar werk (aantal) Streefwaarde 4.500 4.500 4.500 4.500    
Realisatie 4.506 4.433 3.364 2.896    
1.3 Parttime werk (€ mln) Streefwaarde 13,5 14,5 16,5 16,5    
Realisatie 12,2 13,6 13,1 10,2    
1.4 Uitstroom Jongeren (aantal) Streefwaarde 1.150 1.150 1.150 1.150    
Realisatie 1.553 1.350 1.672 1.286    
1.5 Uitstroom naar werk in Rotterdam Zuid (NPRZ) Streefwaarde 2.100 2.200 2.200 2.200    
Realisatie 1.909 1.854 1.423 1.212  

 

De genoemde realisatie cijfers over 2021 zijn cijfers t/m tweede tertaal 2021, tenzij anders aangegeven.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Arbeidsparticipatie - WerkRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves15.6388.2516.4292.692362362

Bijdragen rijk en medeoverheden 15.572 8.101 6.067 2.330 0 0
Financieringsbaten 1 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 64 150 362 362 362 362
Lasten exclusief reserves50.71456.63563.66953.84946.19946.199

Apparaatslasten 41.355 43.372 46.602 39.693 38.591 38.591
Inhuur 9.722 2.603 1.696 1.330 1.356 1.356
Overige apparaatslasten 994 1.383 1.154 1.424 1.406 1.406
Personeel 30.638 39.386 43.752 36.938 35.829 35.829
Intern resultaat 1.706 1.414 899 899 899 899
Intern resultaat 1.706 1.414 899 899 899 899
Programmalasten 7.653 11.850 16.169 13.258 6.710 6.710
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 7.147 11.357 13.962 11.352 6.091 6.091
Overige programmalasten -2 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 1.588 1.287 0 0
Sociale uitkeringen 342 463 619 619 619 619
Subsidies en inkomensoverdrachten 166 30 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -35.076 -48.384 -57.240 -51.157 -45.837 -45.837
Saldo voor reserveringen -35.076 -48.384 -57.240 -51.157 -45.837 -45.837
Reserves05381.903000

Onttrekking reserves 0 5.072 2.683 0 0 0
Toevoeging reserves 0 4.533 780 0 0 0
Saldo -35.076 -47.846 -55.337 -51.157 -45.837 -45.837

Omschrijving taakveld

Ondanks de resultaten van de afgelopen periode is Rotterdam nog steeds de stad met de hoogste bijstandsdichtheid van Nederland. De afgelopen jaren heeft ‘de kortste weg naar werk’ centraal gestaan. Hierdoor bestaat het bestand nu uit vaak relatief oudere en laagopgeleide werkzoekenden die al langere tijd een uitkering ontvangen. Om ook deze groep te activeren en aan het werk te krijgen is een andere aanpak nodig, waarbij meer wordt ingezet op het ontwikkelen van arbeidspotentie. Het uiteindelijke doel is dat zoveel mogelijk Rotterdammers mee kunnen doen in en bijdragen aan de stad.
 
Tot het taakveld Arbeidsparticipatie behoren de volgende op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen:

  • re-integratie-instrumenten, waaronder WerkLoont, proefplaatsing, participatieplaatsen, vrijwilligerswerk/ sociale activering, detacheringsbanen, scholing, duale trajecten
  • stimuleringsmaatregelen, waaronder Inkomensvrijlating, stimuleringspremies, vrijlating onkostenvergoeding vrijwilligerswerk, onkostenvergoedingen
  • voorzieningen, waaronder Jobcoach, begeleiding werkvoorzieningen zoals: werkplekaanpassingen, vervoersvoorzieningen, doventolk, brailleregels, aangepaste rolstoel etc.
  • loonwaardebepaling en loonkostensubsidie
  • onderhouden van contacten met werkgevers en brancheorganisaties.