Voortgang 2022

Wijkveiligheid

 

Reallisatie

2020

Streefwaarde

2022

Realisatie

2022

Hoger veiligheidsniveau 110 > 108 110
Gemiddeld niveau laagst scorende 18 wijken 92 >88 93
5 laagst scorende wijken      
Tarwewijk 85 78 89
Hillesluis 95 82 88
Bloemhof 83 89 91
Carnisse 81 91 85
Oude Westen 87 92 99

Mede vanuit het project Kwetsbare Wijken zetten de stadsmariniers in Bloemhof, Carnisse, Hillesluis en Oude Westen zich in op de pleinenaanpak, de inzet van stewards, community-events, en de organisatie van bijeenkomsten met bewoners en ondernemers over veiligheid in de wijk. Buurtpreventieteams krijgen hulp van de gemeente. De gemeente voert ook de aanpak High Impact Crimes uit en zet zo nodig cameratoezicht en mosquito’s in.

Een belangrijk veiligheidsthema is de aanpak op veiligheidsbeleving. Hiervoor is een specifiek programma gestart. In Pendrecht en Beverwaard hebben bewoners, ondernemers, gemeente, woningbouwcorporaties, politie en wijkorganisaties de handen ineengeslagen onder de naam ‘Maak je wijk’. In straatgesprekken bespreken de deelnemers waar de pijn en waar de kracht zit. Hier worden gerichte ingrepen aan gekoppeld. De aanpak gaat in 2023 ook van start in andere wijken waar de kloof tussen de feitelijke en beleefde veiligheid groot is.

 

Toezicht en handhaving

Wijkhandhavers

De komende tijd in 2022 en 2023 wordt de rol van wijkhandhaver verder doorontwikkeld, zodat deze aansluit op de behoefte van de wijk. Vanuit gastheerschap zijn handhavers zichtbaar en aanspreekbaar. Ze vergroten het veiligheidsgevoel in de wijk, verhogen de leefbaarheid en gaan overlast op straat tegen.

Lachgas

Rotterdam kent net als andere gemeenten veel overlast door het gebruik van lachgas. Per 1 juli 2021 is het voor zowel de politie als de gemeentelijke handhavers mogelijk om te handhaven op het verbodsartikel dat in de APV is opgenomen. De gemeentelijke handhavers hebben vanaf juli 2021 tot en met augustus 2022 circa 110 keer handhavend opgetreden op grond van dit artikel. In eerste instantie werd handhaving op lachgas door de handhavers actiematig en in gezamenlijkheid met de politie gedaan. Na evaluatie van deze acties is gebleken dat de handhavers prima in staat zijn om zelfstandig op te treden tegen lachgas. Vanaf 1 januari 2022 doen zij dit ook.

Pilot pool handhavingsreservisten

We hebben handhavers nodig die we flexibel en slim kunnen inzetten wanneer de stad daarom vraagt. Daarom is Rotterdam een pilot gestart voor het opzetten van een pool van 15 handhavingsreservisten in het eerste kwartaal van dit jaar. Er is gebleken dat er meer aandacht nodig is voor de werving van reservisten. Er wordt daarom een doorstart gemaakt met een grootschalige interne campagne die momenteel wordt uitgewerkt.

Pilot avonddiensten

Vanaf 1 juli 2022 tot en met 1 oktober 2022 loopt een pilot waarbij handhavers tot 02:00 uur worden ingezet om o.a. de uitloop van evenementen te begeleiden en overlast in de buitenruimte tegen te gaan. Tijdens deze periode wordt er voor 2 avonden in de week tot 2 uur 's nachts gehandhaafd. Na afloop wordt de pilot geëvalueerd om de effectiviteit en de meerwaarde te bepalen.

Winkelstratenaanpak

Om structurele (parkeer)overlast voornamelijk dubbel parkeren, in een aantal winkelstraten tegen te gaan, wordt er sinds begin juli 2022 intensiever gehandhaafd. Het gaat om de Nieuwe Binnenweg, Zwart Janstraat, Mathennesserweg en de Vierhavensstraat. Er is door deze intensieve aanpak een stijging te zien in de geconstateerde feiten. Er wordt daarnaast toegewerkt naar een duurzame oplossing voor de bewoners, gebruikers en ondernemers.

Ook wordt gewerkt aan een plan om deze intensievere en gerichte inzet op parkeeroverlast in andere winkelstraten toe te passen dan de huidige vier straten. Daarbij wordt gezocht naar de balans tussen de noodzaak om parkeeroverlast aan te pakken, andere handhavingsprioriteiten en de beschikbare handhavingscapaciteit.

Toezicht op het water

Handhavers houden één dag in de week in de zomermaanden in het pleziervaartseizoen toezicht op het water. Het hoofddoel van de inzet op het water is het bevorderen van de naleving van wet- en regelgeving die voor het vaarwater geldt, door middel van het zichtbaar op het water aanwezig zijn van handhavers, het voorlichten van personen op het water over deze wet- en regelgeving en het aanspreken van personen op het water bij strafbare feiten en ongewenst gedrag. Na de zomer vindt er een evaluatie plaats van de inzet op het water en een besluit genomen hoe de toezicht en handhaving op het water kan worden versterkt.

Inzet parken

Tijdens mooi weer worden handhavers ingezet in de parken om zichtbaar aanwezig te zijn. Van juli tot september zetten we tot 02:00 uur in. Hiervoor wordt op warme dagen extra handhavingscapaciteit vrijgemaakt, het gaat om één koppel handhavers per cluster. Omdat er op heterdaad geconstateerd moet worden, worden er ook acties in burger gehouden. De focus ligt nog altijd op gastheerschap en coachend handhaven. Wanneer men toch afval laat rondslingeren wordt er doorgepakt. Op basis van positieve ervaringen wordt de geïntensiveerde inzet in parken in de zomermaanden voortgezet.

Aanpak seksuele straatintimidatie

Handhavers hebben verschillende trainingen gekregen en er zijn gastlessen op scholen gegeven. De fototentoonstelling met slachtofferverhalen is opnieuw ingezet.

Cameratoezicht

De camera’s in Hoek van Holland zijn sinds juni 2022 in gebruik. In de cameragebieden Lombardijen, Feijenoord en Beverwaard waren de camera’s in september 2022 gebruiksklaar. Het onderzoek naar de effectiviteit van cameratoezicht is bijna klaar. Eind 2022 zijn er in de stad ongeveer 500 camera’s in gebruik.

Woonoverlast

In aanvulling op wat al wat aangekondigd in de begroting 2022 zal in de aanpak woonoverlast ook gebruik gemaakt worden van een nieuwe interventie: het opleggen van een bestuurlijke gedragsaanwijzing op verhuurders die zich niet of op de verkeerde manier inzet tegen woonoverlast. Er is een lichte stijging van het aantal cases enkelvoudige woonoverlast.

 

Ondermijnende Criminaliteit

In 2022 is de uitvoering van het Rotterdamse Drugsbeleid gestart. Daarnaast starten we in het najaar met een wijkgerichte aanpak rond criminele uitbuiting (pilot Delfshaven en Lombardijen), en wordt er vervolgonderzoek gedaan naar criminele uitbuiting in relatie tot het onderwijs.

In de Rotterdamse haven is in 2022 begonnen met een aantal acties uit de Uitvoeringsagenda Haven. Een voorbeeld is een het virtueel hek: de inzet van slimme cameratechnologie om misstanden snel te signaleren. Er zijn weerbaarheidstrainingen voor havenpersoneel, met gebruik van een ‘trainingscontainer’. Met de partners is de aanpak van de ‘uithalersproblematiek’ uitgewerkt. Deze aanpak is gericht op het voorkomen van jonge aanwas en op repressief optreden door vanuit het strafrecht betrapte uithalers zwaarder te straffen. De uitvoering van een aantal actiepunten uit de Uitvoeringsagenda Haven is mogelijk gemaakt door extra incidenteel geld van het Rijk, als resultaat van de door de gemeente gevoerde lobby.

 

Radicalisering, extremisme, polarisatie en maatschappelijke onrust

In afstemming met de Veiligheidsregio is begin 2022 de gemeentelijke crisisorganisatie ingericht voor de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Het ging daarbij onder meer om noodopvang voor vluchtelingen uit Oekraïne. Er vindt monitoring plaats van mogelijke gevolgen voor andere terreinen, bijvoorbeeld onlinebedreigingen, polarisatie en gevolgen voor haven, industrie en economie.

 

High Impact Crime (HIC)

Rotterdam zet onverminderd de aanpak voort van high impact crime (HIC): misdaad met ingrijpende gevolgen voor slachtoffers en de samenleving. De verwachting is dat het aantal HIC-delicten met het vervallen van de coronamaatregelen enigszins toeneemt. De verwachting is echter ook dat over de langere termijn de HIC min of meer stabiliseert op een laag niveau. In Rotterdam was de afgelopen maanden sprake van een lichte stijging. Die stijging is in het tweede kwartaal van 2022 wat afgevlakt. Waar er landelijk een stijging is van rond de 20% bij woninginbraken, ligt dat percentage in Rotterdam rond de 10%. In vergelijking met 2019 (voor ‘corona’) is er nog altijd een sterke daling bij alle drie soorten van HIC-delicten: woninginbraken, straatroven en overvallen.

Gemeente Rotterdam: Aantal HIC-delicten
  Woninginbraken Straatroven Overvallen
januari t/m juni 2022 497 135 46
t,o.v. januari t/m juni 2021 + 9.7% +16,4% +9,8%
t.o.v. januari t/m juni 2019 (pre-corona) -43,8% -37,5% -33,3%

Levendige en gastvrije stad

Sinds maart 2022 is de volledige horecabranche weer zonder beperkingen in bedrijf. De sector staat nog steeds onder druk door hoge inflatie, gestegen brandstofprijzen en personeelstekorten. Daarnaast moeten de ondernemers opgebouwde coronaschulden afbetalen.

Het college heeft de steun aan de Rotterdamse horecaondernemers in december 2021 verlengd met nog een jaar. De terrassen kunnen zonder vergunning het gehele jaar ruimer open. De druk op de openbare ruimte neemt toe door de hervatting van het normale leven en verdere verdichting van de stad. Daardoor is de vergunningvrije verruiming van terrassen in 2022 verminderd naar 125%. Horecazaken mogen terrasvlonders ook in 2022 zonder vergunning plaatsen.

Voor de komende vier jaren zijn de leges gehalveerd voor het bijschrijven van beheerders en leidinggevenden op de exploitatie- en Alcoholwetvergunning. De verruiming van de kwaliteitseisen voor terrassen geldt tot en met 2024.

Er komt een uitvoeringsprogramma horeca om invulling te geven aan een meer levendige stad, inclusief verlevendiging van de nacht.

In februari 2022 zijn de horecagebiedsplannen 2022-2024 vastgesteld. Een evaluatie van de horecagebiedsplannen moet in het vierde kwartaal 2022 leiden tot concrete uitkomsten.

 

Actieprogramma EU-arbeidsmigranten 2021-2025

De voortgangsrapportage 2021 en de verkenning van de arbeidsmarkt van EU-arbeidsmigranten zijn in het tweede kwartaal van 2022 aan de gemeenteraad aangeboden. De voortgang van het actieprogramma loopt volgens verwachting. Nieuwe ontwikkelingen zijn:

  • Toegankelijker maken aanvraagprocedure DigiD voor EU-arbeidsmigranten, als gevolg van de coronacrisis: pilot in de 2e helft 2022;
  • Landelijk verplicht certificeringsstelsel voor uitzendbureaus (internetconsultatie  wetsvoorstel zomer 2022;
  • Samenwerking crisisteam Oekraïense vluchtelingen en het actieprogramma EU-  arbeidsmigranten, met onder meer de inzet van Poolse sleutelfiguren in het wegwijs maken van Oekraïense vluchtelingen, en het opmerken van signalen van arbeidsuitbuiting.
Financiële bijstellingen Veilig (x 1.000)  - € 3.532 
Extra cameratoezicht - € 1.150
Technische wijzigingen, taakmutaties, kasschuiven en kleine bijstellingen - € 2.382
NB Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma.