Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten VolksgezondheidRealisatie
2021
Begroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves177.625168.17414.42214.38714.38714.387

Bijdragen rijk en medeoverheden 175.113 164.827 10.121 10.087 10.087 10.087
Overige opbrengsten derden 2.512 3.347 4.301 4.301 4.301 4.301
Lasten exclusief reserves212.443206.64548.39748.34148.30848.282

Apparaatslasten 125.325 130.383 19.870 19.816 19.777 19.751
Inhuur 99.076 102.349 301 301 301 301
Overige apparaatslasten 751 1.326 455 464 465 465
Personeel 25.498 26.709 19.113 19.051 19.011 18.985
Intern resultaat 4.179 178 138 138 138 138
Intern resultaat 4.179 178 138 138 138 138
Programmalasten 82.939 76.084 28.389 28.387 28.392 28.392
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 56.317 48.310 6.900 6.891 6.913 6.913
Kapitaallasten 19 18 18 18 0 0
Overige programmalasten 9 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 2 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 26.592 27.755 21.470 21.477 21.480 21.480
Saldo voor vpb en reserveringen -34.818 -38.471 -33.975 -33.954 -33.920 -33.894
Saldo voor reserveringen -34.818 -38.471 -33.975 -33.954 -33.920 -33.894
Reserves1.5653990000

Onttrekking reserves 1.565 399 0 0 0 0
Saldo -33.253 -38.073 -33.975 -33.954 -33.920 -33.894

Financiële bijstellingen

Bijstellingen VolksgezondheidBegroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023 -38.631 -33.975 -33.954 -33.920 -33.894
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2022 558 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 558 0 0 0 0
Begroting na wijzigingen -38.073 -33.975 -33.954 -33.920 -33.894

Toelichting financiële bijstellingen

In dit programma is er één wijziging geweest. Er heeft over de programma’s heen een herverdeling plaatsgevonden van de budgetten voor flexibel personeel. Voor dit programma heeft dit voor 2022 een effect van - € 558.

Risico's en aandachtspunten

Niet van toepassing.