Samenvatting bijstellingen

In dit onderdeel zijn verschillende samenvattende overzichten van de financiële bijstellingen opgenomen. Voor meer informatie over de afzonderlijke bijstellingen wordt verwezen naar de taakvelden.

Financieel kader

Financieel kaderBegroting
2022
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023 0
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2022 0
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -17.766
Reserves 17.766
Taakmutaties 0
Technische wijzigingen 0
Begroting na wijzigingen 0

Bijstellingen t.o.v. Tweede Herziening 2022

In onderstaande tabel is per programma het saldo van de bijstellingen inzichtelijk gemaakt ten opzichte van de Tweede Herziening 2022.

Saldo bijstellingenBegroting 2022
Algemene middelen 13.538
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving -6.035
Beheer van de stad -3.528
Bestaande stad 9.499
Bestuur 8.000
Dienstverlening 59
Onderwijs -350
Stedelijke ontwikkeling -14.586
Veilig -700
Volksgezondheid 558
Werk en inkomen -8.430
Zorg, welzijn en wijkteams 1.974
Totaal 0

Totaaloverzicht bijstellingen

In onderstaande tabellen zijn de bijstellingen per soort (ramingsbijstellingen, reserves en taakmutaties) uitgesplitst naar programma's.

Ramingsbijstellingen onvermijdelijkBegroting 2022
Aanpassing winstnemingen grondexploitaties-11.600

Stedelijke ontwikkeling -11.600
Actualisatie Gemeentefonds-15.915

Algemene middelen -15.915
Actualisatie investeringen en desinvesteringen grondexploitaties0

Stedelijke ontwikkeling 0
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren bijstandsuitkeringen-5.554

Werk en inkomen -5.554
Energiearmoede0

Energietransitie 0
Energietoeslag0

Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving 0
Integratie Noodopvang0

Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving 0
Lagere verkoopopbrengsten voertuigen-2.800

Beheer van de stad -2.800
Landelijke Vreemdelingenvoorziening0

Zorg, welzijn en wijkteams 0
Opbrengsten veiling brandstofverkoopunten10.103

Bestaande stad 10.103
Voorziening Pensioenen Bestuurders8.000

Bestuur 8.000
Totaal -17.766

ReservesBegroting 2022
Actualisatie BUIG 20220

Algemene middelen -476
Werk en inkomen 476
Algemene Reserve21.166

Algemene middelen 21.166
Bestemmingsreserve Afbouw SSC Flex0

Onderwijs 0
Sport en recreatie 0
Bestemmingsreserve Armoedebeleid / Gemeentelijk schuldenbeleid-3.400

Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving -3.400
Bestemmingsreserve Armoedefonds0

Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving 0
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling0

Algemene middelen 728
Beheer van de stad -728
Stedelijke ontwikkeling 0
Bestemmingsreserve Middensegment Huur0

Stedelijke ontwikkeling 0
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid0

Bestaande stad 0
Stedelijke ontwikkeling 0
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor0

Economische ontwikkeling 0
Totaal 17.766
TaakmutatiesBegroting 2022
Actualisatie Gemeentefonds taakmutaties8.036

Algemene middelen 8.036
Asiel (inburgering)-795

Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving -795
BRP en BSN naheffing 2021 en bijdrage 202259

Dienstverlening 59
Dichterbij dan je denkt-478

Werk en inkomen -478
Landelijke Vreemdelingenvoorziening166

Zorg, welzijn en wijkteams 166
Leerlingenvervoer Oekraïne-341

Onderwijs -341
Maatschappelijke begeleiding statushouders-1.609

Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving -1.609
Maatschappelijke opvang en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)14

Zorg, welzijn en wijkteams 14
Omgevingswet-3.686

Stedelijke ontwikkeling -3.686
Participatie IU-267

Werk en inkomen -267
Pleegzorg alleenstaande minderjarige vluchtelingen-500

Werk en inkomen -500
Prenataal huisbezoek18

Zorg, welzijn en wijkteams 18
Sociale acceptatie van LHBT-emancipatiebureau-10

Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving -10
Subsidieregeling continuïteitsregeling cruciale jeugdzorg23

Zorg, welzijn en wijkteams 23
Voorschoolse voorziening peuters-9

Onderwijs -9
Vrouwenopvang-17

Zorg, welzijn en wijkteams -17
Wet kwaliteitsborging bouw-605

Bestaande stad -605
Totaal 0