Maatwerkdienstverlening 18-

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Samenhangende aanpak voor kwetsbare jongeren en/of kwetsbare gezinnen

Versterken van next skills en jong leiderschap

Passende, tijdige en integrale hulp van het lokale wijknetwerk, om het beroep op dure gespecialiseerde jeugdhulp te verminderen (verschuiving van de achterkant naar de voorkant)

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document
 • Samenhangende aanpak voor kwetsbare jongeren en/of kwetsbare gezinnen.
 • Versterken van next skills en jong leiderschap: de stijgende lijn van investeringen in de sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen en jongeren in de stad wordt in 2019 doorgezet. Dit betreft vooral preventieve interventies die effectief zijn om risico’s tegen te gaan, zoals angst, depressie, agressie en probleemgedrag. Daarnaast is het innovatieplatform Walstroom van start gegaan waar de gemeente met professionals uit de praktijk en wetenschappers samen bouwt aan werkende aanpakken op het gebied van next skills en jong leiderschap.
 • Passende, tijdige en integrale hulp van het lokale wijknetwerk, om het beroep op dure gespecialiseerde jeugdhulp te verminderen (verschuiving van de achterkant naar de voorkant). Hoe doen we dat? In alle gebieden organiseren wij met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wijkgerichte bijeenkomsten op het verstevigen van de ketensamenwerking tussen partners die een rol spelen bij het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren.
 • Om de samenwerking binnen de wijknetwerken te optimaliseren is in 2019 per gebied een ‘Lokale verbeteragenda’ gemaakt. Omdat de zwaarte van de opgaven en de netwerken per gebied of wijk verschillend zijn is gekozen voor lokaal maatwerk. In het ene gebied is de agenda het verbeteren van op- en afschaling van het wijkteam en in het andere gebied de kennis over vroegsignalering.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Jeugdhulp

Preventie

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Jeugdhulp

Preventie

Effect indicatoren 201820192020202120222023
Doelrealisatie Jeugdhulp* Streefwaarde   In ontwikkeling***
Realisatie            
Uitval Jeugdhulp** Streefwaarde   In ontwikkeling***
Realisatie            
* Bij afronding van een traject wordt vastgesteld of de doelen van de hulp behaald zijn. Deze doelrealisatie wordt met vier sub-indicatoren in beeld gebracht:
 • De mate waarin cliënten na jeugdhulp zonder hulp verder kunnen
 • De mate waarin er na beëindiging van de jeugdhulp geen nieuwe start hulp is
 • De mate waarin er sprake is van afname problematiek / toename zelfredzaamheid / toename participatie
 • De mate waarin de overeengekomen doelen zijn gerealiseerd.
** De indicator is nog in ontwikkeling. De bedoeling is dat deze indicator het aantal cliënten weergeeft dat eenzijdig en voortijdig de behandeling of begeleiding stopt. Hoe lager deze indicator hoe beter de Jeugdhulp aansluit bij de behoeften van de jeugdige.
*** De gegevens m.b.t. deze indicatoren komen op dit moment enkel beschikbaar via het CBS, deze cijfers zijn minder geschikt omdat bijvoorbeeld geen onderscheid wordt gemaakt tussen lokale en regionale hulp. De GR Jeugdhulp neemt binnenkort een besluit over de next-best alternatieven. Gestreefd wordt om in de loop van 2019 met realisatiecijfers te komen.
Prestatie indicatoren 20192020202120222023
Aantal huisartsen met een POH GGZ* Streefwaarde 15 25 35 40  
Realisatie 14        
* De POH Jeugd & Gezin is een nieuwe functie. Waar het gaat om de implementatie daarvan bij de gezondheidscentra doen de twee grootste hier volop aan mee. Het bereiken van de kleinere (zelfstandige) praktijken kost meer tijd. De uitrol van POH Jeugd & Gezin is feitelijk in 2019 gestart.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Maatwerkdienstverlening 18-Realisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves158414201013.50013.500

Bijdragen rijk en medeoverheden 144 414 201 0 13.500 13.500
Overige opbrengsten derden 14 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves42.02545.00849.29847.22461.08558.580

Apparaatlasten 59 447 675 667 662 581
Inhuur 59 44 97 97 97 61
Overige apparaatslasten 0 11 8 8 8 35
Personeel 0 391 570 561 557 485
Interne resultaat 683 789 707 494 494 494
Interne resultaat 683 789 707 494 494 494
Programmalasten 41.283 43.772 47.916 46.063 59.929 57.505
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.694 5.172 15.023 13.721 28.410 24.737
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 32.325 32.636 28.512 28.012 27.262 28.512
Subsidies en inkomensoverdrachten 6.264 5.963 4.382 4.329 4.257 4.257
Saldo voor vpb en reserveringen -41.867 -44.594 -49.097 -47.224 -47.585 -45.080
Saldo voor reserveringen -41.867 -44.594 -49.097 -47.224 -47.585 -45.080
Reserves0-10.5822.582000

Onttrekking reserves 0 4.418 6.966 0 0 0
Toevoeging reserves 0 15.000 4.384 0 0 0
Saldo -41.867 -55.176 -46.515 -47.224 -47.585 -45.080

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Begroting 2019Begroting 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023
Voorjaarsnota 2019   -46.430 -43.087 -43.489 -43.778 -43.778
Bijstellingen Begroting 2020 Categorie          
Stelpost extra middelen Rijk voor jeugdzorg (vanaf 2022) Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Mutatie bestemmingsreserve Tweedelijns WMO en Jeugdhulp 2019 en 2020 Reserves -8.304 0 0 0 0
Mutatie Rijksbijdrage Doeluitkering Jeugdhulp kinderen in een AZC Taakmutaties -150 -108 -108 -108 -108
Mutatie rijksbijdrage leeftijdsgrenzen gezinshuizen Taakmutaties -106 -301 -379 -460 -553
Mutatie Rijksbijdrage voogdij 18+ Taakmutaties -395 -4.083 -4.089 -4.084 -4.078
Verhoging inzet domein jeugd Technische wijzigingen 529 1.038 806 806 806
Invulling opgaven voorjaarsnota Technische wijzigingen 17 26 35 39 39
Terugdraaien intensiveringen coalitieakkoord Technische wijzigingen 0 0 0 0 2.592
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen -337 0 0 0 0
Begroting na wijzigingen   -55.176 -46.515 -47.224 -47.585 -45.080

Toelichting financiële bijstellingen

Stelpost extra middelen Rijk voor jeugdzorg (vanaf 2022)

Het Rijk heeft voor de periode 2019 - 2021 extra middelen jeugdzorg beschikbaar gesteld. Vanaf 2022 zijn deze extra middelen niet meer opgenomen in de algemene uitkering van het gemeentefonds. De gemeente Rotterdam verwacht echter ook na 2021 deze middelen structureel nodig te hebben. Daarom zijn deze middelen vanaf 2022 als stelpost in de meerjarenbegroting opgenomen.

De toezichthouder accepteert de opname van deze stelpost tot een maximum van het landelijk totaal van € 300 miljoen voor 2021. Voor Rotterdam komt dit neer op een jaarbedrag van € 13,5 mln. Hierom zijn de baten en de lasten voor Jeugd in 2022 en 2023 in de huidige meerjarenbegroting opgehoogd.

 

Mutatie bestemmingsreserve Tweedelijns WMO en Jeugdhulp 2019 en 2020

2019: Het te dekken tekort op jeugdhulp is € 24.381 (€ 3.781 hoger dan bij voorjaarsnota geraamd). Dit bedrag heeft betrekking op de taakvelden wijkteams en WMO-loketten,  maatwerkdienstverlening 18- en geëscaleerde zorg 18-. Oorzaken van het tekort zijn hogere lasten voor Zorg in Natura, Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond en ambulante hulp in thuissituaties.

Verder is in het gemeentefonds tot en met 2023 per saldo € 8 mln extra beschikbaar gekomen voor tekorten jeugdhulp. Dit wordt in 2019 toegevoegd aan de bestemmingsreserve Tweedelijns WMO en Jeugdhulp.

2020: Het beschikbare bedrag ter dekking van tekorten op jeugdhulp is € 18.101. Dat is € 4.101 hoger dan bij voorjaarsnota geraamd. Oorzaak is een toevoeging aan de bestemmingsreserve vanwege een hogere uitkering gemeentefonds. Dit bedrag is als volgt over de taakvelden verdeeld: taakveld Maatwerkdienstverlening 18-: € 3.656; taakveld Geëscaleerde zorg 18-: € 445.

 

Mutatie Rijksbijdrage Doeluitkering Jeugdhulp kinderen in een AZC

Vanaf 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor organisatie en financiering van jeugdhulp aan kinderen in een AZC. Hiervoor ontvangt de gemeente een rijksbijdrage.

 

Mutatie rijksbijdrage leeftijdsgrenzen gezinshuizen

Met deze rijksbijdrage wordt verruiming van de verlengde jeugdhulp (voor kinderen vanaf 18 jaar) in gezinshuizen gefinancierd.

 

Mutatie Rijksbijdrage voogdij 18+

Voor 2019 is de gemeente Rotterdam gecompenseerd voor het niet toereikende budget in eerdere jaren. Voor 2020 en verder geldt dat de compensatieregeling, die liep tot en met 2019, is verlengd. Vanaf 2021 gaat toepassing van het nieuwe woonplaatsbeginsel in. Vanaf dan wordt de integratie-uitkering Voogdij/18+ opgenomen in de algemene uitkering. Toepassing van het woonplaatsbeginsel heeft overigens nadelige financiële gevolgen voor gemeente Rotterdam (zie ook paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing).

 

Verhoging inzet domein jeugd

Het college heeft een groot aantal ambities op het gebied van Jeugd geformuleerd waar uitwerking aan gegeven wordt en wat capaciteitsuitbreiding vergt. Dit heeft geleid tot verschuiving tussen programma en apparaat.

 

Invulling opgaven voorjaarsnota

Bij de voorjaarsnota is binnen dit taakveld dekking gevonden voor de opgaven Digitaliseringsagenda en Concernhuisvesting. Deze bijstelling is een verdere invulling van deze dekking.

 

Terugdraaien intensiveringen coalitieakkoord

In de Voorjaarsnota 2019 is besloten om de intensiveringen uit het coalitieakkoord voor jaarschijf 2023 terug te draaien. Dit betreft het terugdraaien van:

 • praktijkondersteuners jeugd Geestelijke Gezondheidszorg
 • intensivering onderwijszorgarrangementen
 • coalitieakkoord intensiveringen overhead

De toelichting op de bijstelling is opgenomen onder ‘Samenvatting bijstellingen’.

 

Diverse bijstellingen

Dit heeft betrekking op saldoneutrale wijzigingen over taakvelden heen. Hierin zit de verwerking van een verwachte bijdrage van € 65 uit het transformatiefonds van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp; personele inzet is nodig om de transformatie van de regionale jeugdhulp vorm te geven.

Omschrijving taakveld

Elke jonge Rotterdammer moet gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Dit doen we door stevige preventie in te zetten: gericht op de meest relevante factoren (beschermende factoren en risicofactoren) die bijdragen aan een kansrijke, veilige en gezonde ontwikkeling van jeugdigen. Met het beleidskader Jeugd ‘Rotterdam Groeit’ zetten we in op het voorkomen van problematiek en het versterken van perspectief. We stimuleren jonge Rotterdammers daarom mee te doen in de stad, bieden lichte ondersteuning als dat zelfstandig of als gezin niet voldoende lukt en wanneer de omgeving dat zelf niet kan bieden. Als het noodzakelijk is, zetten we jeugdhulp in. Vormen van jeugdhulp die onder dit taakveld vallen zijn doelgroepenvervoer jeugd, jeugdhulp in gezinsarrangementen, PGB Jeugd, Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie en Onderwijs Zorg arrangementen.

Tegelijkertijd scheppen we de juiste voorwaarden voor jeugdigen waarmee het wel goed gaat, zodat zij zich nog beter kunnen ontwikkelen.