Cultureel erfgoed - Archeologie

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het duurzaam behoud van het bodemarchief en het vertellen van het "archeologisch verhaal van de stad’’.

De doelstellingen van het taakveld die staan vermeld onder 'Wat willen we bereiken' en 'Wat gaan we daarvoor doen' zijn nog actueel. De werkzaamheden hebben door covid-19 nauwelijks hinder ondervonden. Wel is vanwege de coronacrisis het vertellen van het archeologisch verhaal belemmerd door uitstel van tentoonstellingen en annulering van lezingen en schoollessen. Voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs zijn enkele digitale lessen ontwikkeld. Vanaf het vierde kwartaal 2021 wordt de oudste boot van Rotterdam (punter), na de sluiting van het Museum Rotterdam, opnieuw geëxposeerd in de centrale bibliotheek van Rotterdam.

Ontwikkelingen 2022-2025

De doelstellingen van het taakveld die staan vermeld onder ''Wat willen we bereiken'' en ''Wat gaan we daarvoor doen'' zijn in de periode 2022-2025 nog actueel. Daarbij wordt voor het toetsen van grondwerkzaamheden het Omgevingsplan Archeologie (OPA) gebruikt en verder ontwikkeld.

De komende jaren zal Archeologie Rotterdam de samenwerking met andere erfgoedpartners continueren en intensiveren bij het gezamenlijk presenteren van de Collectie Rotterdam aan een breed publiek. Het oudste bootje (punter) van Rotterdam is vanaf eind 2021 voor enkele jaren te zien in de centrale bibliotheek. Archeologie Rotterdam werkt mee aan een tentoonstelling in het Maritiem Museum over de Maritieme geschiedenis van Rotterdam. En om de vroege prehistorie van Rotterdam aan een groot publiek te tonen maakt Archeologie Rotterdam twee korte animaties.

In 2022-2023 vindt naar verwachting een grootschalige opgraving plaats in de bouwput van Rotta Nova, gelegen in het oudste deel van de stad.

Wat willen we bereiken

Veiligstellen archeologisch erfgoed

Duurzaam behoud van bodemarchief

Het vertellen van het archeologisch verhaal van de stad

Wat gaan we daar voor doen

Veiligstellen archeologisch erfgoed

Duurzaam behoud van bodemarchief

Het vertellen van het archeologisch verhaal van de stad

Wat kost het

Tweede HerzieningBegroting 2022
Overzicht van baten en lasten Cultureel erfgoed - ArcheologieRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves323207213213213213

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 323 207 213 213 213 213
Lasten exclusief reserves1.1361.4081.4401.4401.4401.440

Apparaatslasten 1.066 1.170 1.195 1.195 1.195 1.195
Inhuur 1 2 2 2 2 2
Overige apparaatslasten 26 50 53 53 53 53
Personeel 1.039 1.118 1.140 1.140 1.140 1.140
Intern resultaat -3 36 37 37 37 37
Intern resultaat -3 36 37 37 37 37
Programmalasten 74 202 208 208 208 208
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 74 202 208 208 208 208
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -813 -1.200 -1.227 -1.227 -1.227 -1.227
Saldo voor reserveringen -813 -1.200 -1.227 -1.227 -1.227 -1.227
Saldo -813 -1.200 -1.227 -1.227 -1.227 -1.227

Financiële bijstellingen

Tweede
Herziening
Begroting 2022
Bijstellingen Cultureel erfgoed - ArcheologieBegroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -1.193 -1.202 -1.202 -1.202 -1.202
Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 -7 -25 -24 -24 -24
Concernbrede opgave Integriteit Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 0 0 0 0
Concernbrede opgave Wob Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 0 0 0 0
Wijk aan Zet Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -7 -25 -25 -25 -25
Begroting na wijzigingen -1.200 -1.227 -1.227 -1.227 -1.227

Toelichting financiële bijstellingen

Concernbrede opgave Integriteit
Het Actieplan Integriteit omvat een samenhangend pakket van ruim 30 maatregelen waarmee we de aanbevelingen uit verschillende (externe) rapporten en onderzoeken opvolgen. Daarmee intensiveren en verstevigen we ons integriteitsbeleid. Financiële dekking komt vanuit bijdragen uit het hele concern.


Concernbrede opgave Wob
Om verzoeken uit hoofde van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) nu én in de toekomst professioneler en binnen de wettelijke termijn te kunnen afhandelen, wordt een centrale eenheid (“Wob-unit”) opgericht. Deze unit heeft het afhandelen van Wob verzoeken als kerntaak en heeft daarvoor ook de benodigde expertise in huis. Financiële dekking komt vanuit bijdragen uit het hele concern.


Wijk aan Zet
Deze budgetverschuiving naar programma Bestuur en Dienstverlening is ter dekking van kosten voor de implementatie van Wijk aan zet/Werken in stad en wijk.

 

Technische wijzigingen

In dit taakveld zijn er diverse geringe technische wijzigingen geweest.

Omschrijving taakveld

Het conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed. Daarnaast is archeologie een wettelijke toetsingsonderdeel van het besluitvormingsproces bij ruimtelijke projecten. Het draagt bij aan een soepel verlopend bouwproces, waarbij verdichting (ook in de ondergrond) steeds vaker aan de orde is.