Overige baten en lasten - Vervoer en materieel

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een duurzaam en goed werkend gemeentelijk wagenpark en circulaire inzamelmiddelen. Het is noodzakelijk om de emissie van schadelijke stoffen door uitstoot van de gemeentelijke (interne) mobiliteit in Rotterdam te voorkomen dan wel te verminderen ten behoeve van het klimaat en de gezondheid van de Rotterdammer. Rotterdam heeft bovendien een voorbeeldfunctie. Deze doelstelling is gekoppeld aan de programmadoelstelling: Een duurzaam, energiezuinig Rotterdam, met een betere luchtkwaliteit.

Het programma 'verduurzaming gemeentelijke wagenpark' is in uitvoering. De doelstellingen van het taakveld zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die hebben geleid tot afwijkingen in het beoogde effect of de inspanningen.

Ontwikkelingen 2022-2025

Het doel om het gehele gemeentelijke wagenpark in 2030 emissieloos te krijgen, wordt gerealiseerd door het uitvoeren van het meerjarenplan 2020 -2023. Daarbij liggen wij op koers, hoewel het wel de vraag is of het marktaanbod hiermee in de pas blijft lopen. Wel neemt door het aantrekken van de wereldeconomie de vraag naar bepaalde materialen toe waaronder staal. Deze vraag heeft een prijsopdrijvend effect en zorgt tegelijkertijd voor beperkte voorraden bij leveranciers.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Vervoer & MaterieelRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves32.68536.48038.77539.31139.54939.386

Bijdragen rijk en medeoverheden -1.112 -672 -684 -684 -684 -684
Overige opbrengsten derden 39.949 40.377 41.459 41.995 42.233 42.070
Overige baten -6.152 -3.225 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Lasten exclusief reserves25.19730.19128.63127.78228.00827.838

Apparaatslasten 10.082 11.060 10.517 10.494 10.496 10.496
Inhuur 51 106 108 108 108 108
Overige apparaatslasten 472 457 472 467 469 469
Personeel 9.558 10.497 9.937 9.919 9.919 9.919
Intern resultaat -33.213 -31.204 -30.932 -30.932 -30.932 -30.932
Intern resultaat -33.213 -31.204 -30.932 -30.932 -30.932 -30.932
Programmalasten 48.328 50.335 49.046 48.221 48.445 48.275
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 22.418 24.308 21.217 19.763 19.970 19.976
Kapitaallasten 24.170 23.962 25.728 26.356 26.373 26.198
Overige programmalasten 1.740 2.065 2.102 2.102 2.102 2.102
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 7.488 6.290 10.144 11.529 11.541 11.548
Saldo voor reserveringen 7.488 6.290 10.144 11.529 11.541 11.548
Reserves4.0372.9271.481000

Onttrekking reserves 1.297 2.927 1.481 0 0 0
Vrijval reserves 2.740 0 0 0 0 0
Saldo 11.525 9.216 11.625 11.529 11.541 11.548

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Parijsakkoord Klimaatconferentie Parijs 2015 

In 2017 is de Rotterdamse Brandstofaanpak vastgesteld, een vertaling van de nationale brandstofvisie uit 2014. Momenteel wordt gewerkt aan een koersnota 0-emissievisie (stedelijke mobiliteit). Deze koersnota is de eerste stap in de uitwerking van de verduurzaming van mobiliteit ten aanzien van nul emissie mobiliteit.

De visie en de beschrijving en het programma zijn een nadere lokale uitwerking en invulling van het nationale Klimaatakkoord. Deze visie dient als gemeentelijke input voor het Rotterdams Klimaat Akkoord en geeft richting en focus aan de keuze van activiteiten om het gemotoriseerde verkeer in Rotterdam versneld te verschonen.

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoort het resultaat van de activiteiten van Vervoer & Materieel.