Overige baten en lasten - Verzekeringen

Deelname aan het maatschappelijke en economische verkeer brengt risico’s met zich mee. De gemeente houdt op grond van budgettaire en beleidsmatige overwegingen, een groot deel van deze risico’s in eigen beheer. De risico’s boven dit eigen beheer verzekert de gemeente bij verzekeraars.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Tweede Herziening 2020

Bij Verzekeringen worden op dit moment nog geen grote afwijkingen gemeld tussen prognose en begroting. Een grote onzekerheid bij het onderdeel Verzekeringen betreft het verloop in de schadeportefeuille. Enerzijds zijn er op dit moment bijvoorbeeld minder letselschades gemeld door de Corona-crisis (veel mensen blijven thuis), anderzijds zijn er enkele grote schades uit eerdere jaren uitbetaald/ afgewikkeld.

Als gevolg hiervan is het gebruikelijk dat gedurende het lopende jaar niet wordt geprognosticeerd op het resultaat. De prognose blijft dus gehandhaafd op het niveau van de begroting.

Voor Verzekeringen worden bij de tweede herziening geen begrotingsmutaties voorgesteld.

 

Begroting 2021

Er is inmiddels een aantal jaar sprake van een krappe verzekeringsmarkt, vooral te merken in de aansprakelijkheids- en brandverzekeringssferen. De gevolgen van Corona op de al krappe markt laten zich nog niet volledig zien, echter zijn premieverhogingen over de gehele breedte van de verzekeringsportefeuille te verwachten.

 

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - VerzekeringRealisatie 2019Begroting
2020 (2e Herz.)
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves3.8813.6593.3503.3503.3503.350

Bijdragen rijk en medeoverheden 18 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 3.186 3.294 3.350 3.350 3.350 3.350
Overige baten 677 365 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves5.0215.4255.1235.1235.1235.123

Apparaatslasten 673 684 702 702 702 702
Inhuur 10 0 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 5 13 15 15 15 15
Personeel 658 671 688 688 688 688
Intern resultaat -3.969 -3.753 -3.699 -3.699 -3.699 -3.699
Intern resultaat -3.969 -3.753 -3.699 -3.699 -3.699 -3.699
Programmalasten 8.316 8.494 8.120 8.120 8.120 8.120
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 5.245 7.400 8.120 8.120 8.120 8.120
Overige programmalasten 3.071 1.094 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -1.140 -1.767 -1.773 -1.773 -1.773 -1.773
Saldo voor reserveringen -1.140 -1.767 -1.773 -1.773 -1.773 -1.773
Saldo -1.140 -1.767 -1.773 -1.773 -1.773 -1.773

Financiële bijstellingen

2e HerzieningBegroting 2021
Bijstellingen Overige baten en lasten - VerzekeringBegroting 2020Begroting 2021Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Eerste Herziening 2020 -1.769 -1.773 -1.773 -1.773 -1.773
Bijstellingen Tweede Herziening 2020 / Begroting 2021 2 0 0 0 0
Concernbrede lagere overige arbeidskosten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 2 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 0 0 0 0 0
Begroting na wijzigingen -1.767 -1.773 -1.773 -1.773 -1.773

Toelichting financiële bijstellingen

Concernbrede lagere overige arbeidskosten
Vanwege corona wordt er in 2020 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen, reizen en catering.  De begroting is hierop aangepast.