Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente geeft jaarlijks circa € 373 mln uit aan het onderhouden van de kapitaalgoederen zoals gebouwen, wegen, groen en bomen, oppervlaktewater, civiele kunstwerken, openbare verlichting, spelen en beeldende kunst en monumenten, parkeervoorzieningen en containers. Kapitaalgoederen moeten zo lang mogelijk gebruikt kunnen worden voor het doel waarvoor zij zijn aangeschaft of vervaardigd.

Beleid

Beleidsmatig en financieel kader

De gemeente heeft veel onderhoudsgevoelige kapitaalgoederen: wegen, groen en bomen, oppervlaktewater, civiele kunstwerken, openbare verlichting, spelen, beeldende kunst en monumenten, parkeervoorzieningen, containers en vastgoed. Het beleid hiervoor is opgenomen in 2 nota’s; de Kadernota Vastgoed (2018) en de Nota Onderhoud Kapitaalgoederen 2019-2022. Het vastgoed wordt financieel verantwoord onder het taakveld ‘Beheer overige gebouwen en gronden’.

De overige kapitaalgoederen worden financieel verantwoord onder de taakvelden 'Verkeer en vervoer - Beheer’ en ‘Openbaar groen en (openlucht) recreatie – Beheer. Riolering heeft een eigen financiering en beleidskader. Deze staan weergegeven in het op 18 februari 2021 door de gemeenteraad vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP5) ‘Van buis naar buitenruimte’.

 

Bestuursopdracht vervangingsinvestering kapitaalgoederen openbare ruimte

Bij het vaststellen van de laatste Nota Onderhoud Kapitaalgoederen is aan Stadsbeheer de bestuursopdracht Vervangingsinvesteringen gegeven om het financiële perspectief voor investeringen voor de langere termijn (50 jaar) inzichtelijk te maken. Als uitwerking van deze bestuursopdracht wordt een vier jaarlijkse ‘Nota Vervangingsinvesteringen Kapitaalgoederen’ opgesteld voor alle assetgroepen in de openbare ruimte. De eerste “Nota Vervangingsinvesteringen Openbare Ruimte 2021-2071” is op 23 maart 2021 door het college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld. De nota geeft voor de kapitaalgoederen in de openbare ruimte inzicht in de benodigde investeringen en kapitaalslasten om deze in de komende vijftig jaar op te vangen vanuit het oogpunt van veiligheid en beschikbaarheid.

Financiële consequenties

Assetgroep (* €1 mln)Exploitatie      Investeringen     Totaal budget 2022
Wegen 33,1 25,4 58,5
Groen en bomen 37,1 8,7 45,8
Oppervlaktewater 5,5 7,2 12,7
Civiele kunstwerken 25,3 15,4 40,7
Openbare verlichting 10,3 3,4 13,7
Spelen 2,8 1,8 4,6
Beeldende kunst en monumenten 2,1 0 2,1
Parkeervoorzieningen 1,1 0 1,1
Containers 1,9 4,4 6,3
Vastgoed 37,6 149,6 187,2
Totaal 156,8 215,9 372,7