Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten BelastingenRealisatie
2021
Begroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves318.384319.323336.460340.247340.747341.247

Bijdragen rijk en medeoverheden 680 25 0 0 0 0
Belastingen 280.863 297.807 313.113 316.900 317.400 317.900
Overige opbrengsten derden 36.429 21.232 23.346 23.346 23.346 23.346
Overige baten 412 259 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves13.65115.30625.26616.96116.71116.698

Apparaatslasten 18.318 20.019 20.040 20.114 20.067 20.055
Inhuur 1.160 1.203 506 506 506 506
Overige apparaatslasten 552 638 682 682 682 682
Personeel 16.606 18.179 18.853 18.926 18.879 18.867
Intern resultaat -14.127 -14.620 -14.820 -14.818 -14.815 -14.815
Intern resultaat -14.127 -14.620 -14.820 -14.818 -14.815 -14.815
Programmalasten 9.460 9.907 20.045 11.665 11.459 11.459
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.500 2.750 5.514 5.387 5.183 5.183
Kapitaallasten 608 334 311 0 0 0
Overige programmalasten 6.351 6.822 6.267 6.277 6.276 6.276
Sociale uitkeringen 0 0 7.952 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 304.733 304.017 311.194 323.286 324.036 324.548
Saldo voor reserveringen 304.733 304.017 311.194 323.286 324.036 324.548
Reserves2282000000

Onttrekking reserves 228 200 0 0 0 0
Saldo 304.961 304.217 311.194 323.286 324.036 324.548

Financiële bijstellingen

Bijstellingen BelastingenBegroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023 304.217 311.194 323.286 324.036 324.548
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2022 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 0 0 0 0 0
Begroting na wijzigingen 304.217 311.194 323.286 324.036 324.548

Toelichting financiële bijstellingen

Niet van toepassing.

Risico's en aandachtspunten

Onroerendezaakbelasting
In het laatste kwartaal van 2022 worden nog taxaties verricht voor onroerende zaken over het belastingjaar 2020. Dit kan bij de jaarrekening 2022 mogelijk nog leiden tot meeropbrengsten ten opzichte van de begroting.