Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Doorbreken van de vicieuze circel van armoede.

In 2021 werken we verder aan de Rotterdamse aanpak van armoede ‘Uit de knoop’. Centraal hierbij staat het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede en het voorkomen van achterstanden in het bijzonder bij kinderen. Uit diverse onderzoeken naar de effecten van corona op de samenleving zijn jongeren, zzp’ers en flexwerkers als kwetsbare doelgroepen naar voren gekomen en is gebleken dat kwetsbare Rotterdammers nog kwetsbaarder zijn geworden. Tot op heden zijn de effecten van de coronacrisis beperkt merkbaar. Zo hebben Rotterdammers als gevolg van de crisis betaald werk verloren en bijstand bij de gemeente aangevraagd maar is er nog geen sprake extra ondersteuningsaanvragen bij de aanpak van schulden. Deels kan dit worden verklaard door het feit dat we nog steeds te maken hebben met beperkingen in ons dagelijks leven, de ondersteuning van het Rijk aan het bedrijfsleven en het aantrekken van de economie. De verwachting is dat de coronacrisis wel een na-effect heeft wat nog niet zichtbaar is met betrekking tot het ontstaan en vergroten van armoede en schulden.

In 2020 zijn we met een extra aanpak gekomen: ‘Laat deze gezondheidscrisis geen armoedecrisis worden’. In 2021 continueren we deze aanpak, zoals de pilot ‘interventie versneld schuldregelen’, vroegsignalering van armoede en schulden en kenbaar maken dat de gemeente bij financiële problemen kan ondersteunen.

Ondersteuning aan de kwetsbare groep Rotterdammers is voor een groot deel gebaseerd op ‘fysiek’ contact en het opbouwen van een vertrouwensrelatie gedurende de lockdown van dit jaar en de nog steeds geldende beperkingen raakt daardoor het bereik en effect van onze dienstverlening.

Een aantal belangrijke punten voor 2021:

  • De pilot integrale gezinsaanpak hebben we per 1 januari 2021 uitgebreid naar vier wijken (Bospolder-Tussendijken, Tarwewijk, Crooswijk en Carnisse). Tot 1 juli 2021 hebben we  411 gezinnen ondersteund.
  • Van april 2021 t/m april 2022 is het jaar tegen de armoede en geven we een extra impuls aan de armoedeaanpak door samenwerking centraal te stellen en nieuwe samenwerkingen tot stand te brengen. Dit doen wij onder andere door het organiseren van een congres op 4 oktober 2021 voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan het aanpakken van armoede in Rotterdam en door bestaande en nieuwe initiatieven in het zonnetje te zetten. Maar ook door gedurende het gehele jaar te communiceren over onze inkomensondersteunende voorzieningen. Ook is er extra aandacht voor de samenwerking met scholen in het doorbreken van het taboe op armoede.
  • We zijn aan de slag met het verstevigen van een netwerk rond de mensen die bezig zijn met projecten rondom armoede en schulden in de gebieden met als doel Rotterdammers die met armoede en schulden te maken hebben beter te kunnen ondersteunen. We zijn hiermee als eerste in IJsselmonde gestart.
  • Ook werken we aan het verbeteren van de toegang van inkomensondersteunende voorzieningen (programma toegankelijk toekennen). De publiekscampagne gericht op doorbreken van taboe rond armoede en schulden wordt in het laatste kwartaal van 2021 herhaald.
  • We zijn met zowel de bijzondere leerstoel Kinderarmoede als het lectoraat Kinderarmoede aan de Erasmus Universiteit en de Hogeschool Rotterdam gestart.

In het kader van de Rotterdamse aanpak “sterker door’ heeft Rotterdam op 15 maart 2021 de loketten geopend voor de aanvraag van TONK. TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) is een tijdelijke tegemoetkoming in noodzakelijke kosten voor huishoudens die te maken hebben met een inkomensterugval en daardoor de noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen uit het resterende inkomen. De regeling geeft veel ruimte voor een eigen gemeentelijke invulling. Via de media en een campagne is veel aandacht gegeven aan het bekend maken van deze regeling.

Een andere belangrijke landelijke ontwikkeling is de nasleep van de kinderopvangtoeslagaffaire. Ruim 3.400 Rotterdamse gezinnen zijn gedupeerd en veelal hierdoor in de financiële problemen gekomen. Wij hebben samen met de Gemeentelijke Ombudsman het Hulpteamtoeslagen 010 opgericht om deze gezinnen te ondersteunen. De ondersteuning is maatwerk. Ook hebben we voor deze groep openstaande gemeentelijke vorderingen die als gevolg van deze situatie zijn ontstaan versneld kwijtgescholden. Het ondersteunen van de gedupeerde Rotterdammers vergt veel extra inspanning van de gemeente. Uitgangspunt is dat het Rijk gemeenten compenseert voor alle kosten die hieruit voortvloeien.

Ontwikkelingen 2022-2025

De coronacrisis heeft zoals hierboven beschreven een grote impact op de financiën van vele Rotterdammers. Hoe groot dit is en wanneer er daadwerkelijk een beroep wordt gedaan op de (financiële) ondersteuningsmogelijkheden vanuit de armoede- en schuldenaanpak is moeilijk te voorspellen. Dit is van vele factoren afhankelijk, zoals duur coronacrisis, financiële reserves van huishoudens, bereidheid ondersteuning te vragen, vermogen uitgavenpatroon aan te kunnen passen etc.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Tweede HerzieningBegroting 2022
Overzicht van baten en lasten Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijdingRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves6.0555.6107.3127.3127.3127.312

Bijdragen rijk en medeoverheden 100 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 5.955 5.610 7.312 7.312 7.312 7.312
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves61.88169.27565.47555.21255.21255.213

Apparaatslasten 6.577 7.191 6.195 6.136 6.136 6.137
Inhuur 502 461 515 515 515 515
Overige apparaatslasten 105 154 156 160 160 161
Personeel 5.971 6.576 5.525 5.461 5.461 5.461
Intern resultaat 714 574 903 903 903 903
Intern resultaat 714 574 903 903 903 903
Programmalasten 54.589 61.509 58.377 48.173 48.173 48.173
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 3.103 4.468 2.478 1.997 1.997 1.997
Overige programmalasten 307 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 36.762 41.708 38.900 29.222 29.222 29.222
Subsidies en inkomensoverdrachten 14.417 15.333 16.999 16.954 16.954 16.954
Saldo voor vpb en reserveringen -55.826 -63.665 -58.162 -47.900 -47.900 -47.901
Saldo voor reserveringen -55.826 -63.665 -58.162 -47.900 -47.900 -47.901
Reserves2481.1520000

Onttrekking reserves 248 1.152 0 0 0 0
Saldo -55.578 -62.513 -58.162 -47.900 -47.900 -47.901

Financiële bijstellingen

Tweede
Herziening
Begroting 2022
Bijstellingen Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijdingBegroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -58.408 -56.773 -46.648 -46.648 -46.649
Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 -4.105 -1.390 -1.252 -1.252 -1.252
Koers van de stad: Armoedebestrijding Intensiveringen 0 -68 0 0 0
Koers van de stad: Bijdrage Fonds Bijzondere Noden Intensiveringen 0 -28 0 0 0
Koers van de stad: Noodsteunpakket voedselbank Intensiveringen 0 -45 0 0 0
Concernbrede opgave Integriteit Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 8 3 3 3
Concernbrede opgave Wob Ramingsbijstellingen vermijdbaar 2 6 6 6 6
Vervanging financieel administratie systeem (project GREAT) Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 13 0 0 0
Wijk aan Zet Ramingsbijstellingen vermijdbaar 7 19 18 18 18
Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Zomerakkoord Reserves 0 0 0 0 0
Armoedebestrijding kinderen Taakmutaties 0 151 151 151 151
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -4.114 -1.447 -1.430 -1.430 -1.430
Begroting na wijzigingen -62.513 -58.162 -47.900 -47.900 -47.901

Toelichting financiële bijstellingen

Koers van de stad: Armoedebestrijding

Dit betreft verwerking van het voorstel Armoedebestrijding in het kader Koers van de Stad op initiatief van de fracties van ChristenUnie-SGP en SP. Het betreft een bijdrage (2022; -€ 68) om een aantal extra scholen te verbinden met het ondersteuningsprogramma van het Jeugdeducatiefonds.

 

Koers van de stad: Bijdrage Fonds Bijzondere Noden

Dit betreft verwerking van het voorstel Bijdrage Fonds Bijzondere Noden in het kader Koers van de Stad op initiatief van de fractie van Leefbaar Rotterdam. Als gevolg van de coronacrisis stijgt de armoede en hiermee ontvangt dit fonds een bijdrage (2022; -€ 28), zodat meer Rotterdammers in nood geholpen worden.

 

Koers van de stad: Noodsteunpakket voedselbank

Dit betreft verwerking van het voorstel Noodsteunpakket voedselbank in het kader Koers van de Stad op initiatief van de fractie van NIDA.

Het betreft extra steun voor de voedselbank (2022; -€ 45) in verband met een toename van gebruikers van de voedselbank mede door coronacrisis.

 

Concernbrede opgave Integriteit

Het Actieplan Integriteit omvat een samenhangend pakket van ruim 30 maatregelen waarmee we de aanbevelingen uit verschillende (externe) rapporten en onderzoeken opvolgen. Daarmee intensiveren en verstevigen we ons integriteitsbeleid. Financiële dekking komt vanuit bijdragen uit het hele concern.

 

Concernbrede opgave Wob

Om verzoeken uit hoofde van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) nu én in de toekomst professioneler en binnen de wettelijke termijn te kunnen afhandelen, wordt een centrale eenheid (“Wob-unit”) opgericht. Deze unit heeft het afhandelen van Wob verzoeken als kerntaak en heeft daarvoor ook de benodigde expertise in huis. Financiële dekking komt vanuit bijdragen uit het hele concern.

 

Vervanging financieel administratie systeem (project GREAT)

Vanaf 2022 wordt het huidige financiële administratiesysteem vervangen. Omdat wordt overgestapt naar een cloudapplicatie, kunnen deze kosten beperkt worden geactiveerd. Dit zorgt voor een (incidentele) dekkingsopgave van € 8,7 mln.
De opgave wordt enerzijds ingevuld door een aantal meevallers/onderbestedingen in 2021. Het restant van ca € 2 mln wordt (voor)gefinancierd door bijdragen vanuit het hele concern.

 

Wijk aan zet

Deze budgetverschuiving naar programma Bestuur en Dienstverlening is ter dekking van kosten voor de implementatie van Wijk aan zet/Werken in stad en wijk.

 

Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid

Vanuit de bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid is voor 2021 een onttrekking begroot van € 566. Deze onttrekking heeft betrekking op de incidentele subsidies van het subsidiekader Armoede die te maken hebben met schulden.

 

Bestemmingsreserve Zomerakkoord

Vanuit de bestemmingsreserve Zomerakkoord is voor 2021 een onttrekking begroot van € 248. Deze onttrekking heeft betrekking op het verhogen van het subsidiekader Armoede.

 

Armoedebestrijding kinderen

Vanuit het Rijk heeft de jaarlijkse actualisatie plaatsgevonden van de middelen voor Armoedebestrijding bij kinderen.

 

Technische wijzigingen

Op het taakveld Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding zijn diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven:

  • Indexering 2022 en verder. De budgetten zijn vanaf het jaar 2022 geactualiseerd naar het prijspeil 2022. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen. (€ -1,4 mln van 2022 tot en met 2025).
  • Budgetverschuiving programma naar apparaat voor de medewerkers die ingezet worden bij bureau Frontlijn (2021; € -165).
  • TONK-regeling: Budgetoverheveling van € -3,9 mln in 2021 vanuit taakveld Inkomensregelingen-Inkomen met betrekking tot de eerste tranche Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Vanwege de coronacrisis zijn de inkomsten van sommige burgers gedaald en kunnen hierdoor bijvoorbeeld de woonlasten niet meer betalen. Zij kunnen gebruik maken van de TONK-regeling. TONK is een eenmalige vergoeding voor de noodzakelijke kosten.
  • Diverse kleine technische wijzigingen (€ -52 in 2021 tot € -45 in 2025).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Het bestrijden van armoede raakt vele domeinen: onderwijs, gezondheid, huisvesting, betaald werk. Inkomensondersteuning op maat voor Rotterdammers met een laag inkomen is een onderdeel van de armoedebestrijding. Dit onderdeel bestaat uit het verlenen van individuele bijzondere bijstand van daadwerkelijk gemaakte kosten, collectieve inkomensondersteuning (het AOW- en Jeugdtegoed en de Individuele Inkomenstoeslag) en kwijtschelding van gemeentelijke lasten (Afvalstoffenheffing). Vanuit het perspectief vergroten participatie is de Rotterdampas onderdeel van dit taakveld.