Reserves

Reserves zijn middelen die in het verleden opzij zijn gezet om in de toekomst te kunnen besteden. De meeste reserves hebben een specifiek bestedingsdoel. De Algemene Reserve is vrij aanwendbaar.

Verloopstaat reserves

Hieronder staat de verloopstaat 2022 van de bestemmingsreserves van de gemeente Rotterdam

Mutaties reserves

In onderstaande tabel zijn de voorgestelde mutaties in de begrote toevoegingen, onttrekkingen en vrijval van reserves opgenomen. De reservemutaties zijn op programmaniveau toegelicht

Begroting bestemmingsreservesBegin
10M 2022
Toevoeging
10M 2022
Onttrekking
10M 2022
Vrijval
10M 2022
Eindstand
10M 2022
Algemene middelen2.010.971-22.86216201.987.947
Algemene Reserve 196.912 -21.166 0 0 175.747
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor 1.814.058 -1.696 162 0 1.812.200
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving23.6720-2.700026.372
Bestemmingsreserve Armoedebeleid 1.105 0 -3.400 0 4.505
Bestemmingsreserve Armoedefonds 20.000 0 1.100 0 18.900
Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid 2.567 0 -400 0 2.967
Bestaande stad156.20301.9510154.252
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid 156.203 0 1.951 0 154.252
Sport en recreatie2.00001.00001.000
Bestemmingsreserve Afbouw SSC Flex (suppletieregelingen) 2.000 0 1.000 0 1.000
Stedelijke ontwikkeling28.5620981-2.17229.754
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling 26.867 0 450 -2.172 28.590
Bestemmingsreserve Middensegment Huur 1.695 0 531 0 1.164
Werk en inkomen25.00006.407018.593
Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.) 25.000 0 6.407 0 18.593
Totaal2.246.408-22.8627.800-2.1722.217.918