Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Algemene middelenRealisatie
2021
Begroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves2.022.4092.258.5602.193.2122.237.7622.222.6942.100.153

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.921.701 2.169.135 2.102.829 2.138.825 2.126.736 2.004.509
Dividenden 92.427 87.143 88.557 97.521 94.887 94.887
Financieringsbaten 7.942 2.546 2.095 1.691 1.347 1.033
Overige opbrengsten derden 385 12 7 2 0 0
Overige baten -47 -276 -276 -276 -276 -276
Lasten exclusief reserves61.69727.184-4.01610.05815.61315.392

Apparaatslasten 0 30 0 0 0 0
Inhuur 0 30 0 0 0 0
Intern resultaat 2 48 0 0 0 0
Intern resultaat 2 48 0 0 0 0
Programmalasten 61.695 27.106 -4.016 10.058 15.613 15.392
Financieringslasten 15.088 14.510 26.709 34.736 39.934 42.525
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.918 5.973 17.929 29.341 33.097 33.333
Kapitaallasten -48.465 -43.717 -48.994 -54.359 -57.759 -60.807
Overige programmalasten 92.155 50.340 340 340 340 340
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 1.960.712 2.231.376 2.197.228 2.227.704 2.207.082 2.084.761
Vennootschapsbelasting1.57800000

Saldo voor reserveringen 1.959.133 2.231.376 2.197.228 2.227.704 2.207.082 2.084.761
Reserves-79.436-218.610-169.830-128.680-143.685-64.293

Onttrekking reserves 24.962 36.213 70.686 29.443 32.236 32.541
Toevoeging reserves 107.748 255.223 240.516 158.123 175.922 96.834
Vrijval reserves 3.350 400 0 0 0 0
Saldo 1.879.698 2.012.766 2.027.398 2.099.024 2.063.397 2.020.468

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Algemene middelenBegroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023 1.999.228 2.027.398 2.099.024 2.063.397 2.020.468
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2022 13.538 0 0 0 0
Actualisatie Gemeentefonds Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -15.915 0 0 0 0
Actualisatie BUIG 2022 Reserves -476 0 0 0 0
Algemene Reserve Reserves 21.166 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling Reserves 728 0 0 0 0
Actualisatie Gemeentefonds taakmutaties Taakmutaties 8.036 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 0 0 0 0 0
Begroting na wijzigingen 2.012.766 2.027.398 2.099.024 2.063.397 2.020.468

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie Gemeentefonds
Dit betreft een actualisatie van de algemene uitkering gemeentefonds als gevolg van de septembercirculaire 2022. Deze actualisatie leidt tot een daling van € 15,9 mln in 2022.
 

Actualisatie BUIG 2022
In 2022 zijn middelen (€ 476) vanuit de BUIG in de bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor (RIM) cilinder verkoopopbrengst Eneco gestort. Dit wordt gedaan in het kader van het Rotterdamse Scholingsfonds. Bij de dekking van dit fonds (vanuit de verkoopopbrengst Eneco) is namelijk afgesproken dat besparingen door uitstroom van bijstandsgerechtigden met een scholingsvoucher terugvloeien naar de RIM (revolverend karakter).

Algemene Reserve
Voor een sluitende begroting wordt het geraamde saldo verrekend met de Algemene Reserve.
 

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling
Op basis van huidige inzichten wordt een aantal activiteiten/projecten (Grassenbuurt Ommoord en Architectenbuurt Lage Land) bij Gebiedsontwikkeling pas na boekjaar 2022 geactiveerd. Hierdoor vindt lagere toevoeging plaats (€ 728) aan de bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor (RIM) en tegelijkertijd lagere vrijval van de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling. Dit is concernbreed saldoneutraal. In de Begroting 2022 was ervan uitgegaan dat de activering in het boekjaar 2022 plaats zou vinden.
 

Actualisatie Gemeentefonds taakmutaties
Op grond van de septembercirculaire Gemeentefonds 2022 vindt bijstelling in de taakmutaties plaats. Deze bijstelling betreft een hogere bijdrage ad € 8 mln. De grootste mutaties betreffen onder andere middelen voor invoeringskosten van de omgevingswet (€ 3,7 mln), maatschappelijke begeleiding statushouders (€ 1,6 mln), passende ondersteuning inburgering (€ 800), wet kwaliteitsborging bouw (€ 600) en een aantal, in omvang, kleinere mutaties (in totaal € 1.3 mln). De baten zijn bij het programma Algemene middelen opgenomen, de lasten met bijhorende toelichting bij desbetreffende programma’s. 
 

Technische wijzigingen
Dit betreft een financieel administratieve wijziging met betrekking met betrekking tot het afstoten van deelname WbR en is budgettair neutraal.

Risico's en aandachtspunten

Decembercirculaire Gemeentefonds 
In de laatste maand van dit jaar wordt de decembercirculaire Gemeentefonds 2022 verwacht. Deze circulaire zou wijzigingen kunnen bevatten die van invloed zijn op het rekeningresultaat 2022. Deze zijn op dit moment nog niet in te schatten.

Investeringen 2022
De ervaring leert dat realisatie van investeringen langer duurt dan vooraf is gepland. Voor de algemene middelen betekent dit een nadeel, vanwege de manier waarop onze rentelasten bepaald worden. Ondanks dat de ramingen periodiek worden besproken en bijgesteld, bestaat het risico dat de investeringen bij de rekening 2022 achterblijven.

Financieringsresultaat
Vanwege een aantal ontwikkelingen kan het financieringsresultaat 2022 afwijken van wat eerder is geraamd. Belangrijke ontwikkelingen hierin zijn de sterk stijgende rente en de rentebaten over de aangehouden gelden schatkistbankieren welke nog niet te kwantificeren zijn. Daarnaast spelen de twee grote erfpachtconversies een rol. De baten hiervan zijn grotendeels verwerkt bij de tweede herziening 2022/Begroting 2023. Over het resterende deel is momenteel nog geen raming op te stellen en kan zodanig nog van invloed zijn op het financieringsresultaat 2022.

Afwikkeling deelname Warmtebedrijf Rotterdam (WbR)
De gemeenteraad heeft op 2 juni 2022 besloten tot verkoop van de aandelen in Warmtebedrijf Rotterdam Holding B.V. (WbR) aan Vattenfall Nederland. Per 1 november 2022 zal naar verwachting de verkoopovereenkomst geëffectueerd worden door het via de notaris passeren van aandelen Warmtebedrijf aan Vattenfall. Vanaf dat moment is het Warmtebedrijf geen deelneming van de gemeente Rotterdam meer.

Afwikkeling deelname Tower Hotel Rotterdam
Conform eerdere besluitvorming stoot de gemeente haar deelname in Tower Hotel af. Naar de huidige verwachtingen wordt dit proces binnenkort definitief beëindigd. Momenteel is het resultaat en het tijdstip van de verkoop nog onbekend. Na de verkoop kunnen de financiële consequenties van het afstoten pas worden verwerkt.