Overlopende passiva

In onderstaande tabellen zijn de vooruit ontvangen en nog te betalen bedragen opgenomen. De vooruit ontvangen bedragen zijn volgens de voorschriften onderverdeeld in de categorieën overheidslichamen en overige bedrijven of instellingen. De categorieën zijn in deze paragraaf verder gespecificeerd en nader toegelicht.

 31-12-202031-12-2021
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren; 193.538 321.957
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen (vooruit ontvangen bedragen); 14.514 13.254
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume (nog te betalen bedragen). 208.470 235.263
Totaal overlopende passiva416.522570.474

Verdeling van ontvangen bedragen overheidslichamen ontvangen bedragen naar herkomst

Categorie31-12-2020Correctie/ overboekingOntvangen bedragenVrijgevallen bedragen of terugbetalingen31-12-2021
Overige Nederlandse overheidslichamen 25.144 -6.071 8.553 9.059 18.567
Het Rijk 148.631 -1.589 259.918 133.156 273.804
Europese overheidslichamen 19.763 -575 56.305 45.907 29.586
 Totaal193.538 -8.235 324.776 188.122 321.957

Regeling31-12-2020Correctie /overboekingOntvangen bedragenVrijgevallen bedragen of terugbetalingen31-12-2021Categorie
Regio Deal Rotterdam Zuid 40.946 0 32.000 22.367 50.579 Rijk
Besluit Woningbouwimpuls 2020 25.000 0 32.213 14.252 42.961 Rijk
Regeling specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting 0 0 40.046 86 39.960 Rijk
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 18.969 0 55.861 45.564 29.266 EU
Specifieke uitkering aardgasvrij in het kader van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid   0 18.000 0 18.000 Rijk
Regeling specifieke uitkering vergroten van beschikbaarheid van acute jeugd-ggz capaciteit   0 18.964 2.133 16.831 Rijk
Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp 2020 10.237 0 8.125 3.312 15.050 Rijk
Subsidieregeling sanering verkeerslawaai 13.219 0 199 315 13.103 Rijk
IBS Project Mainportontwikkeling Rotterdam - deelproject 750 hectare Natuur en Recreatiegebied 13.744 0 0 671 13.073 Rijk
Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 6.464 0 54.793 51.173 10.084 Rijk
Regeling specifieke uitkering stimulering sport 6.524 0 1.352 830 7.046 Rijk
Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen 0 0 6.986 415 6.571 Rijk
Herstructurering / ontwikkeling en planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2.735 1.713 845 0 5.293 Overige
IBS Ministerie van Justitie en Veiligheid versterking aanpak ondermijning 2019, 2020 en 2021 5.347 -2.000 6.365 4.775 4.937 Rijk
Specifieke uitkering Proeftuinen Aardgasvrije Wijken 3.870 0 941 0 4.811 Rijk
Regeling specifieke uitkering instandhouding en doorontwikkeling expertisecentra jeugdhulp 0 0 4.680 0 4.680 Rijk
Regionale Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding 4.396 0 0 189 4.207 Overige
IBS Project Mainportontwikkeling Rotterdam - deelproject Bestaand Rotterdams Gebied 7.686 0 0 4.010 3.676 Rijk
Regeling reductie energiegebruik woningen 0 0 3.332 0 3.332 Rijk
IBS Ministerie van Justitie en Veiligheid extra cybergelden RIEC   2.000 2.500 1.738 2.762 Rijk
IBS Nationaal Programma Onderwijs   0 2.752 0 2.752 Rijk
Regeling vaststelling regels verstrekken eenmalige specifieke uitkering aan gemeenten huisvesting kwetsbare doelgroepen 2.680 0 0 0 2.680 Rijk
Horizon 2020 3.476 0 414 1.508 2.382 Overige
Bonus zorgprofessionals COVID-19   1.718 394 306 1.806 Rijk
Kansen voor West 2.882 0 864 1.981 1.765 Overige
Regionale meld- en coordinatiecentra voortijdig schoolverlaten 1.515 0 2.346 2.448 1.413 Rijk
Vervoersautoriteit MRDH   0 1.918 531 1.387 Overige
Regeling specifieke uitkering opzet expertisecentra jeugdhulp 2020 1.627 0 0 842 785 Rijk
Subsidieregeling publieke gezondheid 607 0 4.559 4.398 768 Rijk
Regeling specifieke uitkering extra financiële middelen RMC-functie 377 0 377 36 718 Rijk
Samenwerkingsovereenkomst Binnenstedelijke Rotte 2.660 0 0 1.966 694 Overige
Sub.reg huisv.aandachtsgr   0 685 0 685 Rijk
Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord 0 0 860 180 680 Rijk
Specifieke uitkering preventieve aanpak tegen ondermijning 587 0 800 708 679 Rijk
Subsidieregeling herstructurering/ontwikkeling bedrijventerreinen 0 51 597 0 648 Rijk
Subsidieregeling PrEP 209 0 678 358 529 Rijk
IBS Provincie Zuid-Holland Afzanden Kralingse Plas 2018-2020 399 0 0 0 399 Overige
Regeling specifieke uitkering MKB-deals 289 0 0 0 289 Rijk
Wet Educatie en beroepsonderwijs 0 1.425 7.537 8.676 286 Rijk
Tijdelijke regeling maatregelen covid-19   0 803 519 284 Overige
Regeling specifieke uitkering heroïnebehandeling 136 0 1.484 1.338 282 Rijk
Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving 0 0 833 565 268 Rijk
Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 0 0 254 0 254 Overige
Interreg North Sea Region 2014-2020 3 0 421 198 226 EU
Subsidieregeling Knelpuntenpot sociale huur en middenhuur Zuid-Holland 0 0 200 0 200 Overige
Financieringsregeling Metamorfoze Archieven en Collecties   0 194 0 194 Overige
Subsidieprogramma ZonMW Preventieprogramma 5 0 0 425 235 190 Overige
IBS Rijk Pilot regionale aanpak van seksuele uitbuiting 0 0 200 15 185 Rijk
Interreg 2 Zeeën 2014-2020 0 -258 1.016 575 183 Overige
Subsidieprogramma ZonMW Interne monitoring en Social Trials 0 0 160 0 160 Overige
SZW Pro-VSO 957 0 140 957 140 Rijk
HHSK Kralingse Plas 2018 500 0 500 868 132 Overige
Interreg North West Europe 0 20 101 0 121 Overige
Regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19 0 0 2.474 2.360 114 Rijk
Tijdelijk besluit specifieke uitkering verbetering digitale dienstverlening 0 0 372 260 112 Rijk
Sub. Reg. Praktijkleren   0 110 0 110 Rijk
Subsidieregeling Woonvormen senioren Zuid-Holland.   0 100 0 100 Overige
Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2013 30 0 67 1 96 Rijk
Uitvoeringsregeling Groen 2014 95 0 0 0 95 Overige
Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020 216 0 0 122 94 EU
Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 100 0 0 17 83 Overige
Overeenkomst met Flevoland over overdracht Programmabureau West-Regio (Kansen voor West) en afbouw uitvoeringsovereenkomst 0 0 74 0 74 Overige
Subsidieregeling instandhouding monumenten 14 0 59 0 73 Rijk
Subsidieprogramma ZonMW COVID-19 Programma   0 67 0 67 Overige
Subsidieprogramma ZonMW Wat werkt voor de jeugd 0 0 244 183 61 Overige
ZoRo busbaan 64 0 0 7 57 Overige
Algemene Subsidie Verordening PZH (ASV) 0 0 80 25 55 Overige
Regeling specifieke uitkering regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 301 0 1.708 1.960 49 Rijk
IBS Rijk Wijkrechtspraak Rotterdam Zuid 2021 50 0 0 3 47 Rijk
Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra 2020 - 2022 41 0 0 0 41 Rijk
Subsidieprogramma ZonMw Ethiek en Gezondheid 3 0 0 35 0 35 Overige
Financiële impuls huisvesting grote gezinnen vergunninghouders 0 0 33 0 33 Rijk
IBS Rijk Steekenergieinjetoekomst 150 0 0 123 27 Rijk
Regeling specifieke uitkering reductie energiegebruik 495 0 0 470 25 Rijk
Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland 5 0 19 0 24 Overige
 IBS Jeugdhulp Rijnmond Samen Transformeren Rotterdamse Academische Werkplaats 0 0 155 135 20 Overige
Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland 0 0 20 0 20 Overige
Bijdrage RWS Koploperproject Circulaire Horeca 15 0 0 0 15 Rijk
IBS Ministerie van Justitie en Veiligheid versterkingsgelden lokale integrale aanpak radicalisering, extremisme en terrorisme 2020 75 82 0 144 13 Rijk
Europe for Citizens 2014-2020 0 0 10 0 10 Overige
IBS NIK Erfgoed Telt   0 10 0 10 Overige
Algemene Subsidieverordening Waddenfonds 2017 7 0 0 0 7 Overige
Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 11 0 40 47 4 Overige
Subsidieverordening Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag 5.703 -5.524 0 179 0 Overige
Zorgbonus 1.718 -1.718 0 0 0 Rijk
Subsidieregeling herstructurering / ontwikkeling en planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 1.714 -1.714 0 0 0 Overige
Besluit specifieke uitkering educatie 2020 1.425 -1.425 0 0 0 Rijk
Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek 1.399 -1.399 0 0 0 Rijk
LIFE 2014-2020 575 -575 23 23 0 EU
Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020 395 -395 0 0 0 Rijk
IBS Ministerie van Justitie en Veiligheid versterking aanpak afpakken crimineel vermogen 214 72 290 576 0 Rijk
Afvalfonds Verpakkingen 208 -208 0 0 0 Overige
Antes 128 0 0 128 0 Rijk
Incidentele specifieke uitkering voor de uitrol en ontwikkeling van slimme laadpleinen 62 0 0 62 0 Rijk
IBS Provincie Zuid-Holland Uitwisseling warmte-stoom Rotterdamse haven 52 0 0 52 0 Overige
Subsidieregeling herstructurering/ontwikkeling bedrijventerreinen  50 -50 0 0 0 Overige
IBS Ministerie van Justitie en Veiligheid LVB-experiment Tarwewijk Rotterdam-Zuid 48 -48 0 0 0 Rijk
Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2015 30 -30 0 0 0 Overige
IBS Ministerie van Justitie en Veiligheid aanpak High Impact Crimes 29 0 67 96 0 Rijk
IBS Rijk Bestuurlijke aanpak cyberveiligheid 28 0 0 28 0 Overige
Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie 21 0 0 21 0 Rijk
Interreg IVB North West Europe (NWE) 20 -20 0 0 0 Overige
IBS Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Lokale weerbaarheid cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit 9 0 5 14 0 Overige
IBS Ministerie van Justitie en Veiligheid LVB-experiment Tarwewijk 0 48 0 48 0 Rijk
Totaal passiva mede overheden 193.538 -8.235 324.776 188.122 321.957  

Toelichting verloopstaat

Correctie/overboeking

De kolom correctie/overboeking heeft betrekking op overboekingen tussen overlopende activa en passiva medeoverheden, al naar gelang de debet- of creditstand per 31 december van de betreffende regeling. Daarnaast worden jaarlijks de benamingen van de regelingen en de categorie beoordeeld. In de situatie dat (een deel van) het saldo van een regeling onder een nieuwe naam wordt gepresenteerd, is met behulp van de correctie/overboeking kolom het saldo overgeboekt. De correcties met betrekking tot voorgaande jaren zijn eveneens in de kolom correcties/overboekingen vermeld. De kolom ontvangen bedragen bevat de in 2021 geboekte toename van de schuldpositie. Dit zijn de nog niet met subsidieverstrekkers afgerekende bedragen. De kolom vrijgevallen bedragen  of de terugbetalingen betreffen de daadwerkelijke uitgaven. Voor deze regelingen dient nog met de subsidieverstrekkers te worden afgerekend. Daarom zijn deze regelingen aan de passiva kant gepresenteerd. Beschrijving van de subsidieregelingen met een eindbedrag groter dan € 875 wordt verder toegelicht.

 

 

Regio Deal Rotterdam Zuid

Op grond van de Regio Deal Rotterdam Zuid verstrekt het Rijk subsidie voor de continuering en versnelling van de integrale aanpak op de thema's school, wonen en werken in het kader van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Dit is nodig om de achterstanden van Rotterdam Zuid op het gebied van school, werk en wonen weg te werken en het opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in 2030 te laten stijgen naar het G4-gemiddelde. Er is voor € 32 mln aan voorschotten ontvangen vanuit de subsidieverstrekker. In 2021 is voor € 22,4 mln uitgegeven om achterstanden in Rotterdam Zuid op het gebied van school, werk en wonen weg te werken.

 

Besluit Woningbouwimpuls 2020

Een specifieke uitkering verstrekt door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het inlopen van het woningtekort en het meerjarig hoog houden van de bouwproductie. De uitkering wordt verstrekt op basis van het Besluit en de Regeling Woningbouwimpuls 2020. In 2021 zijn bedragen ontvangen voor de woningbouwimpuls Codrico en Feyenoord City. De kosten voor deze impuls zijn verrekend met de ontvangen bedragen.

 

Regeling specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting

Een specifieke uitkering verstrekt door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor bijdragen aan fysieke maatregelen ter uitvoering van een programma in kwetsbare gebieden met als doel de herstructurering van kwalitatief slechte woningen. Vanuit het Ministerie is een bedrag ontvangen van € 40 mln. In 2021 is gestart met de maatregelen en is € 86 gedeclareerd ten laste van het volkshuisvestingsprogramma.

 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Kansen voor West II is het samenwerkingsprogramma van de vier provincies in de randstad en de G4 gericht op het stimuleren van regionale ontwikkeling. Het Kansen voor West II programma wordt uitgevoerd met middelen uit het Europees fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO). De gemeente Rotterdam is als management autoriteit verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen, hebben betrekking hebben op innovatie en duurzame energie. In 2021 zijn diverse voorschotten van € 55,9 mln cofinanciering uitbetaald. Op basis van voortgangsrapportages van begunstigden is € 45,6 mln doorbetaald.

 

 

Specifieke uitkering aardgasvrij in het kader van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid

Een Rijksbijdrage ten behoeve van het aardgasvrij maken van wijken binnen het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. De toevoeging betreft het ontvangen voorschot van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

 

Regeling specifieke uitkering vergroten van beschikbaarheid van acute jeugd-ggz capaciteit

Een specifieke uitkering verstrekt door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het tijdelijk vergroten van beschikbaarheid van acute jeugd-ggz capaciteit. In 2021 is het bedrag van de beschikking overgemaakt voor uitgaven vanaf 1 juli 2021 tot en met eind 2022. In 2021 is hiervan € 2,1 mln gedeclareerd.

 

 

Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp 2020

Een specifieke uitkering verstrekt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De uitkering wordt verstrekt op basis van de Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp 2020. Er zijn 2 nieuwe beschikkingen afgegeven ter grootte van € 8,1 mln. Deze gelden zijn ontvangen. In 2021 is € 3,3 mln besteed.

 

 

 

 

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Op grond van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai kan subsidie worden verstrekt aan projecten gericht op het beperken van de geluidsbelasting vanwege wegen en spoorwegen aan woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen dan wel het beperken van het geluidsniveau binnen woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen. De regeling is bedoeld voor (samenwerkingsverbanden van) gemeenten. In februari en december zijn voorschotten ontvangen vanuit Bureau Sanering Verkeerslawaai waarmee diverse projecten zijn gefinancierd.

 

 

IBS Project Mainportontwikkeling Rotterdam - deelproject 750 hectare Natuur en Recreatiegebied

Het project 750 hectare natuur- en recreatiegebied maakt deel uit van het project Mainportontwikkeling Rotterdam. Het project heeft betrekking op het nieuwe natuur- en recreatiegebied op Midden-IJsselmonde (600 ha) en aan de Noordrand van Rotterdam (150 ha). Verder is voorzien in een verbinding voor langzaam verkeer tussen Midden-IJsselmonde en Rotterdam-Zuid. Deze regeling betreft een uitvoeringsovereenkomst tussen rijk, gemeente, provincie en stadsregio. In 2021 hebben de uitvoerende partijen een declaratie ingediend ter grootte van € 671 overeenkomstig de uitvoeringsovereenkomst.

 

 

Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Een specifieke uitkering verstrekt door de minister van Basis- en Voortgezet onderwijs en Media voor het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden in de Nederlandse taal, het voorkomen van segregatie en het bevorderen van integratie. De uitkering wordt verstrekt op basis van Artikel 168a, eerste en derde lid van de Wet op het Primair Onderwijs. Voor het Onderwijsachterstandenbeleid zijn voorschotten uitbetaald en met deze voorschotten zijn declaraties bekostigd.

 

 

Regeling specifieke uitkering stimulering sport

Op grond van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport wordt subsidie verstrekt voor de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen. De regeling is in het leven geroepen ter compensatie van de per 1 januari 2019 ingevoerde maatregel waardoor gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer in aftrek kunnen brengen. Er zijn subsidies verstrekt aan verenigingen in het kader van Sportsupport vanwege covid-19. De ontvangen bedragen betreffen voorschotten vanuit het Rijk.

 

 

IBS Ministerie van Justitie en Veiligheid versterking aanpak ondermijning 2019, 2020 en 2021

Een bijdrage van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor de uitvoering van het versterkingsplan RIEC. De middelen worden ingezet om de aanpak op ondermijning te versterken. Er is € 4,8 mln gedeclareerd voor bestedingen van de activiteiten om de aanpak ondermijning te versterken. In juni is een voorschot ontvangen vanuit de Ministerie voor het versterkingsplan RIEC 2021.

 

 

Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen

Een specifieke uitkering verstrekt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. De uitkering heeft tot doel te stimuleren dat bestaande schoolgebouwen noodzakelijke en energiezuinige maatregelen uitvoeren om het binnenklimaat in bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Er is voor € 6,7 mln aan voorschotten ontvangen voor uitgaven van de scholen. Eind 2021 is het gerealiseerde deel gedeclareerd. De uitvoering vindt plaats in 2022.

 

 

Herstructurering, ontwikkeling en planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland

Een projectsubsidie van de Provincie Zuid-Holland, op basis van de Subsidieregeling herstructurering/ontwikkeling Maritieme Cluster en Cluster Transport en Logistiek bedrijventerreinen Zuid-Holland. De subsidie is voor de activiteiten die gericht zijn op de voorbereiding en uitvoering van een ontwikkelingsproject, herstructureringsproject, of een combinatie hiervan voor het bedrijventerrein Port Valley Stadshavens van de gemeente Rotterdam.

 

Specifieke uitkering Proeftuinen Aardgasvrije Wijken

Een specifieke uitkering verstrekt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties voor activiteiten die tot doel hebben om via een wijkgerichte aanpak bestaande woningen en andere gebouwen aardgasvrij of aardgasvrij-ready te maken. De uitkering wordt verstrekt op basis van de Regeling specifieke uitkering proeftuinen aardgasvrije wijken. De toevoeging betreft het laatste voorschot vanuit het Ministerie. In totaal is € 4,1 mln aan beschikkingen voor de proeftuinen afgegeven.

 

 

Regeling specifieke uitkering instandhouding en doorontwikkeling expertisecentra jeugdhulp

Een specifieke uitkering verstrekt door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor activiteiten die nodig zijn voor de opzet en realisatie van het expertisecentrum jeugdhulp voor het bovenregionale gebied via een lerende aanpak. De bijdrage is bedoeld om te zorgen voor passende oplossingen voor jongeren met complexe en meervoudige problematiek die nu vastlopen in de zorg en niet de juiste hulp krijgen, om bij te dragen aan een lerend stelsel en de ontwikkeling van kennis en voor de organisatie en het beheer van een expertisecentrum jeugdhulp.

 

Regionale Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding

Op grond van de Regionale Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding verstrekt het rijk een bijdrage aan het kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding (Nieuw Waterland).

 

IBS Project Mainportontwikkeling Rotterdam - deelproject Bestaand Rotterdams Gebied

Het programma Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) maakt deel uit van het project Mainportontwikkeling Rotterdam. Het programma omvat projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de Rotterdamse haven en de gelijktijdige verbetering van het woon- en leefklimaat.

 

Regeling reductie energiegebruik woningen

Een specifieke uitkering verstrekt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. De uitkering heeft tot doel om te stimuleren dat huurders of eigenaar-bewoners energiebesparende maatregelen in woningen treffen en advies krijgen over energiebesparing.

 

IBS Nationaal Programma Onderwijs

Een specifieke uitkering verstrekt door de Minister voor Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media voor het stimuleren van gemeentelijke maatregelen om covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen in te lopen.

 

Regeling vaststelling regels verstrekken eenmalige specifieke uitkering aan gemeenten huisvesting kwetsbare doelgroepen

Een specifieke uitkering verstrekt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het versneld realiseren van projecten die in de huisvesting van kwetsbare doelgroepen voorzien. De uitkering wordt verstrekt op basis van de Regeling specifieke uitkering aan gemeenten ten behoeve van de huisvesting van kwetsbare doelgroepen.

 

Horizon 2020

Horizon 2020 is het programma van de Europese Commissie om onderzoek en innovatie te stimuleren. Onderdeel van het programma is de inzet op de maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering, vergrijzing, voedselveiligheid en betaalbare duurzame energie.

 

Kansen voor West

Kansen voor West is het samenwerkingsprogramma van de vier provincies in de randstad en de G4 gericht op het stimuleren van regionale ontwikkeling. Het Kansen voor West programma wordt uitgevoerd met middelen uit het Europese fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO). De gemeente Rotterdam is als management autoriteit verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma. Projecten die voor subsidie in aanmerking komen moeten betrekking hebben op innovatie en duurzame energie.

 

Bonus zorgprofessionals covid-19

Op grond van de subsidieregeling Bonus zorgprofessionals covid-19 kunnen subsidies worden verstrekt voor het uitkeren van een bonus aan zorgprofessionals die werkzaamheden hebben verricht ten tijde van de covid-19 uitbraak.

 

 

 

Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten

Een specifieke uitkering verstrekt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De uitkering wordt verstrekt op basis van de RMC-wet en het Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. De RMC-functie heeft tot taak contact te leggen met de niet kwalificatie plichtige dreigende voortijdig schoolverlaters uit het VO en MBO, en hen zoveel mogelijk terug te begeleiden naar school en/of werk.

 

Vervoersautoriteit MRDH

Op grond van de Subsidieverordening Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag kan subsidie worden verstrekt aan verkeers- en vervoersprojecten. Het gaat om subsidies voor de aanleg van infrastructuur, het beïnvloeden van rij- en reisgedrag, de exploitatie van het openbaar vervoer en voor sommige pilots. Deze subsidies worden voornamelijk bekostigd vanuit de BDU–gelden. Een voorwaarde voor het verkrijgen van een subsidie is dat het een regionaal doel moet bevorderen of dienen, zoals beschreven in de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid (UAB).

 

Vooruit ontvangen bedragen31-12-202031-12-2021
Vooruitontvangen ruimtelijke projecten5.6583.545
Overige vooruit ontvangen < € 5 mln8.8569.709
Totaal14.51413.254

Vooruitontvangen ruimtelijke projecten

Projecten waarbij per saldo meer vooruit ontvangen is dan aan kosten is gemaakt. Deze post fluctueert jaarlijks afhankelijk van de voortgang van de projecten.

 

 

Overige vooruit ontvangen bedragen < € 5 mln

Het betreft hier een aantal posten waarvan de grootste van € 3,5 mln betrekking heeft op vooruitgefactureerde huren inzake maatschappelijk en commercieel vastgoed en erfpacht.Vooruitontvangen rente UG leningen is opgenomen voor € 2 mln. BTW afwikkeling Catullusweg staat in voor een bedrag van € 632. Vooruitontvangen bedragen Rotterdampas 2022 voor € 586. Rest nog € 3 mln voor een aantal kleinere posten.

 

Nog te betalen bedragen31-12-202031-12-2021
Loonheffing, premies en salaris80.453 94.872
Te ontvangen facturen80.838 89.119
Rente en aflossing15.007 9.587
Reparatie- en onderhoudsfonds Leasebedrijf6.862 6.761
Overige nog te betalen bedragen < € 5 mln 25.310 34.924
Totaal208.470235.263

Loonheffing, premies en salaris

Deze post bevat € 60,8 mln af te dragen loonheffing over 2021, € 18,9 mln nog uit te betalen CAO verhoging en € 14,6 mln aan pensioenpremies. € 586 restbedrag voor diverse salaris gerelateerde inhoudingen /afdrachten. Verder is hierin verwerkt € 734 presentatiecorrectie en € 687 subsidie vermindering loonheffing.

Te ontvangen facturen  

Hier worden de in 2021 geleverde prestaties opgenomen waarvoor in 2021 nog geen factuur is ontvangen. De grootste posten bestaan uit € 36,3 mln vastgelegde ontvangsten op inkooporders, € 36,2 mln diverse zorg posten zoals Zorg in natura Jeugd, hulpmiddelen, AOW jeugdtegoed en Jeugdhulp. Projectgerelateerde verplichtingen over het jaar 2022 is opgenomen voor een saldo van € 10,5 mln. Nog te betalen met betrekking tot leenbijstand € 2,2 mln, huurverplichting collectiegebouw € 1,1 mln, nog te betalen aan Greenchoice € 0,9 mln en € 0,7 mln ruimen explosieven WOII. Het restant van € 1,2 mln bestaat uit diverse kleinere posten.

Rente en aflossing

Dit betreft de opgebouwde rente over leningen vanaf de vervaldatum tot eind 2021 en de rente en aflossing van leningen met een vervaldatum van 31 december 2021 die begin 2022 worden verrekend.

 

Reparatie- en onderhoudsfonds Leasebedrijf

Dit zijn reserveringen voor te maken kosten van leasevoertuigen.

 

Overige nog te betalen bedragen < € 5 mln

De grootste bedragen bestaan uit presentatiecorrectie parkeervergunningen 4,7 mln, aankoop Humanitas € 4,4 mln, Project Collectiegebouw € 3,9 mln, af te dragen BTW over het jaar 2021 2,9 mln, presentatiecorrectie vaste activa € 2,8 mln, TOZO afrekening regiogemeenten € 2,7 mln, diverse verminderingen belastingen € 2,6 mln,  verwachte afrekeningen Regio Gemeenten € 2,4 mln, verkoopkosten Schiecentrale € 2,3 mln, afrekeningen ESF € 2,3 mln en Onderwijshuisvesting € 1,2 mln, parkeergerelateerde producten 1,2 mln. Restsaldo van € 1,5 mln bevat diverse kleinere posten.