Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Sport en recreatieRealisatie
2021
Begroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves8.9595.0334.8524.8524.8524.852

Bijdragen rijk en medeoverheden 5.068 661 0 0 0 0
Financieringsbaten 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 3.891 4.372 4.852 4.852 4.852 4.852
Lasten exclusief reserves94.35597.30997.02395.65394.81394.800

Apparaatslasten 7.431 8.290 8.190 8.183 8.164 8.151
Inhuur 188 226 226 226 226 226
Overige apparaatslasten 143 137 182 187 187 187
Personeel 7.100 7.927 7.782 7.770 7.751 7.738
Intern resultaat -2.708 -2.815 -2.833 -2.833 -2.833 -2.833
Intern resultaat -2.708 -2.815 -2.833 -2.833 -2.833 -2.833
Programmalasten 89.632 91.834 91.666 90.303 89.482 89.482
Financieringslasten 0 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 10.771 14.065 14.004 13.016 12.209 12.211
Kapitaallasten 463 273 187 176 161 159
Overige programmalasten 716 1.112 1.180 1.180 1.180 1.180
Subsidies en inkomensoverdrachten 77.682 76.385 76.295 75.932 75.932 75.932
Saldo voor vpb en reserveringen -85.395 -92.276 -92.170 -90.801 -89.961 -89.948
Saldo voor reserveringen -85.395 -92.276 -92.170 -90.801 -89.961 -89.948
Reserves-3.1053.002199199199199

Onttrekking reserves 1.460 3.003 199 199 199 199
Toevoeging reserves 4.565 1 0 0 0 0
Vrijval reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -88.501 -89.273 -91.971 -90.602 -89.762 -89.749

Toelichting overzicht baten en lasten

Baten
De  baten betreffen de inkomsten uit het recreatieoord Hoek van Holland,  inkomsten van de scholen uit vakleerkrachten Lekker Fit en overige incidentele baten van geringe omvang.

Lasten
De apparaatslasten opgenomen onder dit programma bestaan hoofdzakelijk uit personeelslasten van de medewerkers die belast zijn met de ontwikkeling- en uitvoering van het sportbeleid. Een groot deel van de programmalasten betreft het verlenen van subsidies in relatie tot sportactiviteiten. Verder zijn er specifieke (subsidie)budgetten voor breedte- en topsport, speeltuinen, natuur en milieu en algemene (subsidie)budgetten voor incidentele aangelegenheden. Naast de genoemde subsidiebudgetten maakt ook de bijdrage aan het Sportbedrijf deel uit van de lasten van dit programma. 

Reserves
Voor 2022 zijn onttrekkingen begroot uit de reserve Noodfonds (corona) en Sport gebieden. Meerjarig zijn onttrekkingen geraamd aan reserves voor instandhouding en aanpassing van sportaccommodaties. 

Meerjarig verloop
De begroting vertoont meerjarig een dalend verloop. Dit komt onder andere door het incidentele karakter van bepaalde uitgaven, zoals de noodsteun corona en uitgaven ten aanzien van subsidies en projecten.

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Sport en recreatieBegroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Eerste Herziening 2022 (na conversie) -88.193 -87.384 -86.809 -86.066 -86.065
Bijstellingen Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023 -1.080 -4.587 -3.793 -3.696 -3.684
Publieke sportvoorzieningen Coalitieakkoord - Hoofdstuk 5 0 -760 -150 -300 -300
Sportaccommodaties Coalitieakkoord - Hoofdstuk 5 -500 -500 -500 -500 -500
Organisatie Coalitieakkoord - Hoofdstuk 7 0 63 68 80 93
Gemeentefondsmutaties Coalitieakkoord – Overig -300 0 0 0 0
Stijgingen energiekosten eigen gebouwen Coalitieakkoord – Overig -31 -155 0 0 0
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -18 -17 -17 -31 -32
Bijdrage EU-subsidie Veerkrachtig BoTu 2028 Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 5 5 5 5
Bestemmingsreserve Noodfonds Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Sport gebieden Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Voorbereidingskosten IHP's MV Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -231 -3.223 -3.198 -2.950 -2.950
Begroting na wijzigingen -89.273 -91.971 -90.602 -89.762 -89.749

Toelichting financiële bijstellingen

Publieke sportvoorzieningen
Het buitensportcomplex aan de Folkert Elsingastraat wordt openbaar gemaakt en van sporttoestellen voorzien. Voor andere buitensportcomplexen wordt gestimuleerd dat deze, naast het gebruik door sportverenigingen, ook algemeen worden gebruikt.

Sportaccommodaties
Door nieuwbouw, renovatie en verduurzaming wordt ingezet op behoud en versterking van sportaccommodaties. Sportclubs- en verenigingen worden daarnaast ondersteund bij hun plannen daarvoor.

Organisatie
Omdat we scherpe keuzen maken in ons beleid en nog efficiënter gaan werken, is het reëel om een bezuiniging op de gemeentelijke organisatie te realiseren (inhuur en apparaat). Dit geldt niet voor de medewerkers in de uitvoering. Als uitgangspunt hanteren we natuurlijk verloop.

Gemeentefondsmutaties
In 2022 krijgt de gemeente Rotterdam via het Rijk € 300 extra budget om de gezondheid van mensen in een lage sociaaleconomische positie, structureel en duurzaam te verbeteren.

Stijgingen energiekosten eigen gebouwen
Ter dekking van de stijgende energiekosten van gemeentelijke accommodaties, worden extra middelen ingezet. In het bijzonder gaat het hier om het Romeynshof en het Recreatieoord Hoek van Holland.

Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast als gevolg van nieuwe en bijgestelde investeringskredieten, alsmede geactualiseerde ramingen per jaarschijf. In de paragraaf investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen.

Bijdrage EU-subsidie Veerkrachtig BoTu 2028
Voor het Wijkontwikkelingsprogramma Bospolder-Tussendijken (BoTu) is lastenbudget overgeheveld naar het programma Dienstverlening.

Bestemmingsreserve Noodfonds
Voor ondersteuning van sportorganisaties die zijn getroffen door de coronamatregelen, is in 2022 een bedrag van € 1 mln aan de bestemmingsreserve Noodfonds onttrokken.

Bestemmingsreserve Sport gebieden
Voor verdere invulling van het Uitvoeringsprogramma Speeltuinen, wordt in 2022 € 200 onttrokken aan de bestemmingsreserve Sport gebieden.

Bestemmingsreserve Voorbereidingskosten IHP’s MV
Ter dekking van de voorbereidingskosten volgend uit het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Maatschappelijk Vastgoed, wordt € 74 onttrokken aan de hiervoor gevormde reserve.

Technische wijzigingen
De budgetten zijn vanaf het jaar 2023 geactualiseerd naar het prijspeil 2023 (€ 2,5 mln), nadere informatie hierover is opgenomen bij Grondslagen, budgetoverheveling vanuit het programma Stedelijke ontwikkeling (€ 170 in 2022, € 220 voor de jaren 2023 en 2024) en diverse kleine technische wijzigingen (€ 61 in 2022 tot € 399 in 2026).