Verkeer en vervoer - Ontwikkeling

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur.

We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen.

Voortbouwend op de Rotterdamse Mobiliteitsaanpak (RMA), die in 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld hebben we het Verkeerscirculatieplan Binnenstad opgesteld. Dit plan is op 31 maart 2021 besproken met de raadscommissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit. De behandeling in de voltallige raad is voorzien voor later dit jaar.

We gaan extra inzet plegen op het gebied van verkeersveiligheid. Hiermee spelen we in op de actuele maatschappelijke inzichten rondom verkeersveiligheid in de stad. De basis van de aanpak verkeersveiligheid ligt in het Rotterdam Veilig Vooruit (vastgesteld in de gemeenteraad 2018). Naast de fysieke aanpak van black spots is er steeds meer operationele inzet nodig onder andere voortvloeiend uit bestuurlijke toezeggingen die zijn gedaan. Het betrekken van de samenleving op het gebied van leefbaarheid en veiligheid is nadrukkelijker onderdeel van het werk. Daarnaast zijn er ontwikkelingen zoals toename van de aso/showrijders in de stad, waar het aspect geluid ook nadrukkelijk mee samenhangt, en het toenemende belang dat wordt gehecht aan verbeteringen van de veiligheid rond basisscholen.

Ook gaan we onverminderd door met nemen van maatregelen om fietsers en voetgangers meer ruimte te geven en zodat ondernemers meer ruimte krijgen. Bij de uitvoering van de maatregelen letten we erop dat de maatregelen zoveel als mogelijk aansluiten bij langere termijn ambities uit onder ander de RMA en de Visie Openbare Ruimte.

De coronacrisis heeft ook in 2021 nog steeds een grote invloed op het leven van de Rotterdammers. De verschillende typen maatregelen die het Rijk hanteert en gehanteerd heeft, hebben aanzienlijke effectten op het verplaatsingspatroon van de Rotterdammers en de bezoekers aan onze stad. Ook nu de maatregelen terug geschaald zijn t.o.v. eerder dit jaar, heeft dit nog steeds zijn weerslag op de grootte van de verkeersstromen in de stad en het gebruik van auto, fiets en openbaar vervoer. We blijven de ontwikkelingen op dit gebied op de voet volgen.

In het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)-traject gericht op verbetering van de regionale OV-structuur en een nieuwe oeververbinding, wordt toegewerkt naar een voorkeursbeslissing te nemen in 2022. Op 21 april zijn in dat kader de onderzoeksresultaten ‘zeef 1’ besproken met de raadscommissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit. 

Ontwikkelingen 2022-2025

De doelstellingen van het taakveld die staan vermeld onder 'Wat willen we bereiken' en 'Wat gaan we daarvoor doen' zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die hebben geleid tot afwijkingen in het beoogde effect of de inspanningen. Wel is het duidelijk dat de coronacrisis de nodige onzekerheden met zich meebrengt. Zo is nog onduidelijk wanneer het gebruik van het openbaar vervoer zich weer gaat herstellen en zal er van groei van het gebruik van het openbaar vervoer de komende tijd naar verwachting geen sprake zijn. Steun van het Rijk zal ook de komende jaren nodig zijn om het openbaar vervoer beschikbaar te houden. Ook heeft de crisis waarschijnlijk economische effecten die hun weerslag zullen hebben op het mobiliteitssysteem in zijn geheel. Ondanks deze onzekerheden blijven we vooralsnog echter onverminderd vasthouden aan de voorgestelde investeringen en de beoogde mobiliteitstransitie.

Zo hebben we het voornemen om als onderdeel van Rotterdam Sterker Door te investeren in optimalisatiemaatregelen aan de buscorridors door de Maastunnel (tussen Zuidplein en Rotterdam Centraal) en over de Van Brienenoordbrug (tussen Zuidplein, Stadionpark en Kralingse Zoom).

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren
Effectindicatoren 201820192020202120222023
Relatieve aandeel schone verplaatsingen van en naar de binnenstad* Streefwaarde 61,7% 62,4% 63% 63,7% 64,3%  
Realisatie 61,7% 63,4% 61,2%      

De covid 19-maatregelen hebben een grote impact op mobiliteit in de stad en op de indicator “Meer schone verplaatsingen van en naar de binnenstad”. De indicator laat een flinke terugval zien. Hoewel mensen zijn blijven lopen en fietsen, is het gebruik van het openbaar vervoer dramatisch teruggelopen. Omdat ook het totaal aantal verplaatsingen is gedaald, is de mobiliteit in de stad er in 2020 toch schoner op geworden.

* Bij de begroting 2021 is de reeks 'Realisatie' onjuist gepresenteerd. Realisatie 2019 is per abuis gepresenteerd onder 2020 en realisatie 2018 onder 2019.  

Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Extra capaciteit fietsparkeren in de binnenstad Streefwaarde   1.000 2.000 3.000 4.000  
Realisatie   1.298 2.798      
Aantal gerealiseerde fietsvriendelijke verkeersregelinstallaties Streefwaarde   25 50 75 100  
Realisatie   35 70      

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - OntwikkelingRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves4.2476.1492.3242.3242.3242.324

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.036 632 114 114 114 114
Overige opbrengsten derden 3.217 5.517 2.210 2.210 2.210 2.210
Overige baten -7 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves30.54338.61027.76818.38420.36420.530

Apparaatslasten 10.086 12.150 12.935 12.792 12.899 12.899
Inhuur 1.035 1.433 1.775 1.629 1.736 1.736
Overige apparaatslasten 187 177 201 201 201 201
Personeel 8.864 10.541 10.960 10.962 10.962 10.962
Intern resultaat -1.308 -2.211 -2.699 -2.699 -2.699 -2.699
Intern resultaat -1.308 -2.211 -2.699 -2.699 -2.699 -2.699
Programmalasten 21.766 28.670 17.532 8.292 10.164 10.329
Financieringslasten 0 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 13.480 20.429 8.910 -1.210 -1.075 -339
Kapitaallasten 8.335 8.166 8.622 9.502 11.239 10.668
Overige programmalasten -41 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten -8 75 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -26.297 -32.461 -25.444 -16.060 -18.039 -18.205
Saldo voor reserveringen -26.297 -32.461 -25.444 -16.060 -18.039 -18.205
Reserves12.66015.8148.7754.1195.7875.629

Onttrekking reserves 13.059 15.814 8.775 4.119 5.787 5.629
Toevoeging reserves 399 0 0 0 0 0
Saldo -13.637 -16.647 -16.669 -11.941 -12.253 -12.577

Omschrijving taakveld

Dit taakveld betreft het opstellen en uitvoeren van verkeersbeleid, het nemen van verkeersbesluiten  (waaronder vergunningverlening) ten behoeve van de inrichting van de openbare verkeersinfrastructuur, het verrichten van investeringen in de verkeersinfrastructuur, het nemen van verkeersmaatregelen ten behoeve van verkeersregulering en het beïnvloeden van verkeersgedrag met het oog op verkeersveiligheid en verduurzaming van mobiliteit.