Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Iedereen doet mee naar vermogen: Rotterdammers leveren een tegenprestatie naar vermogen, die ze zelf mogen invullen in de vorm van mantelzorg, vrijwilligerswerk, taalcursus, beweegtraining of eerst werken aan persoonlijke problematiek.

Jongerenloket: Het begeleiden van jongeren naar werk en/of onderwijs.

Jongerenloket: Rotterdamse jongeren (27-) gaan pas van school als zij een baan hebben.

Jongerenloket: wij helpen jonge statushouders (27-) aan werk of helpen hen om zich daarop voor te bereiden of begeleiden hen naar school.

Prestatie010

In deze collegeperiode komt de mens achter de werkzoekende meer centraal te staan en leggen we de nadruk op de persoonlijke ontwikkeling van werkzoekenden.

Door middel van passende dienstverlenging op maat, aangevuld met een re-integratietraject waar mogelijk, proberen we voor deze werkzoekenden de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Ca. 9.000 werkzoekenden, waarbij de verwachting is dat zij arbeidspotentie hebben, krijgen vanuit één vast contactpersoon intensievere begeleiding. Onze ambitie is om jaarlijks 1.000 werkzoekenden de stap naar een re-integratietraject te laten maken of direct uit te laten stromen uit de uitkering.

In 2019 is dit gelukt. Vorig jaar hebben 743 werkzoekenden de stap gezet richting re-integratietrajecten bij domein Werk om aldaar hun afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en waar mogelijk de stap te zetten naar een betaalde baan. Daarnaast hebben 276 werkzoekenden vorig jaar vanuit hun Prestatie010 de directe stap naar betaald werk gezet.

Dit jaar wordt de dienstverlening aan en activering van werkzoekenden met een uitkering (doelgroep Prestatie010) verstevigd doorgezet. We onderhouden intensief contact met 9.000 meest kansrijke werkzoekenden, gericht op het zetten van stappen van persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling, het ondernemen van maatschappelijke activiteiten en toeleiding naar re-integratietrajecten. Tot op heden zijn meer dan 400 werkzoekenden toegeleid naar re-integratie of hebben betaald werk gevonden, daarmee is de ambitie van 1.000 dit jaar goed op weg. Er worden daarnaast contacten gelegd met circa 10.000 werkzoekenden die minder kansrijk zijn, de contacten worden per gebied ingezet (tenminste 1 x per jaar). Bij specifieke hulpvragen wordt er ondersteuning geboden of doorverwezen naar wijkteams, welzijn of zorg. In de Coronaperiode wordt de dienstverlening doorgezet via mail, app, videobellen en gesprekken op locatie in Huizen van de Wijk. Kwetsbare burgers worden geholpen met hun hulpvragen van diverse aard, in het bijzonder werkzoekenden boven de 60 jaar en mensen met gezondheidsproblemen maar ook met alleenstaanden. Er zijn diverse nieuwe initiatieven van de grond gekomen, zoals wijkwandelcoachen met werkzoekenden, deurbezoeken bij werkzoekenden die niet reageren op telefonisch contact. Er wordt intensief ingezet om eventuele schulden van werkzoekenden bespreekbaar te maken, waarbij werkzoekenden kunnen worden doorgezet naar trajectbegeleiders schulddienstverlening. Medewerkers volgen daarnaast trainingen gericht op het herkennen van burgers met licht verstandelijke beperking. Taaltrajecten bij welzijnsorganisaties worden aangeboden en zijn
beschikbaar. Binnen de afdeling is er een ontwikkeltraject gestart voor werkzoekenden om hen een volgende stap te kunnen zetten in hun ontwikkeling. Afgelopen periode zijn er ruim 1.200 werkzoekenden die een stap hebben gezet in hun ontwikkeling, die wordt vastgesteld aan de hand van een stappenteller.

 

Jongerenloket

  • De Coronacrisis heeft grote impact op de dienstverlening van het Jongerenloket. Tot maart lagen we op koers de ambitie van 1.950 jongeren in de bijstand waar te maken. Vanaf maart is de instroom explosief toegenomen, terwijl de uitstroom juist is gedaald. In augustus is het aantal jongeren met een bijstandsuitkering gegroeid naar 3.081. Het CPB voorspelt dat deze groei in 2021 nog verder gaat oplopen.
  • Als gevolg van deze hoge instroom liep de wachttijd tot een intakegesprek in maart op tot 3 weken. Dit is boven de gestelde norm van 2 weken. Het Jongerenloket heeft extra medewerkers ingezet op het intakegesprek waardoor in april het intakegesprek weer binnen de norm was.

  • Terwijl de afgelopen jaren het bestand van het jongerenloket steeds complexer werd, stromen er door Corona jongeren in met een kortere afstand tot de arbeidsmarkt. In samenwerking met W&I ontwikkelt het Jongerenloket een nieuw team gericht op uitstroom. Naar verwachting is dit team in oktober operationeel.

  • De uitstroom van jongeren uit de bijstand is vanaf maart t/m mei gehalveerd t.o.v. 2019. In juni  en juli was de uitstroom vergelijkbaar met 2019 terwijl het aantal jongeren met een korte afstand tot de arbeidsmarkt veel hoger ligt dan in 2019.

  • Het is onzeker hoe de arbeidsmarkt voor jongeren zich de komende periode gaat ontwikkelen. Het jongerenloket monitort de ontwikkelingen op de voet en past indien nodig haar dienstverlening en ambities aan op de nieuwe omstandigheden.

Ontwikkelingen 2021-2024

Prestatie010

Door de oplopende werkloosheid wordt de concurrentie tussen werkzoekenden op de arbeidsmarkt groter. Voor sommige werkzoekenden zal werken bij een regulier werkgever daardoor nog moeilijker bereikbaar zijn. Daarom kijkt de afdeling Prestatie010 naar andere manieren van dienstverlening voor werkzoekenden die het meest ver verwijderd zijn van regulier werk: het inzetten van een Wijkbasisbaan. Hiermee wordt aansluiting gevonden bij de aanbevelingen van onder andere Commissie Borstlap en de WRR.
 
In 2020 onderzoekt de Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt (onder andere Erasmus Universiteit en SEOR) de perspectieven, kansen en risico’s van het concept Wijkbasisbaan. Ondertussen wordt er ervaring opgedaan in de praktijk. Samen met bedrijven wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn en wordt getracht de eerste werkzoekenden op een Wijkbasisbaan te plaatsen. De uitkomsten van het experiment worden samen met de onderzoeksresultaten geëvalueerd. Op basis van die evaluatie kan de Wijkbasisbaan uitgebreid worden.
 
Ondertussen blijft de afdeling Prestatie010 kwetsbare werkzoekenden activeren naar en begeleiden op een passende Prestatie010 zodat iedereen meedoet in de samenleving.
 

Jongerenloket

Het CPB voorspelt dat de gevolgen van de Coronacrisis in 2021 leiden tot een verdere verhoging van het aantal jongeren met een bijstandsuitkering. In 2022 zal het aantal jongeren in de bijstand vergelijkbaar zijn aan 2021.  De verwachting is dat er pas in 2023 weer een afname van het aantal jongeren met een bijstandsuitkering gaat plaatsvinden.
 
In samenwerking met W&I wordt in 2020 een nieuw team geformeerd. Dit team is gespecialiseerd in het maximaal ondersteunen van uitstroom van jongeren met een korte afstand tot de arbeidsmarkt naar werk en onderwijs. Dit team blijft naar verwachting t/m 2024 bestaan. Om de caseload van onze consulenten van zowel dit team als van de teams gericht op multi-problematiek binnen de norm te houden, is extra capaciteit nodig. Hiervoor is een claim ingediend.
 
Het is onzeker hoe de arbeidsmarkt voor jongeren zich de komende periode gaat ontwikkelen. Het Jongerenloket monitort de ontwikkelingen op de voet en past indien nodig haar dienstverlening en ambities aan op de nieuwe omstandigheden.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Prestatie010: Iedere stap telt

Jongerenloket

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Prestatie010: Iedere stap telt

Jongerenloket

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Ambitie ‘Iedere stap telt’. Aantal werkzoekenden vanuit doelgroep Prestatie010 doorgestroomd naar domein Werk of direct naar een betaalde baan. Streefwaarde n.v.t. 1.000 1.000 1.000 1.000  
Realisatie n.v.t. 1.019 404*      
Jongerenloket. Aantal jongeren in de bijstand (incl. statushouders) Streefwaarde 2.550 2.200 2.200 2.080 2.080  
Realisatie 2.235 2.037 3.035      
Jongerenloket. Aantal jonge statushouders in de bijstand Streefwaarde 620 585 545 501 501  
Realisatie 630 468 486      
Jongerenloket. Aantal jongeren uitstroom Streefwaarde 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150  
Realisatie 1.557 1.345 779      
*augustus 2020
Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Jongerenloket. % jongeren binnen 2 weken intake gesprek Streefwaarde 100% 100% 100% 100% 100%  
Realisatie 90% 100% 100%      
Jongerenloket. % jonge statushouders binnen 3 weken een gesprek Streefwaarde 100% 100% 100% 100% 100%  
Realisatie 100% 100% 100%      

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Arbeidsparticipatie - MaatschappelijkRealisatie 2019Begroting
2020 (2e Herz.)
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves2.3552.1942.9423.5421.5421.542

Bijdragen rijk en medeoverheden 2.344 2.170 2.918 3.518 1.518 1.518
Overige opbrengsten derden 11 24 24 24 24 24
Lasten exclusief reserves17.50821.08120.73820.59420.19218.802

Apparaatslasten 15.893 15.820 16.670 16.525 16.626 15.236
Inhuur 2.505 2.402 1.324 1.324 744 744
Overige apparaatslasten 459 261 422 422 903 903
Personeel 12.929 13.158 14.923 14.778 14.979 13.589
Intern resultaat 52 184 2 2 2 2
Intern resultaat 52 184 2 2 2 2
Programmalasten 1.563 5.077 4.066 4.068 3.565 3.565
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 934 3.697 4.066 4.067 3.564 3.564
Overige programmalasten 1 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen -18 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 646 1.380 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -15.152 -18.887 -17.796 -17.052 -18.650 -17.260
Saldo voor reserveringen -15.152 -18.887 -17.796 -17.052 -18.650 -17.260
Reserves20000000

Onttrekking reserves 200 150 0 0 0 0
Toevoeging reserves 0 150 0 0 0 0
Saldo -14.952 -18.887 -17.796 -17.052 -18.650 -17.260

Financiële bijstellingen

2e HerzieningBegroting 2021
Bijstellingen Arbeidsparticipatie - MaatschappelijkBegroting 2020Begroting 2021Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Eerste Herziening 2020 -18.663 -18.110 -15.345 -14.995 -14.995
Bijstellingen Tweede Herziening 2020 / Begroting 2021 -224 314 -1.707 -3.655 -2.265
Structureel maken van intensiveringen Kwetsbare Rotterdammers / Prestatie 010 / Statushouders uit coalitieakkoord Intensiveringen 0 0 0 -2.000 -1.000
Concernbrede lagere overige arbeidskosten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 29 0 0 0 0
Tijdelijk wegvallen ESF-inkomsten Jongerenloket Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 -600 0 0 0
Uitbreiding formatie vanwege hogere raming bijstandsvolume (Berenschot) Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 -1.482 -1.404 -1.076 -686
Bestemmingsreserve Noodfonds Reserves -150 0 0 0 0
Regio Deal Rotterdam Zuid Taakmutaties 0 2.700 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -103 -304 -303 -578 -578
Begroting na wijzigingen -18.887 -17.796 -17.052 -18.650 -17.260

Toelichting financiële bijstellingen

Structureel maken van intensiveringen Kwetsbare Rotterdammers / Prestatie 010 / Statushouders uit coalitieakkoord

In 2018 is een aantal intensiveringen gestart door de huidige coalitie om kwetsbare Rotterdammers, statushouders en vrijwilligers te begeleiden naar werk. De genoemde doelgroepen vragen om een intensievere begeleiding, waarvoor een grotere personele inzet nodig is en andere instrumenten. De intensiveringen lopen tot en met 2022. Er moet ook na 2022 worden geïnvesteerd in deze kwetsbare groepen. De sociale netwerken in de wijk die zorgvuldig zijn opgebouwd in de afgelopen jaren moeten worden onderhouden. Dit doen we door de intensivering van in totaal € 4 mln per jaar voor 100% voort te zetten in 2023 en voor 50% in 2024. Om de dienstverlening van
Prestatie010 (doelgroep vrijwilligers) op peil te houden is, wordt het budget voor dit taakveld verruimd met € 2 mln in 2023 en € 1 mln in 2024. Voor het extra budget voor de begeleiding naar werk van kwetsbare Rotterdammers en statushouders, zie taakveld Arbeidsparticipatie-werk.

 

Concernbrede lagere overige arbeidskosten

Vanwege corona wordt er in 2020 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen, reizen en catering. De begroting is hierop aangepast.

 

Tijdelijk wegvallen ESF-inkomsten Jongerenloket

Betreft het opvangen van wegvallende baten door uitblijven van Europese subsidie in 2020 van het Europees Sociaal Fonds (ESF). De verwachting is dat de inkomsten vanuit deze ESF-subsidie vanaf het tweede halfjaar 2021 weer beschikbaar zijn. Dit zal wel op een lager niveau zijn dan bij de vorige EU-begrotingsronde. Het geld is bedoeld voor de uitvoering van wettelijke taken van de gemeente in het kader van de participatiewet (jongeren <27). Mede gezien de corona-gerelateerde groei van het aantal werkzoekenden wordt voorgesteld om deze dip in financiering vanuit het Europees Sociaal Fonds tijdelijk te compenseren zodat het uitvoeringsapparaat op peil kan worden gehouden.

 

Uitbreiding formatie vanwege hoger bijstandsvolume

De geactualiseerde meerjarenraming van het aantal bijstandsuitkeringen heeft gevolgen voor de omvang van de formatie. Op basis van de volumeontwikkeling en de zogeheten Berenschotnorm is de formatie voor dienstverlening aan werkzoekenden meerjarig aangepast. Binnen dit taakveld wordt in de jaren 2021 en 2022 circa € 1,4 mln extra beschikbaar gesteld,aflopend naar € 1 mln in 2023 en € 0,7 mln in 2024.

 

Bestemmingsreserve Noodfonds

Bij de Eerste herziening 2020 is een reserve gevormd in verband met de maatregelen waarmee Sport-, Cultuur- en organisaties op het gebied van "Sociaal ondernemerschap" worden geconfronteerd als gevolg van het COVID-19 virus. Met deze mutatie wordt de onttrekking aan deze reserve begroot. Binnen het taakveld Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk betreft het een begrote onttrekking van € 150.

 

Regio Deal Rotterdam Zuid
In 2019 is door het Rijk aangegeven dat de ter beschikking gestelde middelen voor de Regio Deal Rotterdam Zuid niet meer via het Gemeentefonds worden uitbetaald, maar via een specifieke uitkering. Dit betekent dat de baten niet meer op het programma Algemene middelen worden begroot, maar op de programma’s waar ook de uitgaven plaatsvinden. De hieraan gekoppelde reservemutaties op de bestemmingsreserve Regio deal werk zijn teruggedraaid.

 

Technische wijzigingen

Op het taakveld Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk zijn diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven.

  • Indexering 2021 en verder. De budgetten zijn vanaf het jaar 2021 geactualiseerd naar het prijspeil 2021. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen (-€ 264 in 2021 tot - € 227 in 2024).
  • Diverse kleine technische wijzigingen (-€ 103 in 2020 tot -€ 351 in 2024).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Rotterdammers met een gemeentelijke uitkering op grond van de Participatiewet en die geen
re-integratievoorziening krijgen aangeboden, leveren een tegenprestatie naar vermogen. De tegenprestatie is deze collegeperiode doorgezet in een vernieuwde aanpak onder de naam Prestatie010, waarbij iedereen meedoet naar vermogen. Door de actieve inzet van werkzoekenden die een tegenprestatie doen, dragen zij bij aan de stad, kunnen beter participeren en verkleinen zij de afstand tot de arbeidsmarkt. Samen met werkzoekenden zetten we stappen in de persoonlijke ontwikkeling. Iedere stap telt!

Het Jongerenloket adviseert en ondersteunt jongeren van 16 tot 27 jaar op weg naar een zo groot mogelijke sociale en economische zelfstandigheid. Het Jongerenloket richt zich op Rotterdamse jongeren die veelal een opeenstapeling aan problemen kennen. Zij krijgen advies en ondersteuning op weg naar een zo groot mogelijke sociale en economische zelfstandigheid, zodat zij weer meedoen en actief deel uitmaken van de maatschappij.