Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Werk en inkomenRealisatie
2021
Begroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves663.640549.485547.527547.312549.084550.499

Bijdragen rijk en medeoverheden 655.170 541.589 535.888 535.559 538.111 540.856
Financieringsbaten 3 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 8.497 7.896 11.638 11.752 10.973 9.642
Overige baten -29 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves848.598811.566790.890777.778777.196774.819

Apparaatslasten 170.051 182.477 171.764 161.438 160.394 159.398
Inhuur 21.194 16.827 3.401 3.564 3.449 3.317
Overige apparaatslasten 4.292 5.346 4.947 4.633 4.636 4.633
Personeel 144.566 160.304 163.415 153.241 152.308 151.448
Intern resultaat -314 -6.075 -3.929 -3.929 -3.929 -3.929
Intern resultaat -314 -6.075 -3.929 -3.929 -3.929 -3.929
Programmalasten 678.861 635.165 623.056 620.269 620.732 619.350
Financieringslasten 0 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 34.538 45.136 40.317 36.587 36.694 35.457
Kapitaallasten 2.378 16 0 0 0 0
Overige programmalasten -1.017 5.658 107 107 107 107
Salariskosten WSW en WIW 49.383 49.378 56.450 55.240 53.441 51.098
Sociale uitkeringen 584.411 523.622 516.191 516.191 516.191 516.191
Subsidies en inkomensoverdrachten 9.169 11.354 9.990 12.144 14.298 16.497
Saldo voor vpb en reserveringen -184.958 -262.082 -243.364 -230.466 -228.112 -224.321
Saldo voor reserveringen -184.958 -262.082 -243.364 -230.466 -228.112 -224.321
Reserves3.09921.0202.1571.4511.451540

Onttrekking reserves 7.337 15.945 2.157 1.451 1.451 540
Toevoeging reserves 4.533 4.627 0 0 0 0
Vrijval reserves 296 9.703 0 0 0 0
Saldo -181.858 -241.062 -241.207 -229.015 -226.661 -223.781

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Werk en inkomenBegroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023 -232.632 -241.207 -229.015 -226.661 -223.781
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2022 -8.430 0 0 0 0
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren bijstandsuitkeringen Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -5.554 0 0 0 0
Actualisatie BUIG 2022 Reserves 476 0 0 0 0
Dichterbij dan je denkt Taakmutaties -478 0 0 0 0
Participatie IU Taakmutaties -267 0 0 0 0
Pleegzorg alleenstaande minderjarige vluchtelingen Taakmutaties -500 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -2.106 0 0 0 0
Begroting na wijzigingen -241.062 -241.207 -229.015 -226.661 -223.781

Toelichting financiële bijstellingen

Dotatie voorziening dubieuze debiteuren bijstandsuitkeringen
De voorziening dubieuze debiteuren (bijstandsontvangers) wordt jaarlijks bij de jaarrekening bepaald op basis van het betaalgedrag van de afgelopen jaren en de nog openstaande vorderingen. Tussentijds worden inschattingen gemaakt hoe groot de voorziening zou moeten zijn. Op basis van het betaalgedrag van het afgelopen jaar blijkt dat de terugbetalingen achterblijven t.o.v. het gemiddelde in de afgelopen jaren. Dit is niet geheel onverwacht gezien de grotere aandacht voor sociaal incasseren, de naweeën vanuit de coronacrisis en de huidige energiecrisis. Dit leidt ertoe dat een extra toevoeging aan de voorziening dubieuze debiteuren van € 5,5 mln noodzakelijk is. Bij de jaarrekening is de definitieve omvang van deze voorziening bekend, maar gezien de omvang en ter voorkoming van mogelijke begrotingsonrechtmatigheden bij de jaarrekening wordt voorgesteld om deze toevoeging in de 10-maandsrapportage te verwerken.
 

Actualisatie BUIG 2022
In de Tweede Herziening 2022 werd een overschot op de BUIG verwacht van circa € 3,0 mln. De inkomsten waren gebaseerd op het nader voorlopig budget 2022 (gepubliceerd eind april). Voor de ramingen van de uitgaven werd uitgegaan van het voorspelde bijstandsvolume vanuit het CPB (Centraal Economisch Plan  2022; gepubliceerd in maart).

Eind september is het definitieve BUIG-budget 2022 (en het voorlopige budget 2023) door SZW bekend gemaakt (voor meer informatie wordt verwezen naar raadsinformatiebrief waarin nader wordt ingegaan op de financiële impact hiervan). Ten opzichte van het nader voorlopig budget is het BUIG-budget voor Rotterdam gedaald met € 5,0 mln (tot € 524 mln). Het effect op de begroting is € 3,5 mln omdat er al rekening werd gehouden met een (kleine) daling.

Op basis van de werkelijke uitkeringslasten in Rotterdam tot en met september is een raming gemaakt van de uitkeringslasten voor het hele jaar. Ten opzichte van de raming in het voorjaar wordt een overschrijding verwacht van circa € 3,0 mln (wat een afwijking is van 0,6%). Deze overschrijding is vooral het gevolg van een hogere gemiddelde kostprijs per uitkering. 

De actualisatie van het te ontvangen BUIG-budget en de verwachte uitkeringslasten voor de rest van het jaar leidt tot een tegenvaller van € 6,5 mln in 2022. Het voorstel is om deze financiële tegenvaller te dekken vanuit de bestemmingsreserve BUIG (die is bedoeld om schommelingen in de BUIG op te vangen). De reserve daalt daarmee van € 25,0 mln naar € 18,5 mln. 

Daarnaast worden er middelen (€ 476) vanuit de BUIG naar de bestemmingsreserve RIM (Rotterdamse Investeringsmotor) cilinder ‘verkoopopbrengst Eneco’ gestort. Dit wordt gedaan in het kader van het Rotterdamse Scholingsfonds. Bij de dekking van dit fonds (vanuit de verkoopopbrengst Eneco) is namelijk afgesproken dat besparingen door uitstroom van bijstandsgerechtigden met een scholingsvoucher terugvloeien naar de RIM (revolverend karakter).
 

Dichterbij dan je denkt
Vanuit de septembercirculaire 2022 is € 478 ontvangen voor 'Dichterbij dan je denkt'. Dit zijn middelen voor de arbeidsmarktregio om de match tussen werkgevers en werkzoekenden uit het onbenut arbeidspotentieel te intensiveren.
 

Participatie IU
In 2020 en 2021 heeft het Rijk een bijdrage verstrekt voor het opvangen van exploitatietekorten bij SW-bedrijven (sociale werkvoorziening). Voor hetzelfde doel worden aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor het eerste kwartaal 2022. Het bedrag van € 267 is toegevoegd aan de integratie-uitkering Participatie.
 

Pleegzorg alleenstaande minderjarige vluchtelingen
Er is voor € 500 aan incidentele middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van de verlengde opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige vluchtelingen. 
 

Technische wijzigingen
Bij de tweede herziening is de taakmutatie Impuls en aanvullend pakket Re-integratie bijstandsgerechtigden van € 2,1 mln abusievelijk onder programma Zorg, Welzijn en Wijkteams verwerkt.  

Risico's en aandachtspunten

Voor het programma Werk en inkomen worden er geen majeure nieuwe risico's verwacht.