Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het bieden van een laagdrempelig aanbod van educatie, recreatie en expertise op gebied van natuur en milieu.

Groeninitiatieven vanuit de samenleving op het gebied van natuur- en milieueducatie.

Vitale speeltuinen, verspreid over de stad.

Vitale scoutingverenigingen met een attractief aanbod en deskundige leiding.

De stichting Natuurstad heeft de uitvoering van de activiteiten (kinderboerderijen en educatieve natuurlessen) op het gebied van Natuur- en Milieueducatie van de gemeente overgenomen. De eerste periode van uitvoering door de stichting Natuurstad is succesvol verlopen. Door de coronacrisis zijn de activiteiten tijdelijk gestopt. Vanaf juni 2020 zijn de activiteiten geleidelijk aan weer opgestart.
 
Voor de realisatie van een dierenasiel in Rotterdam is in samenwerking met onze samenwerkingspartners onderzoek gedaan naar de gewenste invulling hiervan.
In 2020 worden locatieonderzoeken uitgevoerd en tevens worden de financiële gevolgen van de realisatie in beeld gebracht. Aan de hand van deze haalbaarheidsstudie wordt in tweede helft 2020 een besluit genomen over de uitvoering.

In juli 2020 is de notitie “Speeltuinen, een stap naar de toekomst” vastgesteld. De notitie bevat een visie en actieprogramma voor vitale en toekomstbestendige speeltuinverenigingen.
De speeltuinen zijn door de coronacrisis enkele weken gesloten geweest. Na de versoepelingen van de maatregelen in het kader van de coronacrisis zijn de speeltuinen geleidelijk weer opengegaan.

Alle 32 Rotterdamse scoutingverenigingen waren tijdelijk gesloten in verband met verdere verspreiding van het coronavirus. Sinds de mogelijkheid om maatregelen te versoepelen, hebben 30 scoutingverenigingen hiervan gebruikt gemaakt. Deze verenigingen zijn open en organiseren activiteiten volgens veilige richtlijnen.

Ontwikkelingen 2021-2024

Er komt in het tweede kwartaal 2021 een nieuwe beleidsnotitie NME, die voor de komende jaren de uitvoering van de NME regelt.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Het bieden van een laagdrempelig aanbod van educatie, recreatie en expertise op gebied van natuur en milieu.

Groenmakelaar en groenloket

Vitale speeltuinen, verspreid over de stad welke een rol vervullen in de wijk en veilig spelen voor kinderen mogelijk maken

Vitale scoutingverenigingen met een attractief aanboden deskundige leiding

Wat gaan we daar voor doen

Het bieden van een laagdrempelig aanbod van voorzieningen, recreatie, educatie en expertise op gebied van natuur en milieu.

Dierenopvang

Groenmakelaar en groenloket

Vitale speeltuinen, verspreid over de stad welke een rol vervullen in de wijk en veilig spelen voor kinderen mogelijk maken

Vitale scoutingverenigingen met een attractief aanbod en deskundige leiding

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Aantal vitale speeltuinen Streefwaarde   26 39 52 52 52
Realisatie 26 36        
Vitaliteit scouting Streefwaarde   PM 32 32 32 32
Realisatie            
 

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NMERealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves2.1281.9952.2912.2422.2422.242

Bijdragen rijk en medeoverheden 2 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 2.122 1.995 2.291 2.242 2.242 2.242
Overige baten 4 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves18.40518.99018.43217.96917.96917.969

Apparaatslasten 857 753 821 821 821 821
Inhuur 145 100 150 150 150 150
Overige apparaatslasten 23 13 14 14 14 14
Personeel 689 641 656 656 656 656
Intern resultaat 841 1.118 1.078 1.078 1.078 1.078
Intern resultaat 841 1.118 1.078 1.078 1.078 1.078
Programmalasten 16.707 17.119 16.534 16.071 16.071 16.071
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.677 1.916 1.355 1.306 1.306 1.306
Overige programmalasten 681 815 1.032 1.032 1.032 1.032
Subsidies en inkomensoverdrachten 14.349 14.388 14.146 13.732 13.732 13.732
Saldo voor vpb en reserveringen -16.277 -16.995 -16.140 -15.727 -15.727 -15.727
Saldo voor reserveringen -16.277 -16.995 -16.140 -15.727 -15.727 -15.727
Reserves-5755750000

Onttrekking reserves 0 575 0 0 0 0
Toevoeging reserves 575 0 0 0 0 0
Saldo -16.852 -16.420 -16.140 -15.727 -15.727 -15.727

Omschrijving taakveld

Op het gebied van natuur en milieu draagt het college bij aan het betrekken van Rotterdammers bij duurzaamheid en het bevorderen van een duurzame en gezonde levensstijl met behulp van een laagdrempelig aanbod van educatie, recreatie en participatie. Inzet van het college is ook een goed aanbod aan recreatieve voorzieningen zoals speeltuinen en scouting in stand te houden met een goede spreiding over de wijken. In dit kader exploiteert de gemeente het recreatieoord in Hoek van Holland.