Collegetargets

Collegetargets 2022-2026

Meer dan twintig jaar geleden besloot de Rotterdamse politiek te gaan werken met meetbare doelen, met collegetargets. Dat is een hulpmiddel om beter in beeld te krijgen of ambities worden gerealiseerd en wat de maatschappelijke effecten van beleid zijn? Zo kunnen Rotterdammers zien wat de gemeente waarmaakt en kan de gemeenteraad haar controlerende taak gericht uitvoeren.

In haar rapport ‘Tijd voor targets’ concludeert de Rekenkamer Rotterdam: “Dat in Rotterdam een interessant systeem ontwikkeld is, dat met alle mitsen en maren die horen bij elke poging tot het kwantificeren van politieke doelen en maatschappelijke ontwikkelingen, voor de gemeenteraad een uniek instrument is om het collegeprogramma, de voortgang en de realisatie daarvan, op hoofdlijnen en in samenhang te controleren.”

Hier worden de collegetargets voor de periode 2022 – 2026 gepresenteerd als representatieve set voor onze ambities. Deze zijn opgenomen in de begrotingsprogramma’s waar doelen – inspanningen en middelen zo overzichtelijk mogelijk worden gepresenteerd. Een collegetarget springt er als het ware uit om de ambities van het college duidelijk en goed te verantwoorden in beeld te brengen.

De collegetargets worden uitgewerkt in een definitieboekje, zodat ze specifiek zijn geformuleerd, betrouwbaar worden gemeten en controleerbaar zijn. Daarin wordt ook kort de beleidstheorie (d.w.z. hoe het college de target denkt te kunnen halen, samen met andere partijen) beschreven, die meer uitgebreid in beleids- en programmaplannen is of wordt uitgewerkt. De uitwerking in een definitieboekje wordt getoetst door de rekenkamer en dat kan nog leiden tot aan aanscherping van de formulering en verdere definiëring van de targets.

Verantwoording over de voortgang en realisatie van de collegetargets gebeurt integraal in de jaarrekening en eindverantwoording over deze collegeperiode. Ook in bijzondere rapportages op de verschillende beleidsterreinen wordt uitgebreid verantwoord over specifieke targets.

Collegetargets

Nulmeting/mijlpaal 2022

2023

2024

 

2025

 

2026/Eindwaarde einde collegeperiode

Collegetarget veilig (programma Veilig):

  • De Veiligheidsindex (VI) binnen het Wijkprofiel heeft in 2026 een gemiddelde score die gelijk of hoger is dan de gemiddelde score op de VI in 2022 (110).
  • De 5 laagst scorende wijken *) op de VI van 2022 (Carnisse, Hillesluis, Tussendijken, Tarwewijk, Lombardijen) laten in 2026 een stijging van tenminste 5 punten zien t.o.v. 2022.

Nulmeting: 110

 

Nulmeting:

Carnisse = 85

Hillesluis = 88

Tussendijken = 89

Tarwewijk = 89

Lombardijen = 90

Mijlpaal: n.v.t.

Mijlpaal: ≥110

 

Mijlpalen:

Carnisse = 87

Hillesluis = 90

Tussendijken = 91

Tarwewijk = 91

Lombardijen = 92

Mijlpaal:

Eindwaarde: ≥110

 

Eindwaarde:

Carnisse = 90

Hillesluis = 93

Tussendijken = 94

Tarwewijk = 94

Lombardijen = 95

Collegetarget verminderen naastplaatsingen en zwerfafval (programma Beheer van de stad):

We verminderen naastplaatsingen en zwerfafval in de 20 wijken die het slechtst scoren. Doel  in deze collegeperiode is een stijging van  de CROW-score op naastplaatsingen en zwerfafval met gemiddeld 5 procentpunt over alle 20 wijken.

Nulmeting: 79% niveau B (2021)

 

Mijlpaal: 80,25% niveau B of hoger

Mijlpaal: 81,5% niveau B of hoger n.t.b.

Mijlpaal: 82,75% niveau B of hoger

Mijlpaal: 84% niveau B of hoger

Eindwaarde: 84% niveau B of hoger

Collegetarget meer groen (programma Stedelijke ontwikkeling):

In deze collegeperiode wordt 20 ha groen erbij gerealiseerd of wordt de planvorming afgerond en start de uitvoering ervan uiterlijk in 2026.

 

Nulmeting: 0

Mijlpaal: 5

Mijlpaal: 10

Mijlpaal: 15

Eindwaarde: 20

Collegetarget schil om de school (programma Onderwijs):

In 2026 hebben X aantal basisscholen en voortgezet onderwijs scholen, met een achterstandsscore hoger dan 0, een schil om de school waarin minimaal 1 van onderstaande interventies is opgenomen:

- Tutoren

- Mentoren

- Schoolzorgteams

- Preventief Jongerenwerk op school

- Slim organiseren met Kunstvakdocenten

- Expeditie Digitaal

 

Nulmeting: volgt

 

Mijlpaal: n.v.t.

Mijlpaal: volgt

Mijlpaal: volgt

Mijlpaal: volgt:

Eindwaarde: volgt

Collegetarget schuldhulpverlening (programma Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving): 

In deze collegeperiode vergroten we de instroom in de schuldhulpverlening door in totaal 15.750 intakes af te nemen en pakken we schulden aan door in totaal 8.200 schuldregelingen te starten

Nulmeting: volgt

 

 

Realisatie 2021: 2.193, Nulmeting over 2022 volgt

Mijlpaal intakes: 4.950

 

Mijlpaal gestarte schuldregelingen: 2.700

Mijlpaal intakes:  5.250

 

Mijlpaal gestarte schuldregelingen: 2.800

Mijlpaal intakes: 5.550

 

Mijlpaal gestarte schuldregelingen: 2.700

Eindwaarde intakes: 15.750 (cumulatief)

Eindwaarde gestarte schuldregelingen: 8.200 (cumulatief)

Collegetarget minder Rotterdammers in de bijstand (programma Werk en inkomen):

In deze collegeperiode (eind 2025) daalt het aantal bijstandsuitkeringen in Rotterdam naar 30.000.

Nulmeting: 34.624

 

Mijlpaal: 33.375

Mijlpaal: 32.325

Mijlpaal: 31.350

Mijlpaal: 30.000

Eindwaarde: 30.000

Collegetarget bouw nieuwe woningen (programma Stedelijke ontwikkeling):

Het college start de in de komende vier jaar met de bouw van 14.000 – 16.000 nieuwe woningen. Van deze woningen (uitgezonderd tijdelijke woningen) behoort 20% (tussen de 2.800-3.200 woningen) tot het sociale segment en 35% (4.900-5.600 woningen) tot het middensegment.

Nulmeting: 0

 

Mijlpaal: 3.500 -4000 (700 - 800 sociaal -1225 - 1400 Midden)

Mijlpaal: 7.000 - 8000 (1400 - 1600 sociaal - 2450 -2800 Midden)

Mijlpaal: 10.500 – 12.000 (2100 - 2400 sociaal - 3675 -4200 Midden)

Mijlpaal: 14.000 – 16.000 (2800 -3200 sociaal - 4900 - 5600 Midden)

Eindwaarde: 14.000 – 16.000 (2800 -3200 sociaal - 4900 - 5600 Midden)

Collegetarget verbeteren verkeersveiligheid (programma Stedelijke ontwikkeling):

We verbeteren de verkeersveiligheid in Rotterdam door effectieve maatregelen te treffen op de dertig meest verkeersonveilige locaties in de stad.

Nulmeting: 0

Mijlpaal: 10

Mijlpaal: 10

Mijlpaal: 10

Eindwaarde: 30

Collegetarget CO2-reductie (programma Energietransitie):

We leveren de Rotterdamse bijdrage aan de landelijke reductienorm van 55% in 2030 en daarvoor zetten we voor het stedelijk gebied in op minimaal 25% CO2-reductie in 2025, gemeten ten opzichte van 1990. .

Nulmeting: -10% t.o.v. 1990

 

Mijlpaal: Stedelijke CO2-uitstoot minimaal -10% t.o.v. 1990 (3,09 Mton)

Mijlpaal: Stedelijke CO2-uitstoot minimaal - n.t.b.% t.o.v. 1990

Mijlpaal: Stedelijke CO2-uitstoot minimaal - n.t.b.% t.o.v. 1990

Mijlpaal: Stedelijke CO2-uitstoot minimaal -25% t.o.v. 1990: (2,58Mton)

Eindwaarde: Stedelijke CO2-uitstoot minimaal
-25% t.o.v. 1990: (2,58Mton)

Collegetarget Jeugdpreventie (programma Zorg, welzijn en wijkteams):

Vanaf 2023 ronden jaarlijks gemiddeld 5.000 kinderen en jongeren (en/of hun ouders/verzorgers) een goed onderbouwde of bewezen effectieve preventieve jeugdinterventie af.

Nulmeting: nog niet bekend.

 

Mijlpaal: 5.000

Mijlpaal: 5.000

Mijlpaal: 5.000

Eindwaarde: 5.000

Collegetarget toename sportdeelname (programma Sport en recreatie):

We realiseren in de periode 2022-2026 een 10% toename in de sportdeelname en een 10% verbetering in het voldoen aan de beweegrichtlijnen

Nulmeting wekelijkse sporters: 60%

 

Nulmeting voldoen beweegrichtlijnen: 49%

Mijlpaal: n.t.b.

Mijlpaal: n.t.b.

Mijlpaal: n.t.b.

Eindwaarde wekelijkse sporters: 67%

 

Eindwaarde voldoen beweegrichtlijnen: 49%

Collegetarget woon(zorg)concepten (programma Zorg, welzijn en wijkteams):

In de collegeperiode 2022-2026 realiseren we minimaal 14 thuisplusflats voor ouderen en starten we met de bouw van nieuwe woon(zorg)complexen voor ouderen, zodat in totaal 24 voorzieningen beschikbaar komen.

Nulmeting: n.v.t.

 

Mijlpaal: 1

Mijlpaal: 3

Mijlpaal: 16

Mijlpaal: 24

Eindwaarde: 24

Collegetarget bedrijfsruimte (programma Economische ontwikkeling):

De doelstelling voor deze collegeperiode is voldoende bedrijfsruimte door te zorgen dat de omvang m² bedrijfsruimte gelijk blijft aan het huidige niveau én door de werkgelegenheid voor productie-, bouw- en logistieke activiteiten in de stad te handhaven .

Nulmeting: 4.269.525 m²

 

Nulmeting (2021)

Productie: 5%

Bouw: 5%

Logistiek: 11%

 

Mijlpaal: 4.269.525 m²

 

Mijlpaal:

Productie: 5%

Bouw: 5%

Logistiek: 11%

Mijlpaal: 4.269.525 m²

 

Mijlpaal:

Productie: 5%

Bouw: 5%

Logistiek: 11%

Mijlpaal: 4.269.525 m²

 

Mijlpaal:

Productie: 5%

Bouw: 5%

Logistiek: 11%

Eindwaarde: 4.269.525 m²

 

Eindwaarde

Productie: 5%

Bouw: 5%

Logistiek: 11%

Collegetarget tevredenheid concerndienstverlening (programma Dienstverlening):

We willen dat aan het eind van de collegeperiode 2023-2026 minder Rotterdammers ontevreden (≤6) zijn over hun contact met de gemeente Rotterdam. In 2025 is het percentage Rotterdammers dat ontevreden is over hun contact met de gemeente met 30% gedaald ten opzichte van 2021.

Nulmeting: 14%

 

Mijlpaal: -4%.

Mijlpaal: -7%

Mijlpaal: -20%

Mijlpaal: -30%

Eindwaarde: -30%

Collegetarget wijk aan zet (programma Dienstverlening):

Het college realiseert (in deze collegeperiode) 75% van de acties die opgenomen zijn in de wijkplannen .

Nulmeting: n.v.t.

 

Mijlpaal: n.v.t.

Mijlpaal: 50%

Mijlpaal: 65%

Mijlpaal: 75% (peildatum 1-11-2025)

Eindwaarde: 75%