Baten en lasten op concernniveau

In de tabel hieronder worden meerjarig de baten en lasten gepresenteerd naar verantwoordingscategorieën.

Overzicht van baten en lasten concernRealisatie
2021
Begroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves4.077.0384.712.4874.179.2944.080.2914.074.6013.979.160

Bijdragen rijk en medeoverheden 2.933.373 3.149.105 2.806.066 2.842.868 2.880.208 2.789.117
Belastingen 363.158 384.334 408.689 413.119 414.262 415.404
Dividenden 95.399 91.824 89.557 98.521 94.887 94.887
Financieringsbaten 8.474 2.960 2.346 1.943 1.598 1.284
Overige opbrengsten derden 646.404 1.120.569 897.579 694.266 653.910 655.213
Overige baten 30.229 -36.305 -24.944 29.574 29.735 23.254
Lasten exclusief reserves4.150.6914.554.6514.083.8133.973.7163.945.3593.924.287

Apparaatslasten 1.267.523 1.353.966 1.219.542 1.208.811 1.203.266 1.200.470
Inhuur 212.420 222.719 67.427 61.467 60.051 59.807
Overige apparaatslasten 28.134 32.776 36.951 43.127 43.182 43.193
Personeel 1.026.969 1.098.472 1.115.164 1.104.216 1.100.033 1.097.471
Intern resultaat -63.204 -105.662 -93.379 -96.655 -96.617 -96.513
Intern resultaat -63.204 -105.662 -93.379 -96.655 -96.617 -96.513
Programmalasten 2.946.372 3.306.346 2.957.650 2.861.560 2.838.710 2.820.329
Financieringslasten 15.111 14.510 26.709 34.736 39.934 42.525
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 854.505 1.105.188 874.192 793.109 769.462 750.234
Kapitaallasten 144.646 153.987 177.119 178.713 174.712 177.051
Overige programmalasten 172.657 130.215 74.194 73.701 73.535 73.144
Salariskosten WSW en WIW 49.383 49.378 56.450 55.240 53.441 51.098
Sociale uitkeringen 957.084 1.028.836 991.758 982.116 981.830 975.764
Subsidies en inkomensoverdrachten 752.986 824.232 757.228 743.945 745.796 750.512
Saldo voor vpb en reserveringen -73.654 157.836 95.481 106.575 129.242 54.873
Vennootschapsbelasting1.5781.948800800800800

Saldo voor reserveringen -75.232 155.888 94.681 105.775 128.442 54.073
Reserves48.255-155.888-94.681-105.775-128.442-54.073

Onttrekking reserves 180.890 314.129 175.118 83.845 79.665 74.947
Toevoeging reserves 145.156 481.537 269.799 190.309 208.107 129.020
Vrijval reserves 12.521 11.521 0 689 0 0
Saldo -26.977 0 0 0 0 0

Baten en lasten per programma

In de tabel hieronder worden de baten, lasten en reservemutaties per programma gepresenteerd.

ProgrammaBatenLastenToevoeging
reserves
Onttrekking
reserves
Vrijval reservesSaldo
Algemene middelen 2.258.560 27.184 255.223 36.213 400 2.012.766
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving 44.310 229.957 20.000 3.385 0 - 202.263
Beheer van de stad 263.583 430.787 1.500 14.638 244 - 153.821
Belastingen 319.323 15.306 0 200 0 304.217
Bestaande stad 172.835 171.860 101.700 24.953 4 - 75.767
Bestuur 11.283 20.850 199 475 0 - 9.292
Cultuur 456 153.006 0 4.482 775 - 147.293
Dienstverlening 11.823 89.351 1.491 4.313 0 - 74.706
Economische ontwikkeling 4.752 39.058 740 2.059 0 - 32.988
Energietransitie 6.834 51.441 20.000 23.744 0 - 40.864
Onderwijs 79.699 220.829 0 1.023 65 - 140.042
Overhead 13.081 428.061 3.230 11.158 0 - 407.053
Sport en recreatie 5.033 97.809 1 3.503 0 - 89.273
Stedelijke ontwikkeling 678.144 417.445 46.925 122.987 329 337.092
Veilig 26.508 188.318 0 1.035 0 - 160.775
Volksgezondheid 168.174 206.645 0 399 0 - 38.073
Werk en inkomen 549.485 811.566 4.627 15.945 9.703 - 241.062
Zorg, welzijn en wijkteams 98.603 957.125 25.900 43.618 0 - 840.804
Totaal 4.712.487 4.556.599 481.537 314.129 11.521 0