Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

De gemeente maakt een veilig gebruik van de ondergrond mogelijk

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Het openbaar toegankelijk maken van de "Bommenkaart Rotterdam" (mei 2019) maakt het voor iedereen nu mogelijk om zelf snel informatie te vinden over de mogelijke aanwezigheid van Niet Gesprongen Explosieven (NGE) in de ondergrond. Er zijn verder geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Wat willen we bereiken

Er worden geen toevalsvondsten gedaan van NGE bij werkzaamheden in verdachte gebieden binnen de gemeente

Stakeholders van projecten in verdachte gebieden zijn op de hoogte van de mogelijke aanwezigheid van NGE en hebben voorzorgsmaatregelen genomen

Bij functiewijziging van een verdachte locatie is het streven om de risico’s van NGE weg te nemen en daarmee de beperkingen op het gebruik van de verdachte locaties op te heffen

Gevonden NGE kunnen op een veilige manier binnen de gemeente worden vernietigd

Wat gaan we daar voor doen

Er worden geen toevalsvondsten gedaan van NGE bij werkzaamheden in verdachte gebieden binnen de gemeente

Stakeholders van projecten in verdachte gebieden zijn op de hoogte van de mogelijke aanwezigheid van NGE en hebben voorzorgsmaatregelen genomen

Bij functiewijziging van een verdachte locatie is het streven om de risico’s van NGE weg te nemen en daarmee de beperkingen op het gebruik van de verdachte locaties op te heffen

Gevonden NGE kunnen op een veilige manier binnen de gemeente worden vernietigd

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOIIRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves-43-1.545876876876876

Bijdragen rijk en medeoverheden -43 -1.545 876 876 876 876
Lasten exclusief reserves3.586613704704704704

Interne resultaat 401 335 365 365 365 365
Interne resultaat 401 335 365 365 365 365
Programmalasten 3.185 278 339 339 339 339
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.514 278 339 339 339 339
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 1.671 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -3.629 -2.158 172 172 172 172
Saldo voor reserveringen -3.629 -2.158 172 172 172 172
Saldo -3.629 -2.158 172 172 172 172

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Begroting 2019Begroting 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023
Voorjaarsnota 2019   2 -10 -10 -10 -10
Bijstellingen Begroting 2020 Categorie          
Knelpunt Bommenregeling Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -245 0 0 0 0
Bommenregeling uitkering Taakmutaties -2.070 0 0 0 0
Doorbelasting overhead van projecten Technische wijzigingen 157 172 172 172 172
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen -2 10 10 10 10
Begroting na wijzigingen   -2.158 172 172 172 172

Toelichting financiële bijstellingen

Knelpunt Bommenregeling

Dit betreft het knelpunt bommenregeling voor 2019 en bestaat onder andere uit de kosten van aankoop panden Cleas de Vrieselaan. Deze kosten komen niet in aanmerking voor vergoeding vanuit de bommenregeling. 

 

Bommenregeling uitkering

In het kader van de bommenregeling is in de meicirculaire 2019 van het gemeentefonds aan de gemeente Rotterdam een suppletie-uitkering toegekend van 70% van de uitvoeringskosten. Hiervan heeft € 535 betrekking op de door de gemeente gemaakte kosten en € 1,5 mln op declaraties van derden. Met deze bijstelling wordt de suppletie uitkering opgenomen in de begroting.

 

Doorbelasting overhead van projecten

De toelichting op de bijstelling is opgenomen onder ‘samenvatting bijstellingen’.

 

Diverse bijstellingen

Dit betreft diverse kleine bijstellingen.

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van beleid, toezicht en ruiming van Niet Gesprongen Explosieven (NGE) uit WOII.

In 2020 wordt door het Rijk een landelijke kenniscentrum opgericht dat gemeenten gaat ondersteunen bij vragen rondom het opsporen en ruimen van NGE. Het kenniscentrum krijgt ook de opdracht een normenkader te ontwikkelen hoe om te gaan met NGE.