Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een duurzaam en goed werkend gemeentelijk wagenpark en circulaire inzamelmiddelen. Het is noodzakelijk om de emissie van schadelijke stoffen door uitstoot van de gemeentelijke (interne) mobiliteit in Rotterdam te voorkomen dan wel te verminderen ten behoeve van het klimaat en de gezondheid van de Rotterdammer. Rotterdam heeft bovendien een voorbeeldfunctie

Deze doelstelling is gekoppeld aan de programmadoelstelling: Een duurzaam, energiezuinig Rotterdam, met een betere luchtkwaliteit

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.
 

Wat willen we bereiken

Het gehele gemeentelijke wagenpark is in 2030 emissieloos

Wat gaan we daar voor doen

Het gehele gemeentelijke wagenpark is in 2030 emissieloos

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Vervoer & MaterieelRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves38.99739.43340.19340.42640.98041.691

Bijdragen rijk en medeoverheden -678 -636 -636 -636 -636 -636
Overige opbrengsten derden 42.591 43.569 43.079 43.312 43.866 44.577
Overige baten -2.916 -3.500 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250
Lasten exclusief reserves28.40029.57331.09829.76030.25930.972

Apparaatlasten 7.906 10.021 9.877 9.825 9.770 9.772
Inhuur 39 104 107 107 107 107
Overige apparaatslasten 164 462 24 17 -14 -12
Personeel 7.703 9.456 9.746 9.701 9.677 9.677
Interne resultaat -38.202 -28.714 -28.571 -28.571 -28.571 -28.571
Interne resultaat -38.202 -28.714 -28.571 -28.571 -28.571 -28.571
Programmalasten 58.696 48.266 49.792 48.506 49.060 49.771
Financieringslasten 0 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 30.130 20.311 21.256 19.707 19.628 19.627
Kapitaallasten 26.290 25.630 26.211 26.474 27.107 27.819
Overige programmalasten 2.276 2.325 2.325 2.325 2.325 2.325
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 10.597 9.860 9.095 10.666 10.720 10.719
Vennootschapsbelasting000000

Saldo voor reserveringen 10.597 9.860 9.095 10.666 10.720 10.719
Reserves01.4401.860340340340

Onttrekking reserves 0 1.440 1.860 340 340 340
Toevoeging reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo 10.597 11.300 10.955 11.006 11.060 11.059

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Begroting 2019Begroting 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023
Voorjaarsnota 2019   10.867 10.942 10.993 11.048 11.046
Bijstellingen Begroting 2020 Categorie          
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Energietransitie Reserve 0 0 0 0 0
Invulling concernbrede opgaven Technische wijzigingen 412 0 0 0 0
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen 21 13 13 13 13
Begroting na wijzigingen   11.300 10.955 11.006 11.060 11.059

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten

Als gevolg van de bijstelling van het krediet voor 2019 zijn de kapitaallasten in de meerjarenbegroting geactualiseerd.

 

Bestemmingsreserve Energietransitie

De bijstelling op de bestemmingsreserve betreft de toedeling van de energietransitiemiddelen voor de goedgekeurde projecten in 2019 en 2020. In de paragraaf energietransitie wordt de inzet van deze middelen in zijn geheel toegelicht.

 

Invulling concernbrede opgaven

De financiële dekking op de concernbrede opgave met betrekking tot de Digitaliseringsagenda en Concernhuisvesting is aangepast. Voor dit taakveld betekent het een bijstelling van € 412.

 

Diverse bijstellingen

Dit betreft diverse bijstellingen.

 

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Parijsakkoord Klimaatconferentie Parijs 2015 

In 2017 is de Rotterdamse Brandstofaanpak vastgesteld, een vertaling van de nationale brandstofvisie uit 2014. Momenteel wordt gewerkt aan een koersnota 0-emissievisie (stedelijke mobiliteit). Deze nota is de eerste stap in de uitwerking van de verduurzaming van mobiliteit ten aanzien van nul emissie mobiliteit.

De visie en de beschrijving en het programma zijn een nadere lokale uitwerking en invulling van het nationale Klimaatakkoord. Deze visie dient als gemeentelijke input voor het Rotterdams Klimaat Akkoord en geeft richting en focus aan de keuze van activiteiten om het gemotoriseerde verkeer in Rotterdam versneld te verschonen. Na vaststelling van de visie door het College vindt de uitwerking in (adaptieve) strategieën en aanpak plaats in de loop van 2019.

 


 

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoort het resultaat van de activiteiten van Roteb Lease.