Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten DienstverleningRealisatie
2021
Begroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves10.05511.82310.29114.74215.11816.369

Bijdragen rijk en medeoverheden 439 294 250 250 250 250
Overige opbrengsten derden 9.616 11.529 10.041 14.492 14.868 16.119
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves73.87689.35177.04776.85176.75778.068

Apparaatslasten 45.224 50.708 48.668 50.435 50.470 51.291
Inhuur 1.238 1.109 845 1.183 1.198 1.178
Overige apparaatslasten 1.203 1.462 1.336 1.336 1.335 1.335
Personeel 42.783 48.136 46.487 47.917 47.937 48.778
Intern resultaat 3.667 1.645 1.231 1.236 1.243 1.243
Intern resultaat 3.667 1.645 1.231 1.236 1.243 1.243
Programmalasten 24.986 36.998 27.149 25.180 25.044 25.535
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 16.769 28.864 18.790 19.513 19.438 19.599
Kapitaallasten 102 91 166 292 233 564
Overige programmalasten 6 -145 -111 -91 -93 -94
Subsidies en inkomensoverdrachten 8.109 8.189 8.303 5.466 5.466 5.466
Saldo voor vpb en reserveringen -63.822 -77.528 -66.756 -62.109 -61.640 -61.700
Saldo voor reserveringen -63.822 -77.528 -66.756 -62.109 -61.640 -61.700
Reserves1.0212.822-1.243-757-1.446-1.446

Onttrekking reserves 2.864 4.313 200 0 0 0
Toevoeging reserves 1.844 1.491 1.443 1.446 1.446 1.446
Vrijval reserves 0 0 0 689 0 0
Saldo -62.801 -74.706 -67.999 -62.866 -63.085 -63.145

Financiële bijstellingen

Bijstellingen DienstverleningBegroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023 -74.765 -67.999 -62.866 -63.085 -63.145
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2022 59 0 0 0 0
BRP en BSN naheffing 2021 en bijdrage 2022 Taakmutaties 59 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 0 0 0 0 0
Begroting na wijzigingen -74.706 -67.999 -62.866 -63.085 -63.145

Toelichting financiële bijstellingen

BRP en BSN naheffing 2021 en bijdrage 2022
Gemeenten maken gebruik van de centrale voorzieningen van de Basisregistratie Personen (BRP). Ten opzichte van de begroting en van de voorlopige staffelindeling is er in 2022 door gemeenten meer gebruik gemaakt van deze voorziening. Daarnaast is er een naheffing opgelegd voor het gemeentelijk gebruik van de BRP over 2021. In totaal gaat het voor de gemeente Rotterdam om € 38. Tenslotte maken gemeenten gebruik van het Burger Service Nummer (BSN). Voor 2021 en 2022 is hiervoor een bijdrage opgelegd van € 21. 

Risico's en aandachtspunten

Programma Menselijke Maat
In het coalitieakkoord 2022-2026 zijn middelen toegekend voor de versterking van dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities. Hiervoor is een programma Menselijke Maat ingericht. Vanuit het programma is een uitvraag gedaan voor concrete projectvoorstellen die hieraan een bijdrage kunnen leveren. Deze voorstellen zijn inmiddels beoordeeld en definitieve besluitvorming door het College zal voor het eind van het jaar plaatsvinden. Door dit tijdpad wordt een groot deel van het voor 2022 beschikbaar gestelde budget niet besteed. Gelet op het maatschappelijk belang en het incidentele karakter van deze middelen, wordt bij de jaarrekening bezien of het mogelijk is de daadwerkelijke onderbesteding toe te voegen aan de bestaande bestemmingsreserve Menselijke Maat.

Klantcontact
Door krapte op de arbeidsmarkt is het lastig tijdig kwalitatief geschikt personeel te vinden. Dit geldt zowel voor vast personeel als tijdelijke inhuur. Dit leidt tot een relatief jonge instroom dat zorgt voor een onderbesteding van het personeelsbudget. Daarnaast zijn in 2022 onverwacht veel extra werkzaamheden verricht voor de opvang van ontheemde Oekraïners (inschrijvingen in Basisregistratie Personen (BRP). Hiervoor wordt een niet begrote vergoeding voor gepleegde inzet verwacht. Door het capaciteitstekort is ook een deel van de beoogde inzet voor projecten niet beschikbaar wat tot vertraging c.q. onderbesteding van deze projecten leidt.

Handgeld Wijkmanagers
De besteding van het budget voor ‘handgeld wijkmanagers loopt achter bij de verwachtingen. Het is waarschijnlijk dat een aanzienlijk deel van het toegekende budget dit jaar niet wordt aangewend. Het werken met handgeld voor wijkmanagers is een nieuw instrument binnen het bestel Wijk aan Zet. Dit vraagt de nodige gewenning.