Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenlevingRealisatie
2021
Begroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves19.93638.31016.09916.09916.09916.099

Bijdragen rijk en medeoverheden 13.128 30.326 7.280 7.280 7.280 7.280
Financieringsbaten 342 402 240 240 240 240
Overige opbrengsten derden 6.465 7.583 8.580 8.580 8.580 8.580
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves123.150220.623111.150110.087109.408109.335

Apparaatslasten 26.469 29.193 28.603 28.619 28.519 28.438
Inhuur 866 2.310 763 763 763 763
Overige apparaatslasten 429 766 646 659 661 660
Personeel 25.173 26.116 27.194 27.197 27.095 27.015
Intern resultaat 4.173 1.331 1.022 1.022 1.022 1.022
Intern resultaat 4.173 1.331 1.022 1.022 1.022 1.022
Programmalasten 92.508 190.099 81.525 80.445 79.867 79.874
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 22.060 36.880 23.228 22.272 21.693 21.701
Kapitaallasten 82 0 0 0 0 0
Overige programmalasten 4.110 1.217 91 91 91 91
Sociale uitkeringen 45.374 132.183 37.928 37.928 37.928 37.928
Subsidies en inkomensoverdrachten 20.882 19.819 20.278 20.154 20.154 20.154
Saldo voor vpb en reserveringen -103.214 -182.313 -95.051 -93.988 -93.309 -93.236
Saldo voor reserveringen -103.214 -182.313 -95.051 -93.988 -93.309 -93.236
Reserves3.386-13.915208000

Onttrekking reserves 3.386 6.085 208 0 0 0
Toevoeging reserves 0 20.000 0 0 0 0
Saldo -99.829 -196.228 -94.843 -93.988 -93.309 -93.236

Toelichting overzicht baten en lasten

Baten
De totale baten bestaan met name uit bijdragen van het rijk voor de energietoeslag, armoede schuldenaanpak en noodopvang. Verder bestaan de baten uit ontvangen bijdragen voor noodopvang en de Rotterdampas.

Lasten
De lasten en middelen worden ingezet voor onder andere taal, inburgering en armoede schuldhulpverlening.

Reserve
Binnen het programma worden middelen uit diverse bestemmingsreserves ingezet. Dit betreft onder andere de bestemmingsreserves Asielakkoord, Armoedebeleid en Taal.

Meerjarig verloop
Het meerjarig verloop blijft vanaf 2023 min of meer op hetzelfde niveau.

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenlevingBegroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Eerste Herziening 2022 (na conversie) -90.790 -71.067 -70.993 -70.914 -70.914
Bijstellingen Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023 -105.438 -23.775 -22.995 -22.395 -22.322
Aanpak van armoede en schulden Coalitieakkoord - Hoofdstuk 2 0 -11.300 -11.300 -11.300 -11.300
Armoedefonds Coalitieakkoord - Hoofdstuk 2 -20.000 0 0 0 0
Een gedeelde geschiedenis Coalitieakkoord - Hoofdstuk 2 0 -1.800 -500 0 0
Emancipatieagenda Coalitieakkoord - Hoofdstuk 2 0 0 -500 -500 -500
Laaggeletterdheid Coalitieakkoord - Hoofdstuk 2 0 -4.021 -3.978 -4.465 -4.465
Ondersteunen nieuwkomers Coalitieakkoord - Hoofdstuk 2 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400
Racisme en discriminatie Coalitieakkoord - Hoofdstuk 2 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
Organisatie Coalitieakkoord - Hoofdstuk 7 0 413 444 525 605
Gemeentefondsmutaties Coalitieakkoord – Overig -3.287 -444 -487 0 0
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Bijdrage EU-subsidie Veerkrachtig BoTu 2028 Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 15 15 15 15
Energietoeslag Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Integratie Noodopvang Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Rijksbijdrage Wet inburgering Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Taal Rijksmiddelen Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Armoedebeleid Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Asielakkoord Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds Reserves 190 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Taal Reserves 0 0 0 0 0
Armoedebestrijding kinderen (DU) Taakmutaties 0 130 130 130 130
Einde lening inburgeringsplicht Taakmutaties -114 0 0 0 0
Energietoeslag Taakmutaties -82.601 0 0 0 0
Inburgering - Leerbaarheidstoets Taakmutaties 0 -224 -229 -235 -243
Inburgering (IU) Taakmutaties -171 0 0 0 0
Veilige steden Taakmutaties -50 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 595 -2.645 -2.690 -2.665 -2.664
Begroting na wijzigingen -196.228 -94.843 -93.988 -93.309 -93.236

Toelichting financiële bijstellingen

Aanpak van armoede en schulden
Vanuit het coalitieakkoord worden de intensiveringen op kwijtschelding afvalstoffenheffing, individuele inkomenstoeslag, algemene ouderdomswet en jeugd tegoed en de schuldhulpverlening toegevoegd.

Armoedefonds
Het armoedefonds is om (kinder)armoede te bestrijden en te verlichten. Vanuit het coalitieakkoord zijn er middelen voor 2022 aan het fonds toegevoegd.

Een gedeelde geschiedenis
Vanuit het coalitieakkoord zijn er middelen toegevoegd voor het stadsprogramma ‘Een gedeelde geschiedenis’, dit programma loopt tot 2024 door. In 2023 schenkt de gemeente Rotterdam bijzondere aandacht aan de herdenking van 150 jaar slavernijverleden.

Emancipatie agenda
De emancipatie agenda staat voor vrouwenemancipatie, anti-discriminatie, diversiteit en emancipatie van LHBTIQA+-ers. Vanuit het coalitieakkoord zijn er middelen toegevoegd. Dit programma loopt van 2024 tot en met 2026.

Laaggeletterdheid
Voor de aanpak van laaggeletterdheid zijn er vanuit het coalitieakkoord intensiveringsmiddelen middelen toegevoegd.

Ondersteunen nieuwkomers
Om de nieuwkomers onderdeel te laten worden van de samenleving vindt er ondersteuning plaats door middel van taallessen, stageplekken en begeleiding naar werk. Vanuit het coalitieakkoord zijn er structureel middelen toegevoegd.

Racisme en discriminatie
Vanuit het coalitieakkoord zijn er structureel middelen toegevoegd voor de aanpak racisme en discriminatie.

Organisatie
Omdat we scherpe keuzen maken in ons beleid en nog efficiënter gaan werken, is het reëel om een bezuiniging op de gemeentelijke organisatie te realiseren (inhuur en apparaat). Dit geldt niet voor de medewerkers in de uitvoering. Als uitgangspunt hanteren we natuurlijk verloop.

Gemeentefondsmutaties
Vanuit het september en decembercirculaire zijn er middelen toegekend voor de aanpak van schulden.

Actualisatie kapitaallasten MO
De kapitaallasten zijn aangepast als gevolg van nieuwe en bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen per jaarschijf. In de paragraaf investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen.

Bijdrage EU-subsidie Veerkrachtig BoTu 2028
Voor het Wijkontwikkelingsprogramma Bospolder-Tussendijken is € 15 lastenbudget overgeheveld naar het programma Dienstverlening.

Energietoeslag
Vanuit de stichting Verre Bergen is er incidenteel middelen ontvangen voor de huishoudens van Rotterdam met een laag inkomen te ondersteunen vanwege de hoge energielasten.

Integratie Noodopvang
Vanuit het Rijk is  € 10,1 mln aan de begroting toegevoegd voor de noodopvang van asielzoekers.

Rijksbijdrage Wet inburgering
Vanuit het Rijk is € 4,2 mln aan de begroting toegevoegd voor de inburgeringsvoorzieningen.

Taal Rijksmiddelen
Voor de aanpak van taalachterstanden worden er rijksmiddelen ingezet. Voor 2022 wordt er € 7,6 mln ingezet.

Bestemmingsreserve Armoedebeleid
De onttrekking van de bestemmingsreserve Armoedebeleid heeft als doel de schuldhulpverlening en het armoedebeleid in 2022 te continueren, daarvoor wordt in 2022 € 4,5 mln onttrokken.

Bestemmingsreserve Asielakkoord
De inzet voor de bestemmingsreserve Asielakkoord is geactualiseerd in 2022 wordt er € 500 onttrokken.

Bestemmingsreserve Gemeentelijke Schuldenbeleid
De onttrekking van de bestemmingsreserve Armoedebeleid heeft als doel de schuldhulpverlening en het armoedebeleid in 2022 te continueren, daarvoor wordt in 2022 € 400 onttrokken.

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds
De bestemmingsreserve is geactualiseerd. In 2022 wordt er voor einde lening inburgeringsplicht € 500 onttrokken. Zie kopje einde lening inburgeringsplicht.

Bestemmingsreserve Taal
Vanwege de coronamaatregelen konden de taaltrajecten niet plaatsvinden in 2020. Hiervoor is een bestemmingsreserve gevormd voor de extra inzet taaltrajecten. In 2022 wordt € 450 onttrokken.

Armoedebestrijding kinderen (DU)
Vanuit het Rijk heeft de jaarlijkse actualisatie plaatsgevonden van de middelen voor armoedebestrijding van kinderen.

Einde lening inburgeringsplicht
Vanuit het Rijk zijn er middelen ontvangen voor het begeleiden van de inburgeraars die nog steeds inburgering plichtig zijn waarvan de lening volledig is uitgeput.

Energietoeslag
Vanwege de hoge energielasten komt er vanuit het Rijk in totaal € 89 mln om de huishoudens van Rotterdam met een laag inkomen te ondersteunen. Hiervan is € 7 mln voor de uitvoeringskosten die onder het programma Werk en Inkomen wordt verantwoord. 

Inburgering – Leefbaarheidtoets
Vanuit het Rijk zijn er middelen ontvangen voor de begeleiding van de leefbaarheidtoets. De gemeente Rotterdam is hierbij onder andere verantwoordelijk voor het afnemen van de leefbaarheidtoets.

Inburgering (IU)
Vanuit het Rijk zijn er middelen ontvangen voor inburgering.

Veilige steden
Vanuit het Rijk zijn er middelen ontvangen om de sociale veiligheid van vrouwen in de publieke ruimte te vergroten.

Technische wijzigingen
In het programma zijn diverse technische wijzigingen geweest. De grootste wijzigingen zijn:

  • De budgetten zijn vanaf het jaar 2023 geactualiseerd naar het prijspeil 2023 (vanaf 2023 structureel € 2,3 mln)
  • WMO jeugdhulp: Voor de uitvoering van de stijgende zorgvraag WMO jeugdhulp is er meer personele inzet vereist (2023; -€ 594, 2024 en verder -€6 49)
  • Diverse kleine bijstellingen: (€ 542 in 2022 tot € 303 in 2026)