Omschrijving programma

De uitvoering van de gemeentelijke kerntaken en basisactiviteiten - de ‘primaire processen’ - krijgen centrale ondersteuning. Deze ondersteuning bestaat uit een variatie aan taken, zoals de ambtelijke voorbereiding van de bestuurlijke besluitvorming, financiën en inkoop, juridische advisering, communicatie, HR, ICT, facilitaire zaken, onderzoek en innovatie, auditing en control.

De samenwerking tussen deze ondersteuning enerzijds, en beleid en uitvoering anderzijds, draagt in belangrijke mate bij aan een kwalitatief hoogwaardige, efficiënt werkende organisatie. Dat is belangrijk voor een goede dienstverlening aan de Rotterdammers en aan de stad, op alle beleidsterreinen en op alle niveaus. Zo draagt het programma bij aan de collegedoelstellingen.

Een uitgebreide toelichting is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering. Hierin zijn de inhoudelijke doelstellingen, programma's beschreven.

 

Beleidskaders, monitoren en regelgeving

Beleidskader

Visie open data

 

Beleidsmonitor

Vensters voor Bedrijfsvoering

Monitor ICT Projecten (MIP), de volgende Monitor ICT projecten verschijnt in november. 

 

Wet- en regelgeving

Gebruiksvergunning

ARBO wet

BHV

Milieuvergunning

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Verbonden partijen die bijdragen aan het programma

De volgende Verbonden partijen worden ingezet om het doel van het programma te realiseren:

  • SSC FLEX B.V. 

Een uitgebreide toelichting is te vinden in de paragraaf Verbonden partijen.