Maatwerkvoorziening (Wmo)

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren

De gemeente vindt het belangrijk dat Rotterdammers die ondersteuning nodig hebben dat krijgen, maar ook dat de uitgaven aan Wmo-maatwerkvoorzieningen zich binnen de beschikbare kaders bevinden. Omdat de beschikbare kaders vanuit het Rijk worden bepaald, zijn we blijvend in overleg met het Rijk dat voldoende financiële middelen beschikbaar worden gesteld.

 

Langer Thuis Akkoord

Het Langer Thuis Akkoord is een belangrijk actiepunt in het uitvoeringsprogramma Rotterdam, Ouder en wijzer dat voor het zomerreces aan de Raad is toegezonden. Op 20 februari 2019 organiseerde de gemeente Rotterdam de startbijeenkomst Langer Thuis Akkoord. We gingen met vijftig deelnemers in gesprek, van corporaties en ontwikkelaars tot zorg- en welzijnspartijen. Onderwerp was de Rotterdamse opgave voor geschikte woningen voor ouderen naar 2035. Ook gingen deelnemers vanuit hun eigen expertise met elkaar in gesprek over een Rotterdamse proeftuin voor vernieuwende woonzorgconcepten, ouderenhubs en tussenvoorzieningen. Belangrijke rode draden van deze bijeenkomst: de intentie om met elkaar, als coalition of the willing, aan de slag te gaan op concrete locaties, een oproep van alle partijen om de wensen van ouderen als vertrekpunt te nemen voor bouwontwikkelingen en de ontwikkeling van zorgvastgoed naar zorgzame wijken.

Eind 2019 ondertekent de gemeente het Langer Thuis Akkoord voor 2019-2025. Het akkoord geeft inzage in de projecten en plannen en gebiedsgerichte afspraken binnen de gebieden, waar de opgave het grootst is voor de periode tot 2025. Het Langer Thuis Akkoord besteedt ook aandacht aan de andere ambities binnen de pijler Wonen en woonomgeving, zoals toegankelijke buitenruimte. Het akkoord is niet het sluitstuk, maar het is een groeiproces met diverse coalities van partijen, die de realisatie van de Rotterdamse opgave hoog op hun agenda hebben staan.

Op dit moment wordt samen met de partijen hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het concept ouderenhubs. De ouderenhub biedt de mogelijkheid om gebiedsgericht verschillende ambities uit het uitvoeringsprogramma op te pakken; vitale woongemeenschappen, fysieke toegankelijkheid, samenwerking medisch sociaal domein, passende integrale zorg en ondersteuning, het realiseren van (nieuwe) woonzorgconcepten, zelfstandige aanpasbare woningen en/of specifieke ouderenwoningen. Dit jaar wordt gestart met de ontwikkeling van twee ouderenhubs in Prinseland/Het Lage Land en in Hoogvliet.

 

Hulpmiddelen

Vanaf 1 mei 2019 zijn de nieuwe contracten met drie hulpmiddelenleveranciers van start gegaan. Het betreft leveranciers die ook voorheen door de gemeente voor de hulpmiddelen gecontracteerd waren.  Door de nieuwe contracten zien we een (verwachte) stijging van de uitgaven op dit taakveld gelet op de hogere, marktconforme, tarieven. Tegelijkertijd verwachten we dat de dienstverlening voor de Rotterdammer door de nieuwe contractafspraken verbetert. Een voorbeeld daarvan is dat cliënten vanaf 1 mei kunnen kiezen voor één van de leveranciers.

 

Eigen bijdrage

Met ingang van 1 januari 2019 is vanuit het Rijk een inkomensonafhankelijk abonnementstarief ingevoerd voor de eigen bijdragen voor de extramurale Wmo voorzieningen (maximaal € 17,50 per 4 weken). Mede door deze maatregel doen meer Rotterdammers een beroep op de gemeente voor een Wmo-maatwerkvoorziening. Met name bij de doelgroep ouderen is sinds eind 2018 een stijging te zien van in het aantal aanvragen voor Wmo-ondersteuning. Deze stijging heeft zich gedurende de eerste helft van 2019 doorgezet met als gevolg meer uitgaven op dit taakveld

Wat willen we bereiken

Rotterdammers zijn instaat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren

Wat gaan we daar voor doen

Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Maatwerkvoorziening (Wmo)Realisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves90000000

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 900 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves8.3027.9317.6837.6777.6777.677

Apparaatlasten 0 81 82 77 77 77
Inhuur 0 0 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 0 1 1 1 1 1
Personeel 0 80 81 76 76 76
Interne resultaat 92 0 0 0 0 0
Interne resultaat 92 0 0 0 0 0
Programmalasten 8.210 7.850 7.600 7.600 7.600 7.600
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 75 0 0 0 0 0
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 7.710 7.850 7.600 7.600 7.600 7.600
Subsidies en inkomensoverdrachten 425 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -7.402 -7.931 -7.683 -7.677 -7.677 -7.677
Saldo voor reserveringen -7.402 -7.931 -7.683 -7.677 -7.677 -7.677
Saldo -7.402 -7.931 -7.683 -7.677 -7.677 -7.677

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Begroting 2019Begroting 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023
Voorjaarsnota 2019   -7.680 -7.683 -7.677 -7.677 -7.677
Bijstellingen Begroting 2020 Categorie          
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen -251 0 0 0 0
Begroting na wijzigingen   -7.931 -7.683 -7.677 -7.677 -7.677

Toelichting financiële bijstellingen

Diverse bijstellingen

Deze technische wijzigingen zijn het gevolg van diverse budget verschuivingen.

 

Omschrijving taakveld

Dit taakveld omvat de ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) voor zover het hulpmiddelen en woningaanpassingen betreft voor mensen die zelfstandig wonen. In de taakvelden Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo en Geëscaleerde zorg 18+ worden de andere maatwerkvoorzieningen Wmo toegelicht.