Energietransitie

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Een duurzaam, energiezuinig Rotterdam, met een betere luchtkwaliteit met alle ruimte voor innovaties. 
De keuzes die we daarin maken bieden veel kansen. De energietransitie kan een vliegwiel zijn voor het ontwikkelen van nieuwe, duurzame, circulaire bedrijven en het opknappen en verduurzamen van woningen en wijken en zorgt daarmee voor nieuwe werkgelegenheid.

Het college heeft in totaal € 150 mln vrijgemaakt om een start te maken met de uitvoering van de energietransitie en de kansen daarvan te verzilveren.

In het Energietransitiebudget zijn de middelen verdeeld over zes thema’s: Haven en Industrie, Gebouwde omgeving, Emissieloze Mobiliteit, Schone Energie, Nieuwe Economie en Lokale Duurzame Initiatieven.

In september 2019 zijn we gestart met de uitvoering van het eerste uitvoeringsplan energietransitie. In het uitvoeringsplan is beschreven wat we op elk van de thema’s willen bereiken en met welke programma’s en projecten we dat doen.

In juli 2020 hebben we dit plan geactualiseerd. Er zijn 15 nieuwe projecten en programma’s toegevoegd. Daarnaast hebben we middelen toegekend aan de lopende meerjarige projecten en programma’ s die ook na 2020 middelen nodig hebben om hun doelstellingen te bereiken. Voor 2020-2022 zijn in totaal 36 lopende en 15 nieuwe programma’s en projecten opgenomen.

Voortgang 2020

Van de € 26,5 mln die in 2020 is begroot, is de verwachting dat we dit jaar € 18,2 mln uitgeven. Veel projecten en programma’s zijn volop in uitvoering en lopen conform planning. Voorbeelden hiervan zijn UP!Rotterdam, Rotterdam Circulair, Laadinfrastructuur emissieloze voertuigen en Walstroomvoorziening Landtong Rozenburg.

In het jaar 2020 zijn er (een aantal) projecten waarvan de middelen worden doorgeschoven naar 2021. Door de corona crisis komen sommige projecten tot stilstand of in de vertraging. In het project Energie coaches Pendrecht zijn bijvoorbeeld door corona minder coaches geworven, opgeleid en minder huisbezoeken afgelegd.

Daarnaast komt de financiering door andere partijen om diverse redenen niet of trager van de grond. Het Artificial Intelligence Lab (gaat niet door) en Waste to Chemicals (vertraagd) zijn voorbeelden van projecten die zijn gestopt of vertraagd.

Ten slotte is de werkwijze waarop subsidies worden uitgekeerd één van de oorzaken van het doorschuiven van middelen. Voor projecten waar de subsidie wordt verstrekt aan derden, wordt de subsidie in voorschotten uitbetaald. Bij deze projecten zijn de bestedingen lager dan verwacht, echter staan hier wel harde verplichtingen tegen over in de vorm van een subsidiebeschikking. Voorbeelden hiervan zijn het Field Lab Elektrificatie en Walstroom Heerema.