Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Bestaande stadRealisatie
2021
Begroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves136.181172.835185.183155.169120.921118.382

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.153 1.567 1.696 117 99 99
Financieringsbaten 185 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 132.940 171.268 183.487 155.052 120.822 118.283
Overige baten 1.902 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves156.805170.711176.450145.925128.049124.252

Apparaatslasten 47.419 51.116 51.449 48.644 46.312 46.032
Inhuur 6.279 13.027 13.204 10.428 9.104 9.005
Overige apparaatslasten 785 859 861 864 856 856
Personeel 40.356 37.229 37.385 37.353 36.353 36.171
Intern resultaat -106.790 -110.124 -112.573 -117.325 -122.820 -123.822
Intern resultaat -106.790 -110.124 -112.573 -117.325 -122.820 -123.822
Programmalasten 216.175 229.720 237.574 214.607 204.557 202.042
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 108.340 118.364 107.710 94.685 90.481 83.571
Kapitaallasten 83.820 88.876 107.381 100.615 95.752 100.141
Overige programmalasten 22.117 19.446 18.445 18.321 18.118 18.123
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 1.899 3.034 4.039 986 207 207
Saldo voor vpb en reserveringen -20.624 2.124 8.732 9.244 -7.129 -5.870
Vennootschapsbelasting01.1480000

Saldo voor reserveringen -20.624 976 8.732 9.244 -7.129 -5.870
Reserves22.215-76.7439.2875.6923.7142.664

Onttrekking reserves 27.003 24.953 9.487 5.892 3.914 2.864
Toevoeging reserves 6.263 101.700 200 200 200 200
Vrijval reserves 1.475 4 0 0 0 0
Saldo 1.591 -75.767 18.019 14.936 -3.414 -3.206

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Bestaande stadBegroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023 -85.266 18.019 14.936 -3.414 -3.206
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2022 9.499 0 0 0 0
Opbrengsten veiling brandstofverkoopunten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 10.103 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid Reserves 0 0 0 0 0
Wet kwaliteitsborging bouw Taakmutaties -605 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 0 0 0 0 0
Begroting na wijzigingen -75.767 18.019 14.936 -3.414 -3.206

Toelichting financiële bijstellingen

Opbrengsten veiling Brandstofverkooppunten
Naar aanleiding van de hogere opbrengsten van de veiling brandstofverkooppunten, wordt een bijstelling doorgevoerd voor een bedrag van €10,1 mln. 


Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid
De kosten en bijbehorende onttrekkingen aan de bestemmingsreserve zijn met €1,0 mln verhoogd. Het betreft de projecten Mijnkintbuurt blok 1+2 voor € 790 en Apparaatskosten transformatie overige sporen voor € 200.


Wet Kwaliteitsborging bouw
Door het Rijk is voor 2022 een financiële compensatie toegekend voor de uitvoering van de taken als gevolg van de Wet Kwaliteitsborging bouwen.

Risico's en aandachtspunten

Vennootschapsbelasting 

Per 1 januari 2016 is de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht (hierna VPB) overheidsondernemingen van kracht geworden. Hiermee is de gemeente Vpb-plichtig voor zover een onderneming wordt gedreven. De gemeente is het niet eens met de Vpb-plicht voor de reclameactiviteiten en veiling brandstofverkooppunten en heeft hiervoor een rechtszaak aangespannen. De rechtszaak aangaande het afdragen van VPB is verloren door de gemeente. De rechter is van mening dat gemeente wél als ondernemer handelt voor deze twee activiteiten. Naar aanleiding van deze uitspraak van de rechter waarbij gesteld wordt dat de gemeente wél VPB moet afdragen over de reclameactiviteiten en veiling brandstofverkooppunten, is ervoor gekozen om in hoger beroep te gaan. De scope in deze casus heeft betrekking op de jaren 2016 tot en met 2022. Op dit moment wordt een definitieve kans-inschatting voor het winnen van het hoger beroep bepaald. Op het moment dat de kans voor het winnen van het hoger beroep lager wordt ingeschat dan 50% dient er een voorziening gevormd te worden van ruim € 20 miljoen. 


WABO-leges

Op basis van de ingediende bouwaanvragen blijkt dat de opbrengsten van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingswet sterk achter blijven qua aantallen en bouwkosten. Als dit beeld zich voor de rest van het jaar voortzet wordt er een tegenvaller verwacht van € 4,7 mln.